עיכוב משמעו הגבלת האפשרות לנוע בחופשיות בשל חשד לביצוע עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה
לא ניתן לעכב אדם למשך יותר משלוש שעות, אולם במקרים מיוחדים ניתן לעכב עד שש שעות
על מבצע העיכוב להזדהות ולציין את סיבת העיכוב
גם אדם פרטי יכול לבצע עיכוב
למידע נוסף ראו באתר פרקליטות המדינה

"עיכוב" מוגדר בחוק כ"הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית".

 • ישנם חמישה סוגי עיכובים:
  • עיכוב חשוד
  • עיכוב עד
  • עיכוב לחיפוש ולבדיקת מסמכים
  • עיכוב לביצוע צו מעצר או צו מאסר
  • עיכוב כלי רכב לשם חיפוש.

עיכוב חשוד

 • כאשר לשוטר יש יסוד סביר לחשוד כי אדם עבר עבירה, או כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או ביטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את ביטחון המדינה, הוא רשאי לעכב את אותו אדם במקום כדי לברר את זהותו וכתובתו או כדי לחקור אותו במקום.
 • שוטר רשאי לדרוש מאדם להתלוות אליו לתחנת המשטרה, כאשר מתקיימים שני תנאים במצטבר:
  1. יש לו יסוד סביר לחשוד שאותו אדם עבר עבירה או עומד לעבור עבירה.
  2. הזיהוי במקום היה בלתי מספיק או שלא ניתן לחקור את אותו אדם במקום.
 • שימו לב: שוטר רשאי לדרוש מאדם להציג להזדהות בפניו באמצעות הצגת תעודת זהות, גם אם אין חשד שאותו אדם עבר עבירה.
  • בהתאם לפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק, הדרישה להצגת תעודת זהות צריכה להיות רלוונטית למידע שנמצא בתעודת הזהות (כגון מקום מגורים או עצם קיומה של תעודת הזהות).
  • בנוסף, ובהתאם לפסיקה, שוטר לא רשאי לבצע פעולות שיטור נוספות, כגון תשאול או בירור במסוף המשטרתי, אם אין חשד לביצוע עבירה.

עיכוב עד

 • כאשר לשוטר יש יסוד סביר לחשוד כי נעברה עבירה, הוא רשאי לעכב אדם שיכול למסור לו מידע בנוגע לאותה עבירה (עד) כדי לברר את זהותו וכתובתו או כדי לחקור אותו במקום.
 • בנוסף, רשאי השוטר לזמן את העד לחקירה בתחנת משטרה קרובה בזמן סביר אחר, כדי לברר את זהותו וכתובתו או כדי לחקור אותו.
 • במקרה שזיהוי העד היה בלתי מספיק, או ישנו חשש שהעד לא יתייצב לחקירה בזמן, רשאי השוטר לבקש מהעד להתלוות עמו לתחנת המשטרה לשם גביית העדות.

עיכוב לצורך חיפוש ובדיקת מסמכים

 • הוקנתה בחיקוק הסמכות לחפש במקום, בכליו או על גופו של אדם, או הסמכות לדרוש מאדם הצגת מסמכים, רשאי בעל הסמכות לעכב אדם או כלי רכב כדי לאפשר את החיפוש או העיון במסמכים, וכן רשאי הוא לדרוש מהאדם למסור את שמו ומענו.
 • ישנם חוקים ספציפיים המאפשרים חיפוש במקום, בחפצים או על גופו של אדם, או מקנים סמכות לדרוש מאדם הצגת מסמכים.
 • בעל סמכות מתוקף אחד החוקים הללו רשאי לעכב אדם או כלי רכב כדי לאפשר את החיפוש או העיון במסמכים.
 • בעל סמכות מתוקף אחד החוקים הללו רשאי לדרוש מאותו אדם למסור את שמו וכתובתו.

עיכוב לצורך ביצוע צו מעצר או צו מאסר

 • כאשר לשוטר יש יסוד סביר לחשוד כי ישנו צו מעצר או צו מאסר כנגד אדם מסוים, הוא רשאי לעכב את אותו אדם עד לקבלת עותק מהצו, לצורך ביצוע המעצר או המאסר.
 • השוטר רשאי לדרוש מאותו אדם להתלוות אליו לתחנת משטרה לשם קבלת הצו וביצוע המעצר או המאסר, במקרה שלא ניתן לקבל עותק מהצו במקום.

עיכוב כלי רכב לצורך ביצוע חיפוש

 • כאשר לשוטר יש יסוד סביר לחשוד כי נעברה עבירה בת מעצר, והוא סבור שיש צורך לבצע חיפוש בכלי רכב כדי לאתר את מבצע העבירה או את הקורבן או כדי לאתר ראיה הקשורה לעבירה, הוא רשאי לעכב את כלי הרכב ולבצע את החיפוש.
 • שוטר רשאי לעכב רכב לצורך חיפוש גם כאשר יש הסתברות גבוהה שעומדת להתבצע עבירה בת מעצר.
 • שוטר רשאי לעכב רכב לצורך חיפוש גם כאשר יש לו חשד שעומדת להתבצע עבירה ביטחונית.

ביצוע העיכוב

 • שוטר המבצע עיכוב צריך תחילה להזדהות בפני המעוכב, לציין את שמו או כינויו הרשמי ואת עובדת היותו שוטר.
  • השוטר אינו חייב להזדהות במקרים הבאים:
   • זהותו ידועה.
   • הזדהותו עשויה לסכל את העיכוב.
   • הזדהותו עשויה לפגוע בבטחונו בעת ביצוע העיכוב.
   • הזדהותו עשויה לגרום להעלמת ראיה.
  • על השוטר להזדהות מיד לאחר שחלפו הנסיבות שאיפשרו את אי הזדהותו.
 • השוטר חייב להודיע מיידית לאדם כי הוא מעוכב, ולהבהיר את סיבת העיכוב בהקדם האפשרי במהלך ביצוע העיכוב.
  • השוטר אינו חייב להבהיר את סיבת העיכוב במקרים הבאים:
   • הסיבה ידועה.
   • הסבר סיבת העיכוב עשויה לסכל את העיכוב.
   • הסבר סיבת העיכוב עשויה לפגוע בבטחונו בעת ביצוע העיכוב.
   • הסבר סיבת העיכוב עשויה לגרום להעלמת ראיה.
  • על השוטר להסביר את סיבת העיכוב מיד לאחר שחלפו הנסיבות שאיפשרו את אי מתן סיבת העיכוב.
 • שוטר המעכב כלי רכב יזדהה באופן הבא:
  • שוטר לבוש מדים חייב לענוד תג זיהוי גלוי לעין הנושא את שמו ושם משפחתו.
  • שוטר שאינו לבוש מדים יזהה את עצמו בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר, וכן בהצגת תעודת שוטר.
 • עיכוב שנעשה ללא מילוי התנאים הנ"ל אינו חוקי.

משך העיכוב

 • העיכוב לא ייארך מעבר לזמן הסביר הדרוש בנסיבות המקרה לצורך ביצוע הפעולה שלשמה הוא מבוצע.
 • בכל מקרה משך העיכוב לא יעלה על שלוש שעות.
  • בעיכוב הקשור למספר רב של מעורבים, רשאי הקצין הממונה להאריך את משך העיכוב לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שלוש שעות נוספות (סה"כ 6 שעות).
  • במקרה שמשך העיכוב הוארך מעבר לשלוש שעות, יש לציין את הנימוקים לכך בדו"ח העיכוב.

דו"ח על עיכוב

 • יש לערוך דו"ח על העיכוב מיד עם סיומו, במקרה שהתקיים אחד משני המקרים הבאים:
  • המעוכב הובא או זומן לתחנת המשטרה.
  • משך העיכוב עלה על 20 דקות.
 • דו"ח העיכוב יפרט את שם המעוכב, סיבת העיכוב ומשך העיכוב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים