הקדמה:

החל משנת 2022 לא ניתן למשוך כספים ללא תשלום מס גם במקרה של סגירת העסק או הפסקת העיסוק במשלח היד, בשל היעדר תקנות שמאפשרות זאת
במהלך שנת 2021 עובד עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פנסיוני יכול היה למשוך בתנאים מסוימים כספים מתוך קרן החיסכון, וזאת אם סגר את העסק או חדל לעסוק במשלח ידו ("מצב אבטלה")
סכום המשיכה המקסימלי שעצמאי יכול היה למשוך במקרים אלה תלוי, בין היתר, במספר השנים בהם הפקיד העצמאי כספים בקופת הגמל לקצבה
כספים שנמשכו מקופת הגמל לקצבה במצב של סגירת העסק או הפסקת העיסוק היו פטורים ממס עד לתקרה הקבועה בחוק


אזהרה
המידע בדף זה רלוונטי לשנת 2021 בלבד
 • תוקפן של התקנות שאיפשרו משיכת כספים מהביטוח הפנסיוני לעצמאים ללא תשלום מס פג בסוף שנת 2021.
 • במהלך שנת 2021 ניתן היה למשוך את הכספים בפטור ממס כמפורט בדף זה.
 • החל משנת 2022, וכל עוד לא יותקנו תקנות חדשות, לא ניתן למשוך כספים מהביטוח הפנסיוני ללא תשלום מס במקרים של סגירת העסק או הפסקת העיסוק במשלח היד.

עובדים עצמאים שהפקידו כספים לחיסכון פנסיוני על פי דרישת החוק, יוכלו למשוך כספים מתוך החיסכון, וזאת במצב של סגירת העסק או הפקת העיסוק במשלח היד ("מצב אבטלה"), כמפורט מטה.

 • החל משנת 2017 עובדים עצמאים חייבים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מהתשלומים שמפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה על-פי החוק, ייוחס למרכיב חיסכון למצב אבטלה הסכום הנמוך מבין שני אלה:
  • 1/3 מכל תשלום שהפקיד העצמאי לחיסכון הפנסיוני.
  • 12,200 ₪ לכל שנה שבה הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה.
 • כספים שנמשכו מקופת הגמל לקצבה במצב של אבטלה (סגירת העסק, הפסקת העיסוק במקצוע או הגעה לגיל פרישה) במהלך שנת 2021 בלבד יהיו פטורים מתשלום מס, עד לתקרה הקבועה בחוק ואשר מפורטת בהמשך.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי למשוך את הכספים מתוך הביטוח הפנסיוני במקרים הנ"ל יש להמציא מספר מסמכים:
  • אישור מביטוח לאומי שהחוסך העצמאי הינו "במצב אבטלה" (סגירת העסק, הפסקת העיסוק במקצוע או הגעה לגיל רישה ללא הכנסות מעסק או ממשלח יד).
  • אישור מרשות המסים על סגירת תיק העוסק במע"מ ובמס הכנסה.
  • הצהרה חתומה מרואה חשבון או מעורך-דין על כך שהעסק חדל מכל פעילות.
  • ייתכן שלצורך שחרור הכספים יידרש העצמאי להגיש לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני הוכחות על סגירת העסק, למשל: הוכחות על הפסקת פרסומו, סגירת אתר האינטרנט שלו וכיו"ב.
 • משיכת הכספים בגין סגירת העסק תהיה בפריסה לשלושה תשלומים (3 תשלומים שווים במשך 3 חודשים), ובגין יציאה לגיל פרישה תהיה בתשלום אחד.

המועד הראשון שבו ניתן למשוך את הכספים

עצמאי שהפקיד לביטוח הפנסיוני לפני 2017

 • עצמאי שהפקיד תשלומים לביטוח פנסיוני עוד לפני שנת 2017, בטרם נכנס החוק לתוקף, יהיה רשאי למשוך את הכספים מתוך קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני, אם הפקיד כספים בשיעור הדומה לשיעור ההפקדה לפנסיית חובה על פי החוק לפחות, וזאת במשך 2 שנות מס מתוך השנים 2016-2013.
דוגמה
עצמאי שהפקיד החל משנת 2015 כספים לביטוח פנסיוני בהתאם לשיעור ההפקדה הקבוע בחוק, רשאי למשוך כספים מהקרן "במצב של אבטלה" החל מיום 01.01.2018.
 • בכל מקרה אחר (למשל אם אותו עצמאי הפקיד לביטוח הפנסיוני באותן שנים סכומים הנמוכים מהשיעורים הקבועים בחוק או במקרה שהפקיד לביטוח הפנסיוני סכומים במשך פחות מ-2 שנות מס בין השנים 2016-2013) יוכל אותו עצמאי למשוך את הכספים כמו עובד שהתחיל להפקיד לראשונה החל משנת 2017 (ראו להלן).

עצמאי שלא הפקיד לביטוח הפנסיוני לפני 2017

 • עצמאי שהתחיל להפקיד את תשלומי חובה לביטוח הפנסיוני החל משנת 2017 בהתאם להוראות החוק ולא הפקיד לביטוח הפנסיוני לפני כן, יהיה רשאי למשוך כספים במקרה של אבטלה, רק בתנאי שהפקיד כספים בעבור שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס האחרונות שקדמו למועד המשיכה.
דוגמה
עצמאי שהפקיד כספים לקופת גמל לקצבה החל משנת 2017 בהתאם לאמור בחוק, רשאי למשוך כספים מהקרן במצב של אבטלה לכל המוקדם ב-01.01.2019.

