הקדמה:

שאיריו של חייל מילואים שנספה במערכה לפני יום 01.01.1999 זכאים למענק כספי חד פעמי
המענק הניתן הוא בסך 100,000 ש"ח
יש להגיש בקשה למענק בתוך שנתיים מיום 01.04.2012, או ממועד פטירתו של החייל (למעט במקרים חריגים שאושרו)
לא קיימת זכאות למענק זה, במקרים שבהם שולם מענק מכוח ההסדר לתשלום מענק למשפחות חיילי מילואים אנשי צוות אוויר שנספו
 • חייל מילואים שנספה במערכה הוא חייל שנפטר כתוצאה מחבלה, ממחלה או מהחמרת מחלה, שאירעו בתקופת שירות המילואים ועקב השירות.
 • לפי סעיף 15(ב) לחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, שאיריו של חייל מילואים שנספה במערכה בתקופה שבין יום 14.05.1948 ליום 31.12.1998, זכאים למענק כספי חד פעמי בסכום של 100,000 ש"ח.
 • במקרה שחייל המילואים השאיר טופס מוטבים בו קבע מי משאיריו יהיו זכאים למענק, המענק יינתן לאותם שאירים. מוטבים שצויינו בטופס ואינם הורים, בני זוג או ילדים, יאושרו על ידי הממונה על תשלום המענק, אם מצא לכך סיבה מוצדקת.
 • במקרה שלא מולא טופס מוטבים, המענק יחולק על-פי הסדר הבא:
שאיריו של חייל המילואים במועד הפטירה הזכאי/ם למענק
בן/ת זוג ואין ילדים או הורים בן/ת הזוג
ילדים ואין בן/ת זוג ילדים (באופן שווה)
הורים ואין בן זוג או ילדים מחצית לכל אחד מההורים
בן זוג וילדים מחצית לבן הזוג ומחצית לילדים
בן זוג והורים, ללא ילדים מחצית לבן הזוג ומחצית להורים
יותר מבן זוג אחד, הורה אחד, או ילד אחד חלוקה שווה בין בני הזוג/ההורים/הילדים
 • הממונה רשאי לחלק את המענק שלא בהתאם לסדר שצויין בטבלה, אם קיימים נימוקים המצדיקים זאת.

מי זכאי?

 • שאיריו של חייל מילואים, שהוכר על ידי משרד הביטחון כחייל שנספה במערכה בין יום 14.05.1948 ליום 31.12.1998:

בני זוג

 • מי שהיו בני הזוג של החיילים ביום מותם, לרבות ידועים בציבור (גם אם נישאו אחרי כן).

ילדים

 • ילד, כולל ילד חורג או מאומץ, שלא מלאו לו 21 שנים, למעט ילד חורג שלא היה סמוך על שולחנו של החייל ביום מותו (לא נתמך על ידו כלכלית) ושהוחזק על ידי קרוב מלידה, שאינו בן זוגו של הנספה.
 • ילד, כולל ילד חורג או מאומץ, ללא הגבלת גיל, אם אינו עומד ברשות עצמו בשל מום גופני או שכלי (אלא אם כן במות החייל לא היה סמוך על שולחנו).

הורים

 • הורה, לרבות הורה חורג או מאמץ.
 • כאשר לחייל שנספה יש הורה מלידה וגם הורה חורג/מאמץ בני אותו מין, ייחשב כהורה שכול מי שמילא את מחסורו של הנספה, או שהנספה מילא את מחסורו סמוך לפטירה. ההורה השני יוכל לקבל הכרה כהורה שכול אם נסיבות העניין מצדיקות זאת.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לממונה על תשלום הקצבאות בצה"ל ולהגיש טופס בקשה לתשלום מענק הוני.
 • יש להגיש את הטופס תוך שנתיים מיום 01.04.2012, או ממועד פטירתו של החייל (לפי המאוחר מביניהם). במקרים חריגים, הממונה רשאי להאריך את התקופה להגשת הבקשה.
 • את הבקשה בצירוף האישורים הרלוונטים יש לשלוח לכתובת הבאה:
מחלקת פרט- ענף תכנון שכר וגמלאות - רמ"ד מילואים, הקריה, תל אביב, ד"צ 02919.
 • תשלום המענק יועבר בהמחאה על ידי קצינת הנפגעים בשני תשלומים שווים:
  • התשלום הראשון ישולם בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה.
  • התשלום השני ישולם בתוך שנה מיום הגשת הבקשה.
 • הממונה רשאי לדחות את מועד תשלום המענק במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו.
 • ניתן לפנות בשאלות למדור מילואים באגף משאבי אנוש (מחלקת פרט):
  • בטלפון: 03-5690293/5/6.
  • בכתב: הקריה, תל אביב, ד"צ 02919, מחלקת פרט- ענף תכנון שכר וגמלאות - רמ"ד מילואים.

ערעור

 • החלטת הממונה על תשלום הקצבאות ניתנת לערר בפני ועדת ערעורים.

חשוב לדעת

 • גובה המענק זהה בשיעורו לגובה תגמולי הביטוח של חיילים בשירות קבע ומתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן ב- 1 בכל חודש החל מיום 01.02.2013.
 • במקרה ששולם מענק מכוח ההסדר לתשלום מענק למשפחות חיילי מילואים אנשי צוות אוויר שנספו, לא תאושר זכאות לתשלום מענק זה.
 • הזכות לקבלת המענק היא אישית ואינה ניתנת להעברה, לשעבוד, לעיקול או להורשה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים