באופן עקרוני נדרש צו בית משפט כדי לעצור אדם, אך קיימים מקרים בהם שוטר רשאי לבצע מעצר גם ללא צו
ניתן לעצור אדם ללא צו למשך 48 שעות לכל היותר, ולאחר מכן יש לקבל צו מבית המשפט כדי להאריך את משך המעצר
ניתן לקבל פיצוי בגין מעצר שווא

באופן כללי, כדי לעצור אדם נדרש צו מאת בית משפט.

 • עם זאת, קיימים מקרים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ולהביא אותו לתחנת המשטרה, גם ללא צו.
 • אם החשוד מתנגד למעצר או מתחמק ממנו, השוטר רשאי להשתמש בכוח סביר הנדרש לצורך ביצוע המעצר.
 • ניתן לעצור אדם בלא צו של שופט עד 24 שעות, ולכל היותר למשך 48 שעות מתחילת המעצר. לצורך הארכת מעצר מעבר ל-48 שעות – יש להביא את החשוד בפני שופט.

סמכות שוטר לעצור אדם ללא צו

 • שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו בית משפט, כתלות בגורמים שונים, בהם סוג העבירה בה חשוד האדם, מידת המסוכנות שלו לאחרים או התנהלותו בהליכים המתקיימים כנגדו.

חשד לביצוע עבירות בגינן שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו

 • שוטר יכול לעצור אדם בלא צו אם יש לו יסוד סביר לחשד שהאדם עבר אחת מן העבירות הבאות:
  • עבירת אלימות בבן משפחה.
  • עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר.
  • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים, למעט שימוש או החזקת סם לשימוש עצמי.
  • עבירת ביטחון.
  • עבירה שדינה מאסר עולם או מיתה.

חשד לעבירות שנעשות בפניו של השוטר בגינן ניתן לעצור ללא צו

 • שוטר מוסמך לעצור אדם בלא צו אם האדם חשוד בעבירות הבאות המבוצעות בפני השוטר:
  • התקהלות בלתי חוקית או התפרעות במקום ציבורי.
  • יסוד סביר לחשוד שאדם מחזיק או מעביר רכוש גנוב או רכוש שהחזקתו אסורה (למשל סמים).
  • אדם המחזיק כלי נשק טעון או סכין כשהוא שיכור.
  • אדם העובר עבירה על פקודת התעבורה ומסרב למסור את שמו ומענו או להציג את רישיונו.

מקרים כלליים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ללא צו

 • שוטר מוסמך לעצור אדם שעבר בפניו, או בזמן קצר לפני כן, עבירה מסוג פשע או עוון (עבירות שהעונש המינימלי עליהן הוא לפחות 3 חודשי מאסר) והשוטר סבור שאותו אדם עלול לסכן את בטחונו של אדם אחר, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
 • כמו כן, שוטר מוסמך לעצור אדם, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירת פשע או עוון (גם אם לא נעשה בפניו), ובנוסף התקיים אחד מאלה:
  • לשוטר יש יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.
  • לשוטר יש יסוד סביר לחשש שאי מעצרו של החשוד יביא לשיבוש הליכי משפט (העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת).
  • לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם אחר, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה .
  • אותו אדם הפר תנאי מתנאי שחרור בערובה או תנאי תוכנית פיקוח אלקטרוני, או עומד להימלט מהדין או שיש יסוד סביר שהוא נמלט ממשמורת חוקית (למשל מי שלא חזר לבית הסוהר לאחר חופשה).
 • בנוסף שוטר מוסמך לעצור אדם, אם אותו אדם מסרב או מפריע לעיכוב.

בירור בפני הקצין הממונה בתחנת המשטרה

 • אדם שנעצר ללא צו יובא ללא דיחוי לתחנת המשטרה לצורך בירור בפני הקצין הממונה על החקירות או הקצין הממונה על התחנה.
 • הקצין הממונה יברר אם אכן התקיים אחד התנאים למעצר, אם קיימת אחת מעילות המעצר הבאות:
  1. שיבוש: יסוד סביר לחשש לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, או להעלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.
  2. מסוכנות: יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
  3. צורכי חקירה: ניתן לקיים את הליכי החקירה הנדרשים רק כשהחשוד במעצר.
 • אם לא התקיימו עילות המעצר, יש לשחרר את העצור.
 • גם אם התקיימו עילות המעצר, הקצין הממונה יבדוק אם קיימת אפשרות לחלופת מעצר (שחרור בערבות) לפני שיורה על מעצר.
 • שימו לב: לקצין הממונה יש סמכות להורות על מעצרו של אדם שהגיע לתחנת המשטרה כשאינו עצור, אם מצא הקצין שמתקיימת אחת מעילות המעצר.
 • יש להביא את האדם העצור בפני שופט לצורך דיון בהארכת מעצר, לכל היותר לאחר 24 שעות משעת המעצר.
 • הקצין הממונה רשאי לדחות את הבאת העצור בפני שופט לתקופה מצטברת של עד 48 שעות, אם יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה שמתקיימים בה אחד מהבאים:
  1. לא ניתן לבצע אותה אלא אם החשוד במעצר ולא ניתן לדחות אותה עד לאחר הבאת העצור בפני השופט, או
  2. החקירה נדרשת בהקשר של עבירת ביטחון.
טיפ
לעצור יש זכות להתייעץ עם עורך דין ללא דיחוי, ובכל מקרה יש לו זכות להתייעץ עם עורך דין לפני שהוא מובא בפני שופט לצורך הארכת מעצר. לפרטים ראו התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים