הקדמה:

סיוע בשכירת דירה בשוק הפרטי ניתן ביישובים שהוגדרו כיישובים המזכים בסיוע
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

על מנת להיות זכאי לסיוע בשכר דירה, יש להתגורר ב"ישוב שכר דירה".

מהו ישוב שכר דירה

 • ישוב שכר דירה מוגדר כאחד מאלה:

יישובים גדולים

 • ישוב גדול הוא ישוב שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • ישוב שהוא עיר.
  • ישוב שאינו עיר, אך מספר תושביו גדול מ-1,000 ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בו לפחות 5% שוכרי דירות פרטיות, ובתנאי שמספרם לפחות 30.

יישובים קטנים

 • ישוב קטן הוא ישוב העונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • ישוב עם פחות מ-1,000 תושבים.
  • ישוב שאינו עיר, ומספר התושבים בו גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו ביישוב פחות מ-5% משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-30 משקי בית.

הבדלים בגובה הסיוע בכל אחד מהיישובים

 • גובה הסיוע ביישובים קטנים נמוך מזה שביישובים הגדולים (70% מגובה הסיוע).
 • עם זאת, במקרים הבאים יינתן סיוע מלא בשכר דירה (100%) גם אם השכירות נעשית ביישוב קטן:
  • נכים שקיבלו סיוע לפני הרחבת רשימת היישובים ב-15.06.2014 - בעבר יכלו זכאים נכים לממש את הסיוע גם ביישובים קטנים שלא הוגדרו בזמנו כיישובי שכ"ד, ולזכות במלוא סכום הסיוע.
   • נכים אלה יוכלו להמשיך ולממש את הסיוע בסכום המלא גם לאחר שהיישוב סווג כיישוב קטן (כלומר: סכום הסיוע לא יופחת בעקבות סיווג היישוב כיישוב קטן), וזאת בתנאי שמימשו את הזכות לסיוע לפני הרחבת היישובים, וכל עוד הם ממשיכים להתגורר באותו יישוב.
   • נכה "חדש" שלא מימש סיוע ביישוב קטן לפני הרחבת רשימת היישובים ב-15.06.2014 ומבקש לשכור דירה ביישוב קטן, יקבל את הסכום עם הפחתה (70% מסכום הסיוע).
  • נשים נפגעות אלימות ודרי רחוב זכאים לסכומים קבועים בכל הארץ, ללא אבחנה באזור המגורים ובהגדרת היישוב כגדול או קטן.


חשוב לדעת

 • רשימת ישובי שכר דירה מתעדכנת ומתפרסמת מעת לעת.
 • מי שקיבלו סיוע בשכר דירה ומתגוררים ביישוב שהוסר מרשימת ישובי שכר דירה החל מינואר 2011 ואילך, זכאים להמשיך ולקבל את הסיוע באותו ישוב.
 • שוכרי דירות בקיבוצים או במושבים שיתופיים צריכים להמציא אישור ממזכירות היישוב על כך שהשוכרים אינם חברים ביישוב, או מועמדים לחברות ביישוב.

חקיקה ונהלים