אסיר שמוגדר אסיר נזקק, עשוי להיות זכאי למענק כספי חודשי לצורך רכישה במרכז המכר (״קנטינה״)
סכום המענק הוא 110 ש״ח (נכון לשנת 2022)
אסיר נזקק עשוי להיות זכאי גם למענק כספי חד פעמי בעת השחרור ממאסר

תקציר

שירות בתי הסוהר מסייע לאסירים שמוגדרים כאסירים נזקקים באמצעות מענק כספי חודשי לצורך רכישה במרכז המכר בבית הסוהר (״קנטינה״).

 • סכום המענק הוא 110 ש״ח (נכון לשנת 2022).
 • באחריות קצין האסירים ליידע את האסירים על האפשרות לקבלת המענק.

מי זכאי?

 • אסיר נזקק - מי שמתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים:
  1. הוא לא מקבל תגמול עקב מצבו הגופני או הנפשי.
  2. לא נמצאה לו תעסוקה.
  3. הוא לא יכול לעבוד משיקולי ביטחון.
  4. יתרת הכספים בחשבונו נמוכה מ-50 ש״ח (בזמן בדיקת הזכאות).
  5. התנהגותו חיובית.
  6. במשך שלושה חודשים לא הופקדו בחשבונו כספים על ידי גורם חוץ או כתגמול בגין פעילות במסגרת בית הסוהר.
שימו לב
 • ניתן להגדיר אסיר כאסיר נזקק גם לפני שחלפו שלושה חודשים מההפקדה האחרונה אם מתקיימים תנאים 5-1 ואחד מהמקרים הבאים:
  • הפעילות שהוא קיבל בגינה תגמול בעבר הופסקה מסיבות שלא תלויות בו.
  • נסיבות אחרות שברור מהן שהוא יהיה מחוסר פעילות זמן ממושך (כמו פציעה חמורה או מחלה רצינית).
  • ההפקדות הופסקו בגלל סיבה ברורה וידועה ובנסיבות שברור שלא צפויות להתחדש בטווח הקרוב.
  • אסיר חדש בתנאי שחלפו לפחות חודש וחצי מהיום שנקלט ולא הופקדו בחשבונו כספים על ידי גורם חוץ או כתגמול בגין פעילות במסגרת בית הסוהר.

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה להגדרת האסיר כאסיר נזקק תמולא על ידי מנהל האגף, הגזבר ותכלול גם חוות דעת של אחראי המרפאה ושל עו״ס.
 • מנהל האגף ומפקד בית הסוהר יפרטו בבקשה את נימוקיהם ואת המלצתם.
 • ראש מחלקת חינוך טיפול ושיקום (רמ״ח חטו״ש) יחליט אם לקבל או לדחות את הבקשה וינמק את החלטתו.

חשוב לדעת

 • קבלת המענק תופסק בכל מקרה שבו חל שינוי בנסיבות או בתנאי הזכאות.
 • אסיר לא יוגדר כאסיר נזקק אם הוא הפסיק לעבוד בעקבות נקיטת צעד משמעתי או מסרב לעבוד למרות שהוא כשיר מבחינה גופנית ונפשית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים