הקדמה:

החל משנת 2018, עובד עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פנסיוני יוכל למשוך בתנאים מסוימים כספים מתוך קרן החיסכון, וזאת אם סגר את העסק או חדל לעסוק במשלח ידו ("מצב אבטלה")
בתקופת משבר הקורונה יכול בעל עסק למשוך את הכספים גם אם הפסקת העיסוק או סגירת העסק היתה זמנית בשל מגבלות הקורונה
סכום המשיכה המקסימלי שעצמאי יוכל למשוך במקרים אלה תלוי, בין היתר, במספר השנים בהם הפקיד העצמאי כספים בקופת הגמל לקצבה
כספים שנמשכו מקופת הגמל לקצבה במצב של סגירת העסק או הפסקת העיסוק יהיו פטורים ממס עד לתקרה הקבועה בחוק


החל משנת 2018, עובדים עצמאים שהפקידו כספים לחיסכון פנסיוני על פי דרישת החוק, יוכלו למשוך כספים מתוך החיסכון, וזאת במצב של סגירת העסק או הפקת העיסוק במשלח היד ("מצב אבטלה"), כמפורט מטה.

 • החל משנת 2017 עובדים עצמאים חייבים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מהתשלומים שמפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה על-פי החוק, ייוחס למרכיב חיסכון למצב אבטלה הסכום הנמוך מבין שני אלה:
  • 1/3 מכל תשלום שהפקיד העצמאי לחיסכון הפנסיוני.
  • 12,200 ש"ח לכל שנה שבה הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה.
 • כספים שנמשכו מקופת הגמל לקצבה במצב של אבטלה (סגירת העסק, הפסקת העיסוק במקצוע או הגעה לגיל פרישה) יהיו פטורים מתשלום מס, עד לתקרה הקבועה בחוק ואשר מפורטת בהמשך.

מי זכאי?

שימו לב
בתקופת משבר הקורונה יכול בעל עסק למשוך את הכספים גם אם הפסקת העיסוק או סגירת העסק היתה זמנית בשל מגבלות הקורונה. בשאר המקרים הזכאות למשיכת הכספים מותנית בהפסקה מוחלטת וקבועה של של העסק או העיסוק.

תהליך מימוש הזכות

 • על מנת למשוך את הכספים מתוך הביטוח הפנסיוני במקרים הנ"ל יש להמציא מספר מסמכים:
  • אישור מביטוח לאומי שהחוסך העצמאי הינו "במצב אבטלה" (סגירת העסק, הפסקת העיסוק במקצוע או הגעה לגיל רישה ללא הכנסות מעסק או ממשלח יד).
  • אישור מרשות המסים על סגירת תיק העוסק במע"מ ובמס הכנסה.
  • הצהרה חתומה מרואה חשבון או מעורך-דין על כך שהעסק חדל מכל פעילות.
  • ייתכן שלצורך שחרור הכספים יידרש העצמאי להגיש לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני הוכחות על סגירת העסק, למשל: הוכחות על הפסקת פרסומו, סגירת אתר האינטרנט שלו וכיו"ב.
 • משיכת הכספים בגין סגירת העסק תהיה בפריסה לשלושה תשלומים (3 תשלומים שווים במשך 3 חודשים), ובגין יציאה לגיל פרישה תהיה בתשלום אחד.

המועד הראשון שבו ניתן למשוך את הכספים

עצמאי שהפקיד לביטוח הפנסיוני לפני 2017

 • עצמאי שהפקיד תשלומים לביטוח פנסיוני עוד לפני שנת 2017, בטרם נכנס החוק לתוקף, יהיה רשאי למשוך את הכספים מתוך קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני, אם הפקיד כספים בשיעור הדומה לשיעור ההפקדה לפנסיית חובה על פי החוק לפחות, וזאת במשך 2 שנות מס מתוך השנים 2016-2013.
דוגמה
עצמאי שהפקיד החל משנת 2015 כספים לביטוח פנסיוני בהתאם לשיעור ההפקדה הקבוע בחוק, רשאי למשוך כספים מהקרן "במצב של אבטלה" החל מיום 01.01.2018.
 • בכל מקרה אחר (למשל אם אותו עצמאי הפקיד לביטוח הפנסיוני באותן שנים סכומים הנמוכים מהשיעורים הקבועים בחוק או במקרה שהפקיד לביטוח הפנסיוני סכומים במשך פחות מ-2 שנות מס בין השנים 2016-2013) יוכל אותו עצמאי למשוך את הכספים כמו עובד שהתחיל להפקיד לראשונה החל משנת 2017 (ראו להלן).

עצמאי שלא הפקיד לביטוח הפנסיוני לפני 2017

 • עצמאי שהתחיל להפקיד את תשלומי חובה לביטוח הפנסיוני החל משנת 2017 בהתאם להוראות החוק ולא הפקיד לביטוח הפנסיוני לפני כן, יהיה רשאי למשוך כספים במקרה של אבטלה, רק בתנאי שהפקיד כספים בעבור שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס האחרונות שקדמו למועד המשיכה.
דוגמה
עצמאי שהפקיד כספים לקופת גמל לקצבה החל משנת 2017 בהתאם לאמור בחוק, רשאי למשוך כספים מהקרן במצב של אבטלה לכל המוקדם ב-01.01.2019.

סכום המשיכה המקסימלי במצב של אבטלה

כשהעצמאי הפקיד תשלומים לביטוח הפנסיוני עוד לפני שנת 2017

 • כאשר עצמאי הפקיד לביטוח הפנסיוני לפני שנת 2017 סכומים בשיעורים הזהים לשיעורי ההפקדות שנקבעו בחוק, הוא יוכל למשוך מתוך הסכומים שהצטברו עד לשנת 2017 את הסכום הנמוך מבין אלה:
  • 1/3 מהסכום שצבר העצמאי בביטוח הפנסיוני עד תחילת 2017.
  • הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לפני שנת 2017, והחל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה ללא חבות מס בקופת הגמל.
דוגמה
 • עצמאי הפקיד תשלומים לביטוח הפנסיוני החל מתחילת שנת 2010.
 • נניח שהסכום שצבר העצמאי בקופת הגמל במועד סגירת העסק עומד על 140,000 ש"ח - שמתוכם 120,000 ש"ח נצברו לפני 2017.
 • בתום שנת 2018 סגר העצמאי את העסק, והוא מעוניין למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני.
 • העובד יוכל למשוך את הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:
 1. 1/3 מהסכום שצבר העצמאי לפני 2017, כלומר 40,000 ש"ח (שהם 1/3 מתוך 120,000 ש"ח).
 2. הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל ב-7 השנים בהם הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה, לפני שנת 2017, עומד על 85,400 ש"ח (לפי החישוב: 12,200 X‏ 7).
 • מהאמור לעיל עולה שסכום המשיכה המקסימלי שהעצמאי יכול למשוך מקופת הגמל בבשל סגירת העסק ללא מס, עומד על 1/3 מהסכום שצבר בקופת הגמל לפני 2017, כלומר 40,000 ש"ח.
 • מתוך הסכומים שהוא הפקיד החל משנת 2017 בהתאם לחוק, הוא יוכל למשוך את הסכומים הקבועים בחוק לגבי עובד עצמאי רגיל שהחל להפקיד החל משנת 2017 (ראו פירוט בפסקה הבאה).

כשהעצמאי הפקיד תשלומי חובה לקופת גמל לקצבה, החל משנת 2017

 • עצמאי שהחל להפקיד לביטוח הפנסיוני בשנת 2017 או מאוחר יותר (בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק), יוכל למשוך (בפטור ממס) מתוך החיסכון הפנסיוני את הסכום הנמוך מבין שני אלה:
  • הסכום שנצבר לטובת העצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה החל משנת 2017
  • הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה החל משנת 2017. (אם העצמאי כבר משך בעבר כספים בפטור ממס בשל מצב אבטלה, אזי יש להכפיל את הסכום של 12,200 במספר השנים בהן הפקיד כספים לאחר השנה שבה משך את הכספים בשל אבטלה).
דוגמה
 • עצמאי הפקיד כספים לקופת גמל לקצבה החל מתחילת שנת 2017 ועד לתום שנת 2019 (במשך 3 שנים).
 • נניח שהסכום שהופקד מסתכם מ-90,000 ש"ח - 1/3 מתוכו (30,000 ש"ח) מיועד לרכיב החיסכון למצב אבטלה.
 • בסוף 2019 סגר העצמאי את העסק והוא מעוניין למשוך את כספים מהביטוח הפנסיוני.
 • אלו הסכומים שביניהם יש לבחור:
  1. הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה - 30,000 ש"ח.
  2. הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל ב-3 השנים, בהן הפקיד העצמאי תשלומים לביטוח הפנסיוני, עומד על 36,600 ש"ח (לפי החישוב: 12,200 X‏ 3).
 • העובד יוכל למשוך ללא מס את הסכום הנמוך מביניהם, שהוא הסכום בסך 30,000 ש"ח שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון.
 • למרות האמור לעיל, אם הסכום שחושב נמוך מסכום של 3 פעמים שכר מינימום לחודש, (כלומר 15,900 ש"ח), הוא יוכל למשוך מהחיסכון סך של 15,900 ש"ח, וזאת בתנאי שהוא לא משך כבר קודם לכן כספים בסכום זה יותר מפעמיים.
דוגמה
 • עצמאי הפקיד כספים לקופת גמל לקצבה החל מתחילת שנת 2017 ועד לתום שנת 2019 (במשך 3 שנים).
 • נניח שהסכום שהופקד מסתכם מ-30,000 ש"ח - 1/3 מתוכו (10,000 ש"ח) מיועד לרכיב החיסכון למצב אבטלה.
 • בסוף 2019 סגר העצמאי את העסק והוא מעוניין למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני.
 • אלו הסכומים שביניהם יש לבחור:
  1. הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה - 10,000 ש"ח.
  2. הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל ב-3 השנים, בהן הפקיד העצמאי תשלומים לביטוח הפנסיוני, עומד על 36,600 ש"ח (לפי החישוב: 12,200 X‏ 3).
 • ככלל, העובד יוכל למשוך את הסכום הנמוך מביניהם, שהוא הסכום בסך 10,000 ש"ח שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון, אולם מאחר שסכום זה נמוך מ-3 פעמים שכר מינימום, העובד יהיה רשאי למשוך סכום גבוה מהסכום שחושב, ולכל היותר הוא יוכל למשוך (בפטור ממס) הוא 15,900 ש"ח.

פטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל לקצבה של עצמאים בשל אבטלה

 • עצמאי שמשך סכומים מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת הגמל "במצב של אבטלה" (סגירת העסק, הפסקת העיסוק במקצוע או הגעה לגיל פרישה בתנאי שאין לו הכנסות מעסק או ממשלח יד), יהיה פטור ממס על משיכת הכספים כל עוד הסכומים שמשך אינם עוברים את התקרה (הסכומים שפורטו לעיל). כל סכום שמעבר לסכומים אלה יהיה מחויב במס הכנסה בשיעור 35%.
 • למידע נוסף ראו פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לעצמאי שסגר את העסק או הפסיק לעסוק במשלח ידו.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' אינשטיין 68, תל אביב - יפו 6946318 03-5347538
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות


חקיקה ונהלים