הקדמה:

שכר המינימום הוא 5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-29.12 ₪ לשעה
עובד זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום עבור כל שעות עבודתו לרבות בתקופת ניסיון, הכשרה או התלמדות ואף אם הסכים לעבוד בשכר נמוך יותר
לחלק מסוגי המועסקים כגון נוער, עובדי שמירה ואבטחה, עובדי אולמות וגני אירועים ואנשים עם מוגבלויות שכר המינימום הנו שונה
ראו הנחיית זרוע העבודה מיום 10.06.2018 בנושא שכר מינימום שעתי


עובדים זכאים לתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום המונהג במדינת ישראל ומתעדכן מעת לעת. שכר המינימום נקבע לפי שני פרמטרים:

 1. גיל העובדים (בני נוער, או מבוגרים מעל גיל 18).
 2. אופן העסקת העובדים (שכר חודשי, שכר יומי או שכר לפי שעה).
 • עובד זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום עבור כל שעות עבודתו לרבות בתקופת ניסיון, הכשרה או התלמדות ואף אם הסכים לעבוד בשכר נמוך יותר.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) הוא עבירה פלילית.

מי זכאי?

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום לעובד מגיל 18 ואילך

שכר מינימום למבוגר (החל ממשכורת דצמבר 2017)
שכר חודשי 5,300 ₪ למי שמועסק במשרה מלאה במשכורת חודשית קבועה
שכר לשעה 29.12 ₪* לעובדים המשתכרים לפי שעה
שכר יומי (שבוע עבודה של 5 ימים) 244.62 ₪ לעובדים המשתכרים על בסיס יומי במשרה מלאה , ובלבד שהשכר לכל שעת עבודה לא יפחת מ-29.12 ₪*
שכר יומי (שבוע עבודה של 6 ימים) 212 ₪ לעובדים המשתכרים על בסיס יומי במשרה מלאה, ובלבד שהשכר לכל שעת עבודה לא יפחת מ-29.12 ₪*

* עד חודש מרץ 2018 שכר המינימום לשעה היה 28.49 ₪. החל מאפריל 2018 עמדת משרד העבודה, ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים היא ששכר המינימום לשעה עומד על 29.12 ₪. (ראו הסבר בהמשך העמוד).

שכר מינימום לבני נועד עד גיל 18

 • שכר המינימום לנוער נמוך משכר המינימום למבוגרים. לפרטים נוספים ראו בערך שכר מינימום לנוער.

שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, מתוספות יוקר ומתוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • שכר זה לא כולל תוספות שנקבע בחוק כי אסור לכלול אותן, כגון: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
 • החל מה-01.04.2015 נלקחות בחשבון לחישוב שכר המינימום גם תוספות שכר שנקבע לגביהן בחוזה עבודה, בהסכם קיבוצי או בהסדר (קיבוצי או אישי), כי הן לא תובאנה בחשבון בעת חישוב שכר המינימום.
  • בחישוב שכר המינימום עד ל-31.03.2015, תוספות שכר אלה לא נלקחו בחשבון.
  • היות שרכיבי שכר שבעבר לא הובאו בחשבון לצורך שכר המינימום, מובאים כעת בחשבון, ייתכן ששכרם של עובדים מסוימים מאפריל 2015 ואילך לא יהיה גבוה משכרם הקודם, למרות העלאת שכר המינימום.
 • לצפייה בדוגמאות לאופן חישוב רכיבי השכר לצורך שכר מינימום לחצו כאן.

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית (המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
עובד בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,650 ₪ (לפי החישוב: 1/2 × 5,300).
 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 3,785.6 ₪ (לפי החישוב: 130 × 29.12).

תהליך מימוש הזכות

 • החובה והאחריות על תשלום שכר המינימום לעובד מוטלות על המעסיק. זכותו של העובד לקבל את שכרו, ללא צורך לנקוט פעולה כלשהי מצדו.
 • ניתן לוודא כי הזכות הוענקה ושכר המינימום שולם כדין באמצעות עיון בתלוש השכר, אותו המעסיק מחויב למסור לעובד.
 • המעסיק חייב להציג ולפרסם במקום בולט לעין במקום העבודה מודעה המפרטת את זכותם של העובדים לשכר מינימום.
שימו לב

הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום

 • קיימות דרכים בלתי חוקיות שבאמצעותן מעסיקים עוקפים את החובה לשלם שכר מינימום. דרכים אלה פוגעות בזכויות העובד לקבל את מלוא השכר ובנוסף פוגעות בזכויותיו העתידיות, כגון זכויות הפנסיה.
 • להרחבה ולמידע נוסף על האופן שבו יכול העובד להתמודד מול הפרות אלה מצד המעסיק, ראו הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.

העלאות של שכר המינימום במשק

 • שכר המינימום עולה מדי פעם כתוצאה מהחלטות הכנסת או הממשלה.
 • העלאת שכר המינימום הכללי במשק אינה מעלה באופן אוטומטי את שכר המינימום של מגזרים שונים שבהם נקבע שכר מינימום גבוה יותר, למשל עובדי שמירה ואבטחה או עובדי אולמות וגני אירועים. עובדים אלה ימשיכו לקבל את שכר המינימום הקבוע בצווי ההרחבה החלים עליהם, כל עוד שכר זה לא נמוך משכר המינימום הכללי במשק. (ברגע ששכר המינימום הכללי יעלה מעבר לשכר המינימום המיוחד שנקבע לכל אחד ממגזרים אלה, יהיו העובדים זכאים לשכר המינימום הכללי, שיהיה הגבוה יותר מבין שני הסכומים).
 • בדומה לכך, העלאת שכר המינימום אינה מעלה אוטומטית את שכרם של עובדים המשתכרים כל שכר הגבוה משכר המינימום (כל עוד שכרם לא נמוך משכר המינימום).

הרחבות

ענף הרחבה
אולמות וגני אירועים שכר מינימום לעובדי אולמות וגני אירועים
עובדי חברות שמירה ואבטחה שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה
עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

נתוני עבר חשובים

אזהרה
גובה שכר המינימום לשעה בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות באפריל 2018
מהחלטת צוות ההיגוי לצורך הבהרת סעיפים בצו ההרחבה לעניין קיצור שעות העבודה במשק, עולה ששכר המינימום לשעה יחושב כחילוק של שכר המינימום החודשי (5,300 ₪) ב-182 במקום ב-186, ויעמוד על 29.12 ₪ לשעה (במקום 28.49 ₪).
עם זאת, לפי החוק, שכר המינימום לשעה הוא עדיין שכר המינימום החודשי חלקי 186, כלומר 28.49 ₪ לשעה.
גם עמדת משרד העבודה היא כי שכר המינימום לשעה הוא אכן 29.12 ₪ לשעה, ועל המעסיקים לשלם שכר זה. עם זאת, עד לשינוי חוק שכר המינימום או פסיקת בית הדין לעבודה, לא יינקטו צעדים פליליים/מנהליים נגד מעסיקים שימשיכו לשלם 28.49 ₪.
למידע נוסף ראו שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.
תקופה שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות (החל מיום 01.04.2018 שבוע העבודה עומד על 42 שעות) שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
ממשכורת ינואר 2017 ועד משכורת נובמבר 2017 5,000 ₪ 26.88 ₪ 200 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-26.88 ₪ לשעה) 230.77 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-26.88 ₪ לשעה)
ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 2016 4,825 ₪ 25.94 ₪ 193 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ₪ לשעה) 222.69 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ₪ לשעה)
ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016 4,650 ₪ 25 ₪ 186 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25 ₪ לשעה) 214.62 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25 ₪ לשעה)
ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015 4,300 ₪ 23.12 ₪ 172 ₪ 198.46 ₪
ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012 4,100 ₪ 22.04 ₪ 164 ₪ 189.23 ₪
ממשכורת אפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011 3890.25 ₪ 20.92 ₪ 155.61 ₪ 179.52 ₪
החל מיולי 2008 עד משכורת מרץ 2011 3850.18 ₪ 20.7 ₪ 154 ₪ 177.7 ₪

חשוב לדעת

 • החובה לשלם שכר מינימום חלה על כל שעות העבודה של העובד, כולל:
 • הזכות לשכר מינימום היא זכות שהעובד לא רשאי לוותר עליה. לכן, עובד שנאלץ להסכים לשכר נמוך משכר מינימום, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב בבית משפט או בכלל, והמעסיק עדיין חייב לשלם לו לפחות שכר מינימום.
טיפ
מומלץ לעובדים המשתכרים שכר מינימום (או שכר הקרוב לשכר המינימום) לבדוק את זכאותם למענק עבודה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים