דרי רחוב זכאים, בתנאים מסוימים, לסיוע בתשלום שכר דירה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 48 חודשים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


דרי רחוב עשויים להיות זכאים להשתתפות בתשלום שכר דירה לתקופה של עד 48 חודשים (4 שנים).

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה בשוק הפרטי, ללא אבחנה בין אזורי הארץ ובהגדרת היישוב כגדול או כקטן.
 • למידע לגבי התנאים הכלליים לסיוע בשכר דירה, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.

סכומי הסיוע

 • סכומי סיוע שונים נקבעים לאורך תקופת הזכאות (בהתאם למספר החודשים שהסיוע ניתן).
 • לטבלת סכומי הסיוע, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • שימו לב: החל מאפריל 2019 משולמת תוספת לסכומי הסיוע.

מי זכאי?

 • מי שעונה על הגדרת דר רחוב ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. אין לו (בהווה) זכויות בדירה או שהוא לא חתום על חוזה שכירות לדירה בדיור הציבורי.
  2. הוא עומד בקשר רציף עם היחידה לדרי רחוב ומשתתף בתוכנית שיקום.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה והוצאת תעודת זכאות

 • יש להגיש באחד מסניפי חברות ההרשמה לסיוע בדיור את המסמכים הבאים:
  1. אישור מהיחידה לדרי רחוב או לשכת הרווחה ברשות המקומית על כך שהמבקש דר רחוב.
  2. לפחות אחד מהמסמכים האלה:
   • תעודת זהות של המבקש או תמצית רישום מרשות האוכלוסין
   • תעודת עולה
   • אישור מהמשרד לקליטת עלייה המעיד על זהות המבקש
   • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה
 • אם דר הרחוב יעמוד בבדיקות שיערוך משרד הבינוי והשיכון, הוא יקבל תעודת זכאות המפרטת את רמת הסיוע, התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות היא 30 ₪.

חתימת חוזה שכירות בשוק החופשי

קבלת כספי הסיוע

 • יש להציג בפני חברת ההרשמה לסיוע בדיור חוזה שכירות תקף ולחתום על כתב התחייבות המתייחס לתנאים והמגבלות שאותם קבע המשרד.
 • הסיוע יינתן כל עוד האישורים המקנים את הסיוע תקפים.
 • בתחילה יופקדו בחשבונו של בעל הדירה המושכרת כספי שכירות למשך 6 חודשים (הסיוע רטרואקטיבי, מיום הגשת הבקשה לסיוע).
 • לאחר 6 חודשים דמי השכירות יופקדו למשך 6 חודשים נוספים וזאת רק לאחר שהעובדת הסוציאלית דיווחה שדר הרחוב משתף פעולה באופן רציף בתוכניות השיקום ומתגורר בדירה שהושכרה עבורו.

ניתוק הקשר עם היחידה לדרי רחוב

 • אם מבקש הסיוע ניתק את קשריו עם היחידה לדרי רחוב ואינו משתף פעולה עם הגורמים המשקמים, לא יוענק לו סיוע לתקופה של 6 חודשים נוספים במסגרת זו.
  • עם זאת, הוא יוכל לפנות לחברה ההרשמה לסיוע בדיור כדי לבחון האם הוא זכאי לסיוע בשכר דירה באחת מתוכניות הסיוע בדיור של המשרד.
 • במקרים שבהם חידש הפונה את הקשר עם היחידה לדרי רחוב או הלשכה לשירותים חברתיים והוא משתף פעולה בתוכנית השיקום, תחודש הזכאות בתנאי שסך חודשי הסיוע (במצטבר, מיום תחילת זכאותו) לא יעלו על 48 חודשים.

הגשת ערעור על החלטה לגבי הזכאות

 • ניתן לערער על גובה הזכאות או על דחיית זכאות בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון.
 • יש להגיש את הערעור באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור.
 • כדי להגיש ערעור יש לצרף מכתב המפרט את בקשת הערעור ומסמכים התומכים בבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים