הקדמה:

כדי להעניק טיפול תרופתי במוסד חינוכי, על הוריו להעביר יפוי כוח והמלצה של הרופא המטפל
אסור לדרוש או להמליץ לתת תרופה לתלמיד או להתנות את המשך לימודיו או את השתתפותו בפעולות המוסד החינוכי או מטעמו בקבלת טיפול תרופתי כלשהו

בריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים משפיעה על יכולתם לתפקד מבחינה לימודית, התנהגותית וחברתית. לעתים נדרשים התלמידים לקבל טיפול במוסד החינוכי, הן להשלמת הרצף הטיפולי והן במצבי חירום או מצוקה.

 • כדי שניתן להעניק לתלמיד טיפול תרופתי במוסד החינוכי, על הורי התלמיד להעביר שני מסמכים לבית הספר:
 1. מסמך מהרופא ומסמך
 2. ייפוי כוח מההורים לצוות החינוכי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידים שמצבם הבריאותי מחייב מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים או במהלך פעילות מטעמו.

שלבי ההליך

 • על הורי התלמיד הנזקק למתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי לפנות לרופא המטפל כדי שימלא טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי. בטופס זה יתואר מצבו הבריאותי ומאפייניו הייחודיים של התלמיד. במסגרת המסמך על הרופא המטפל לפרט את הנושאים הבאים:
  • הצורך במתן התרופה.
  • שם התרופה.
  • מינון התרופה.
  • אופן מתן התרופה.
 • לאחר קבלת המסמך מהרופא המטפל על ההורים להגישו למוסד החינוכי, בצירוף טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי, המהווה ייפוי כוח לצוות החינוכי לפעול בהתאם להנחיות המפורטות במסמך מהרופא המטפל.
 • ייפוי הכוח צריך להיות מותאם לחלוטין להנחיות המפורטות במסמך מהרופא המטפל.

חשוב לדעת

 • בהיעדר המסמכים הדרושים (מסמך מהרופא המטפל ומסמך ייפוי כוח מההורים לצוות המוסד החינוכי), לא יוכל צוות המוסד החינוכי לאפשר את מתן הטיפול הנדרש.
 • באחריות ההורים להודיע למוסד החינוכי על כל שינוי שחל במצב בריאותו של ילדם או בהנחיות הרפואיות ולהמציא למוסד החינוכי אישורים מעודכנים במקרה של שינוי.
 • חל איסור לדרוש או להמליץ לתת תרופה לתלמיד או להתנות את המשך לימודיו או את השתתפותו בפעולות המוסד החינוכי או מטעמו בקבלת טיפול תרופתי כלשהו.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים