הקדמה:

החל משנת 2017 עובד עצמאי חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני, בשיעורים המפורטים בערך זה, וזאת עד תום שנת המס
עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פנסיוני, יהיה רשאי בתנאים מסוימים למשוך חלק מהכספים אם ייקלע למצב של אבטלה (סגירת עסק או הגעה לגיל פרישה)
עובד עצמאי זכאי להטבות מס עבור הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני
עצמאי רשאי להפקיד סכומים נוספים לביטוח פנסיוני מעבר לסכומים הקבועים בחוק, וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני ואת קצבת הפנסיה שלו וכן ליהנות מהטבות מס נוספות


החל משנת 2017 חייבים עובדים עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני.

שיעור ההפקדה המינימליים לביטוח הפנסיוני

 • עבור חלק מההכנסה שעד חצי מהשכר הממוצע במשק (כלומר עבור 63,306 ₪ הראשונים בשנת המס) יש להפקיד 4.45% מההכנסה.
 • עבור יתרת ההכנסה ועד גובה השכר הממוצע במשק (כלומר עד 126,612 ₪ בשנה) - יש להפקיד 12.55%.
 • עבור החלק של ההכנסה שמעל השכר הממוצע (כלומר על כל שקל מעל 126,612 ₪ בשנה) - אין חובה להפקיד לביטוח פנסיוני. עצמאים המעוניינים להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלהם, רשאים להפריש לביטוח הפנסיוני גם על חלק זה של השכר.
הערת עריכה
מה קורה אם הוא יפקיד מעל מה שהוא חייב? האם במקרה כזה יש כיסוי בטוחי. מה היקפו? האם גם אז 1/3 מהסכום יועבר לצורך אבטחת אבטלה? האם לא ניתן לערוך ביטוח אכ"ע מהסכום הזה? לבדוק מול חברות הביטוח כיצד הן יודעות להפריש 11/3 מהסכום אם אין להן מידע על גובה ההכנסה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 21:12, 14 בינואר 2017 (IST)
 • שיעורים אלה יחושבו מתוך הכנסתו של העצמאי לאחר שהפחיתו ממנה את הניכויים המותרים על פי החוק, ולפני שניכו ממנה את הניכויים בשל הפקדה לקרן השתלמות, לביטוח פנסיוני או לקופת גמל אחרת לקצבה.

דוגמאות לגובה הפקדות לביטוח פנסיוני

 • עצמאי שהכנסתו השנתית היא 96,000 ₪ (בממוצע 8,000 ₪ לחודש) (לאחר ניכויי הוצאות מוכרות ולפני ניכויים בגין הפקדות לקופות גמל ולקרנות השתלמות):
עד גובה הכנסה (שנתית) שיעור ההפקדות סכום ההפקדה השנתי
מ-1 ₪ עד 63,306 ₪ 4.45% 2,817.12 ₪
מ-63,307 ₪ עד 96,000 ₪ 12.55% 4,103.1 ₪
סה"כ הפקדות בשנה 6,920.21 ₪
 • עצמאי שהכנסתו השנתית היא 180,000 ₪ (בממוצע 15,000 ₪ לחודש) (לאחר ניכויי הוצאות מוכרות ולפני ניכויים בגין הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות):
עד גובה הכנסה (שנתית) שיעור ההפקדות סכום ההפקדה השנתי
מ-1 ₪ עד 63,306 ₪ 4.45% 2,817.12 ₪
מ-63,307 ₪ עד 126,612 ₪ 12.55% 7,944.9 ₪
על כל שקל מעל 126,613 ₪ אין חובת הפקדה 0 ₪
סה"כ הפקדות בשנה 10,762.02 ₪

עצמאי שהוא גם שכיר במקביל

 • עצמאי שמועסק במקביל גם כשכיר במקום עבודה מסוים, צריך להפקיד בעצמו לביטוח הפנסיוני, רק אם הסכום שמופרש עבורו כשכיר (הפרשות המעסיק והפרשות העובד) נמוך מהסכום שעליו להפריש כעצמאי בגין הכנסותיו מהעסק, ועד לסכום זה.
דוגמה
אם הכנסתו של עובד עצמאי מהעסק מחייבת הפרשה של 5,000 ₪ לביטוח הפנסיוני, ובמסגרת עבודתו כשכיר הפרשות המעסיק והפרשות העובד מסתכמות ב-4,000 ₪, עליו להפקיד כעצמאי עוד 1,000 ₪. אם במסגרת עבודתו כשכיר הפרשות העובד והמעסיק עולות על 5,000 ₪, הוא אינו חייב להפקיד כעצמאי סכום כלשהו לביטוח הפנסיוני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד עצמאי אשר עונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא בין הגילאים 60-21.
  2. הוא רשום כעוסק במס ערך מוסף לפחות 6 חודשים.
 • למרות זאת, עובד עצמאי שביום 01.01.2017 גילו היה 55 שנה או יותר, פטור מהפקדות לחיסכון הפנסיוני.

שלבי ההליך

 • יש לפנות אל אחד מהגופים הפנסיוניים (קרנות פנסיה, חברות ביטוח או קופות גמל) שבהם ניתן לנהל את החיסכון הפנסיוני, כדי לפתוח חשבון חיסכון.
 • יש לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) וכן את מסלול החיסכון שבו יושקעו הכספים.
 • יש למלא מספר טפסים, שכוללים בעיקר את פרטיו האישים של המבוטח וכן כתב הרשאה לניכוי הכספים מחשבון הבנק.
 • ייתכן שהמבוטח יידרש לספק מידע רפואי על מצבו ואף לספק לגוף הפנסיוני מסמכים רפואיים (הליך חיתום).
 • ניתן לבצע את ההפקדות בכל עת במהלך השנה. ניתן לבצע מספר הפקדות או הפקדה חד פעמית. (מכיוון שבמקרים רבים עובדים עצמאים יכולים לוודא את גובה הכנסתם השנתית רק בסמוך לסוף שנת המס, ייתכן שיעדיפו לבצע הפקדה חד פעמית בסוף השנה, שאז יוכלו לדעת מה גובה ההפקדה הנדרשת מהם).
 • את ההפקדות לביטוח הפנסיוני יש לבצע עד תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.
הערת עריכה
מה קורה עם עצמאי שמפקיד לביטוח פנסיוני לאחר תום שנת המס? ומה קורה אם הפקיד לאחר תום שנת המס, אבל במסגרת זמן ההתראה שניתנה לו?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 21:03, 14 בינואר 2017 (IST)

הפרת החובה להפקיד כספים לביטוח פנסיוני

 • החל משנת המס 2018 ניתן להטיל קנסות על עצמאים שהכנסתם עולה על 63,600 ₪ בשנה (נכון לשנת 2022) ואשר לא הפקידו לביטוח הפנסיוני את הסכומים והשיעורים שנקבעו בחוק.
 • בטרם הטלת הקנס ישלח המרכז לגביית קנסות התראה לאותם עצמאים הכלולים ברשימה, לפיה אם לא יפקידו תוך 90 יום את ההפרשות החסרות כדין לביטוח הפנסיוני, יוטל עליהם קנס.
 • על עצמאים שקיבלו התראה ולמרות זאת לא הפקידו את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני יוטל קנס בסך 500 ₪ (הסכום יעודכן מדי שנה בהתאם לשיעור שינוי המדד).
 • הקנסות יוטלו החל מ-01.12.2019, בשל שנת המס 2018.
הערת עריכה
המשמעות היא שעל מי שמשתכר פחות מ-60,000 ₪ לא יוטלו קנסות. ובכל מקרה על שנת 20117 לא יוטלו קנסות. לשקול אם כדאי לציין זאת במפורש
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23:57, 14 בינואר 2017 (IST)

הטבות מס לעצמאים שהפקידו כספים לביטוח פנסיוני

 • עובד עצמאי זכאי להטבות מס על הפקדות לביטוח הפנסיוני.
 • הטבות מס ניתנות גם עבור הפקדות בסכומים ובשיעורים הגבוהים משיעורי ההפקדות המינימליות שפורטו לעיל.
 • ניתן לקבל הטבות מס לכל היותר על הפקדות של 16.5% מההכנסה ועד גובה התקרה הקבוע בחוק.
 • ההטבות יינתנו רק עבור השנה שבה הופקדו הכספים בפועל לביטוח הפנסיוני. לכן חשוב לוודא שהכספים מגיעים אל הגוף הפנסיוני שאצלו מתנהל החיסכון הפנסיוני לפני סוף חודש דצמבר.
 • למידע נוסף ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

משיכת כספים במצבי אבטלה

חשוב לדעת

 • עצמאי רשאי להפקיד סכומים נוספים לביטוח פנסיוני מעבר לסכומים הקבועים בחוק, וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו (ואת קצבת הפנסיה) וליהנות מהטבות מס נוספות.
 • חשוב לברר את תנאי הביטוח הפנסיוני, ובכלל זה את גובה דמי הניהול שהגוף הפנסיוני גובה מהחוסכים. במקרים מסוימים ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול.
 • חשוב לבחור את אפיק ההשקעה שבו יושקעו הכספים שהחוסך מפקיד לקרן. למידע נוסף ראו בחירת מסלול ההשקעה של כספי הביטוח הפנסיוני.
 • בנוסף רשאי עצמאי להפקיד תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, וליהנות מהטבות מס נוספות. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובד עצמאי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים