כדי להעניק טיפול תרופתי לתלמיד במוסד חינוכי, על ההורים להעביר יפוי כוח והמלצה של הרופא המטפל
אסור לדרוש או להמליץ לתת תרופה לתלמיד או להתנות את המשך לימודיו או את השתתפותו בפעולות המוסד החינוכי או מטעמו בקבלת טיפול תרופתי כלשהו

בריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים משפיעה על יכולתם לתפקד מבחינה לימודית, התנהגותית וחברתית. לעתים נדרשים התלמידים לקבל טיפול במוסד החינוכי, הן להשלמת הרצף הטיפולי והן במצבי חירום או מצוקה.

  • מתן תרופה לתלמיד במוסד חינוכי על-ידי עובד הוראה ייעשה בהתאם להנחיית רופא מומחה.
  • כדי שניתן יהיה להעניק לתלמיד טיפול תרופתי במוסד החינוכי, על הורי התלמיד להעביר שני מסמכים לבית הספר:
  1. מסמך מהרופא המומחה שמטפל בתלמיד
  2. ייפוי כוח מההורים לצוות החינוכי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • תלמידים שמצבם הבריאותי מחייב מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים או במהלך פעילות מטעמו.

שלבי ההליך

  • על הורי התלמיד הנזקק למתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי לפנות לרופא המטפל כדי שימלא טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי. בטופס זה על הרופא המטפל לפרט את המקרים שבהם יש לתת את התרופה לתלמיד, שם התרופה והמינון שלה.
  • בנוסף, על ההורים להגיש למוסד החינוכי טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי, בעברית או בערבית. טופס זה מהווה ייפוי כוח לצוות החינוכי לפעול בהתאם להנחיות המפורטות במסמך מהרופא המטפל.

חשוב לדעת

  • בהיעדר המסמכים הדרושים (מסמך מהרופא המטפל ומסמך ייפוי כוח מההורים לצוות המוסד החינוכי), לא יוכל צוות המוסד החינוכי לאפשר את מתן הטיפול הנדרש.
  • באחריות ההורים להודיע למוסד החינוכי על כל שינוי שחל במצב בריאותו של ילדם או בהנחיות הרפואיות ולהמציא למוסד החינוכי אישורים מעודכנים במקרה של שינוי.
  • חל איסור לדרוש או להמליץ לתת תרופה לתלמיד או להתנות את המשך לימודיו או את השתתפותו בפעולות המוסד החינוכי או מטעמו בקבלת טיפול תרופתי כלשהו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים