שוטר רשאי לעכב מפגין במקום ביצוע ההפגנה, ובמקרים מסוימים אף בתחנת המשטרה
משך העיכוב לא יעלה על שלוש שעות, ובמקרים מסוימים על שש שעות
על השוטר המעכב להזדהות בעת ביצוע העיכוב

"עיכוב" מוגדר בחוק כ"הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית".

 • עיכוב מפגין יכול להתבצע במקום ביצוע ההפגנה, ובמקרים מסוימים אף בתחנת המשטרה.

עילות שבגינן רשאי שוטר לעכב מפגין

 • שוטר רשאי לעכב מפגין במקום ביצוע ההפגנה כדי לברר את שמו ומענו או כדי לחקור אותו באחד משני מקרים:
  • כאשר ישנו יסוד סביר לחשוד כי המפגין עבר עבירה, או כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או ביטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את ביטחון המדינה.
  • כאשר ישנו יסוד סביר לחשוד כי נעברה עבירה, והמפגין הוא אדם שיכול למסור לו מידע בנוגע לאותה עבירה (עד).
 • שוטר רשאי לעכב מפגין בתחנת המשטרה, כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. יש לו יסוד סביר לחשוד שהמפגין עבר עבירה או עומד לעבור עבירה, או שהמפגין הוא עד לביצוע עבירה.
  2. הזיהוי במקום היה בלתי מספיק או שלא ניתן לחקור את המפגין במקום, או שיש חשש שהעד לא יתייצב לחקירה בזמן.
 • שימו לב: שוטר רשאי לדרוש מאדם להציג להזדהות בפניו באמצעות הצגת תעודת זהות, גם אם אין חשד שאותו אדם עבר עבירה.
  • בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון לצדק, הדרישה להצגת תעודת זהות צריכה להיות רלוונטית למידע שנמצא בתעודת הזהות (כגון מקום מגורים או עצם קיומה של תעודת הזהות).
  • בנוסף, ובהתאם לפסיקה, שוטר לא רשאי לבצע פעולות שיטור נוספות, כגון תשאול או בירור במסוף המשטרתי, אם אין חשד לביצוע עבירה.

ביצוע העיכוב

 • שוטר המבצע עיכוב צריך תחילה להזדהות בפני המעוכב, לציין את שמו או כינויו הרשמי ואת עובדת היותו שוטר.
  • השוטר אינו חייב להזדהות במקרים הבאים:
   • זהותו ידועה.
   • הזדהותו עשויה לסכל את העיכוב.
   • הזדהותו עשויה לפגוע בבטחונו בעת ביצוע העיכוב.
   • הזדהותו עשויה לגרום להעלמת ראיה.
  • על השוטר להזדהות מיד לאחר שחלפו הנסיבות שאיפשרו את אי הזדהותו.
 • השוטר חייב להודיע מיידית לאדם כי הוא מעוכב, ולהבהיר את סיבת העיכוב בהקדם האפשרי במהלך ביצוע העיכוב.
  • השוטר אינו חייב להבהיר את סיבת העיכוב במקרים הבאים:
   • הסיבה ידועה.
   • הסבר סיבת העיכוב עשויה לסכל את העיכוב.
   • הסבר סיבת העיכוב עשויה לפגוע בבטחונו בעת ביצוע העיכוב.
   • הסבר סיבת העיכוב עשויה לגרום להעלמת ראיה.
  • על השוטר להסביר את סיבת העיכוב מיד לאחר שחלפו הנסיבות שאיפשרו את אי מתן סיבת העיכוב.
 • שוטר המעכב כלי רכב יזדהה באופן הבא:
  • שוטר לבוש מדים חייב לענוד תג זיהוי גלוי לעין הנושא את שמו ושם משפחתו.
  • שוטר שאינו לבוש מדים יזהה את עצמו בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר, וכן בהצגת תעודת שוטר.
 • עיכוב שנעשה ללא מילוי התנאים הנ"ל אינו חוקי.

משך העיכוב

 • העיכוב לא ייארך מעבר לזמן הסביר הדרוש בנסיבות המקרה לצורך ביצוע הפעולה שלשמה הוא מבוצע.
 • בכל מקרה משך העיכוב לא יעלה על שלוש שעות.
  • בעיכוב הקשור למספר רב של מעורבים, רשאי הקצין הממונה להאריך את משך העיכוב לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שלוש שעות נוספות (סה"כ 6 שעות).
  • במקרה שמשך העיכוב הוארך מעבר לשלוש שעות, יש לציין את הנימוקים לכך בדו"ח העיכוב.

דו"ח העיכוב

 • יש לערוך דו"ח על העיכוב מיד עם סיומו, במקרה שהתקיים אחד משני המקרים הבאים:
  • המעוכב הובא או זומן לתחנת המשטרה.
  • משך העיכוב עלה על 20 דקות.
 • דו"ח העיכוב יפרט את שם המעוכב, סיבת העיכוב ומשך העיכוב.

חשוב לדעת

 • ערך זה עוסק בעיכוב בהקשר הפרטי של עיכוב מפגין בעת הפגנה. למידע מפורט על עיכוב באופן כללי לחצו כאן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות