החל מיום 01.04.2024 שכר המינימום הוא 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-32.30 ₪ לשעה
עובד זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום עבור כל שעות עבודתו
שכר המינימום שונה עבור חלק מהמועסקים כגון נוער, עובדי שמירה ואבטחה, עובדי אולמות וגני אירועים ואנשים עם מוגבלויות


עובדים זכאים לתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום המונהג במדינת ישראל ומתעדכן מעת לעת. שכר המינימום נקבע לפי שני פרמטרים:

 1. גיל העובדים: בני נוער, או מבוגרים מעל גיל 18.
 2. אופן העסקת העובדים: שכר חודשי, שכר יומי או שכר לפי שעה.
 • עובד זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום עבור כל שעות עבודתו כולל בתקופת ניסיון, הכשרה או התלמדות - גם אם הסכים לעבוד בשכר נמוך יותר.
 • אי-תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר הוא עבירה פלילית.
 • ב- 01.04.2024, עלה שכר המינימום מ- 5,571.75 ₪ לחודש עבודה מלא (30.61 ₪ לשעה) ל-5,880.02 ₪ לחודש עבודה מלא (32.30 ₪ לשעה).

מי זכאי?

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום לעובד מגיל 18 ואילך

שכר מינימום למבוגר (החל מיום 01.04.2024 )
שכר חודשי 5,880.02 ₪ למי שמועסק במשרה מלאה במשכורת חודשית קבועה
שכר לשעה 32.30 ₪ לעובדים המשתכרים לפי שעה
שכר יומי (שבוע עבודה של 5 ימים) 271.39 ₪ לעובדים המשתכרים על בסיס יומי במשרה מלאה, ובלבד שהשכר לכל שעת עבודה לא יפחת מ-32.30 ₪
שכר יומי (שבוע עבודה של 6 ימים) 235.2 ₪ לעובדים המשתכרים על בסיס יומי במשרה מלאה, ובלבד שהשכר לכל שעת עבודה לא יפחת מ-32.30 ₪
 • למידע על גובה שכר המינימום בעבר ראו כאן.

שכר מינימום לבני נוער עד גיל 18

שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ומתוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • שכר זה לא כולל תוספות שנקבע בחוק שאסור לכלול אותן, כגון: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, "משכורת 13", מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות, כולל החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

חישוב שכר המינימום לעובדים במשרה חלקית

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית (המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
עובד בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,940.01 ₪ (לפי החישוב: 1/2 × 5,880.02).
 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 4,199 ₪ (לפי החישוב: 130 × 32.3).

תהליך מימוש הזכות

 • החובה והאחריות על תשלום שכר המינימום לעובד מוטלות על המעסיק. זכותו של העובד לקבל את שכרו, ללא צורך לנקוט פעולה כלשהי מצדו.
 • ניתן לוודא כי הזכות הוענקה ושכר המינימום שולם כדין באמצעות עיון בתלוש השכר, שאותו מחויב המעסיק למסור לעובד.
 • המעסיק חייב להציג ולפרסם במקום בולט לעין במקום העבודה מודעה המפרטת את זכותם של העובדים לשכר מינימום.
שימו לב
שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום

 • קיימות דרכים בלתי חוקיות שבאמצעותן מעסיקים עוקפים את החובה לשלם שכר מינימום. דרכים אלה פוגעות בזכויות העובד לקבל את מלוא השכר ובנוסף פוגעות בזכויותיו העתידיות, כגון זכויות הפנסיה.
 • להרחבה ולמידע נוסף על האופן שבו יכול העובד להתמודד מול הפרות אלה מצד המעסיק, ראו הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.

העלאות של שכר המינימום במשק

 • שכר המינימום עולה מדי פעם כתוצאה מהחלטות הכנסת או הממשלה.
 • העלאת שכר המינימום הכללי במשק אינה מעלה באופן אוטומטי את שכר המינימום של מגזרים שונים שבהם נקבע שכר מינימום גבוה יותר, למשל עובדי שמירה ואבטחה או עובדי אולמות וגני אירועים. עובדים אלה ימשיכו לקבל את שכר המינימום הקבוע בצווי ההרחבה החלים עליהם, כל עוד שכר זה לא נמוך משכר המינימום הכללי במשק.
 • העלאת שכר המינימום אינה מעלה אוטומטית את שכרם של עובדים המשתכרים שכר הגבוה משכר המינימום.

הרחבות

ענף הרחבה
אולמות וגני אירועים שכר מינימום לעובדי אולמות וגני אירועים
עובדי חברות שמירה ואבטחה שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה
עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

נתוני עבר חשובים

תקופה שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות (החל מיום 01.04.2018 שבוע העבודה עומד על 42 שעות) שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
ממשכורת אפריל 2023 ועד משכורת מרץ 2024 (כולל) 5,571.75 ₪ 30.61 ₪ 257.16 ₪ (ולא פחות משכר המינימום לשעה) 222.87 ₪ (ולא פחות משכר המינימום לשעה)
ממשכורת דצמבר 2017 ועד משכורת מרץ 2023 (כולל) 5,300 ₪ 28.46 ₪ והחל מאפריל 2018 29.12 ₪ 244.62 ₪ (ולא פחות משכר המינימום לשעה) 212 ₪ (ולא פחות משכר המינימום לשעה)
ממשכורת ינואר 2017 ועד משכורת נובמבר 2017 5,000 ₪ 26.88 ₪ 200 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-26.88 ₪ לשעה) 230.77 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-26.88 ₪ לשעה)
ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 2016 4,825 ₪ 25.94 ₪ 193 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ₪ לשעה) 222.69 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ₪ לשעה)
ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016 4,650 ₪ 25 ₪ 186 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25 ₪ לשעה) 214.62 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25 ₪ לשעה)
ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015 4,300 ₪ 23.12 ₪ 172 ₪ 198.46 ₪
ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012 4,100 ₪ 22.04 ₪ 164 ₪ 189.23 ₪
ממשכורת אפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011 3890.25 ₪ 20.92 ₪ 155.61 ₪ 179.52 ₪
החל מיולי 2008 עד משכורת מרץ 2011 3850.18 ₪ 20.7 ₪ 154 ₪ 177.7 ₪

חשוב לדעת

 • החובה לשלם שכר מינימום חלה על כל שעות העבודה של העובד, כולל:
 • הזכות לשכר מינימום היא זכות שהעובד לא רשאי לוותר עליה. לכן, עובד שנאלץ להסכים לשכר נמוך משכר מינימום, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב בבית משפט או בכלל, והמעסיק עדיין חייב לשלם לו לפחות שכר מינימום.
טיפ
מומלץ לעובדים המשתכרים שכר מינימום (או שכר הקרוב לשכר המינימום) לבדוק את זכאותם למענק עבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים