הקדמה:

במקרים שנתגלתה טעות בצוואה, יש לנסות ולמלא אחר רצון המצווה

מטרת המחוקק היא לנסות ולמלא אחר רצון המצווה, גם אם נתגלתה בצוואה טעות.

"טעות של המצווה" יכולה להתבטא בראיה מוטעית של עובדה כלשהי כפי שהיא במציאות, או שגיאה בכתיבה. אין הכוונה לטעות במצב הדברים המשפטי.

טעות של המצווה בנוגע לעובדה

 • זוהי טעות שנגרמה כתוצאה ממחשבה כלשהי של המצווה שלא התאימה למציאות.
 • במקרה שבו הוראת צוואה כלשהי נעשתה מחמת טעות כזו, החוק קובע כי:
  • אם ניתן לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט את דברי הצוואה לפי קביעה זו.
  • אם לא ניתן לקבוע בבירור מה היה מורה - הוראת הצוואה בטלה.
 • אם עברה שנה מהיום שנודע למצווה על הטעות, והוא בחר שלא לשנות את צוואתו, הטעות לא תגרום לביטול הוראת הצוואה או תיקונה.

טעות סופר של המצווה

 • כאן מדובר בטעות שמקורה בחוסר תשומת לב, או שגיאת כתיב, כגון טעות בתיאור של אדם, נכס, תאריך, מספר, חשבון וכדומה.
 • במקרה שבית המשפט יכול לקבוע בבירור מהי כוונתו האמיתית של המצווה, בית המשפט יתקן את הטעות.
 • בפס"ד רוט נ' רוט נקבע כי ניתן באותו אופן לתקן גם טעות בתחביר או בפיסוק.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.

תודות