סכום המשיכה המקסימלי במצב של אבטלה

סכום המשיכה המקסימלי למי שביצעו הפקדות לפני שנת 2017

 • עצמאים שהפקידו לביטוח הפנסיוני לפני שנת 2017 סכומים בשיעורים הזהים לשיעורי ההפקדות שנקבעו בחוק, יוכלו למשוך מתוך הסכומים שהצטברו עד לשנת 2017 את הסכום הנמוך מבין אלה:
  • 1/3 מהסכום שהם צברו בביטוח הפנסיוני עד תחילת 2017.
  • סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן 'העצמאים הפקידו תשלומים לפני שנת 2017. אם הם כבר משכו בעבר כספים מהביטוח, יש להכפיל 12,200 במספר השנים שבהן הם הפקידו כספים לאחר השנה שבה משכו את הכספים.
דוגמה
 • עצמאי החל להפקיד תשלומים לביטוח הפנסיוני מתחילת שנת 2010.
 • בתום שנת 2018 סגר העצמאי את העסק, והוא מעוניין למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני.
 • נניח שהסכום שצבר העצמאי בקופת הגמל במועד סגירת העסק עומד על 140,000 ₪, שמתוכם 120,000 ₪ נצברו לפני 2017.
 • הוא יוכל למשוך את הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:
 1. 1/3 מהסכום שצבר לפני 2017- 40,000 ₪ (שהם 1/3 מתוך 120,000 ₪).
 2. סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל ב-7 השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה לפני שנת 2017- 85,400 ₪ (לפי החישוב: 12,200 X‏ 7).
 • כלומר, סכום המשיכה המקסימלי שהעצמאי יכול למשוך מקופת הגמל בשל סגירת העסק (בפטור ממס) עומד על 1/3 מהסכום שצבר בקופת הגמל לפני 2017- 40,000 ₪.
 • מתוך הסכומים שהעצמאים המשיכו להפקיד החל משנת 2017 בהתאם לחוק, הם יוכלו למשוך את הסכומים הקבועים בחוק לכלל העובדים העצמאים שהחלו להפקיד החל משנת 2017 (ראו פירוט בפסקה הבאה).

סכום המשיכה המקסימלי למי שהפקידו תשלומי חובה לקופת גמל לקצבה החל משנת 2017

 • עצמאים שהחלו להפקיד לביטוח הפנסיוני בשנת 2017 או מאוחר יותר (בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק), יוכלו למשוך (בפטור ממס) מתוך החיסכון הפנסיוני את הסכום הנמוך מבין אלה:
  • הסכום שנצבר לטובתם במרכיב החיסכון למצב אבטלה החל משנת 2017.
  • סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן העצמאים הפקידו תשלומים לקופת הגמל לקצבה החל משנת 2017. אם הם כבר משכו בעבר כספים בפטור ממס בשל מצב אבטלה, יש להכפיל 12,200 במספר השנים שבהן הם הפקידו כספים לאחר השנה שבה משכו את הכספים בשל האבטלה.
דוגמה
 • עצמאית החלה להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה מתחילת שנת 2017.
 • בסוף שנת 2019 (כעבור 3 שנים) העצמאית סגרה את העסק והיא מעוניינת למשוך כספים מהביטוח הפנסיוני.
 • נניח שהסכום שהופקד מסתכם ב-90,000 ₪ - 1/3 מתוכו (30,000 ₪) מיועד לרכיב החיסכון למצב אבטלה.
 • היא תוכל למשוך את הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:
  1. הסכום שנצבר לה במרכיב החיסכון למצב אבטלה- 30,000 ₪.
  2. סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל ב-3 השנים שבהן היא הפקידה תשלומים לביטוח הפנסיוני- 36,600 ₪ (לפי החישוב: 12,200 X‏ 3).
 • כלומר, היא תוכל למשוך ללא מס את הסכום 30,000 ₪ שנצבר לה במרכיב החיסכון.
 • למרות מה שצוין, אם הסכום שחושב נמוך מ-15,900 ₪ (3 פעמים שכר מינימום לחודש), העובדים יוכלו למשוך מהחיסכון סכום של 15,900 ₪, וזאת בתנאי שהם לא משכו בעבר כספים בסכום זה יותר מפעמיים.
דוגמה
 • עצמאי החל להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה מתחילת שנת 2017.
 • בסוף שנת 2019 (כעבור 3 שנים) סגר העצמאי את העסק והוא מעוניין למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני.
 • נניח שהסכום שהופקד מסתכם ב-30,000 ₪ - 1/3 מתוכו (10,000 ₪) מיועד לרכיב החיסכון למצב אבטלה.
 • אלו הסכומים שביניהם יש לבחור:
  1. הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה - 10,000 ₪.
  2. סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל ב-3 השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לביטוח הפנסיוני- 36,600 ₪ (לפי החישוב: 12,200 X‏ 3).
 • ככלל, הוא יוכל למשוך את הסכום הנמוך מביניהם (10,000 ₪ שנצברו לו במרכיב החיסכון), אולם סכום זה נמוך מ-3 פעמים שכר מינימום, ולכן הוא יהיה רשאי למשוך סכום גבוה מהסכום שחושב, ולכל היותר הוא יוכל למשוך (בפטור ממס) 15,900 ₪.

פטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל לקצבה של עצמאים בשל אבטלה

 • עצמאי שמשך סכומים מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת הגמל "במצב של אבטלה" (סגירת העסק, הפסקת העיסוק במקצוע או הגעה לגיל פרישה בתנאי שאין לו הכנסות מעסק או ממשלח יד), יהיה פטור ממס על משיכת הכספים כל עוד הסכומים שמשך אינם עוברים את התקרה (הסכומים שפורטו לעיל). כל סכום שמעבר לסכומים אלה יהיה מחויב במס הכנסה בשיעור 35%.
 • למידע נוסף ראו פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לעצמאי שסגר את העסק או הפסיק לעסוק במשלח ידו.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות


חקיקה ונהלים