שוכרי דירה בדיור הציבורי רשאים במקרים שונים לפנות בבקשה לעדכן את שכר הדירה שעליהם לשלם
עדכון שכר הדירה ייעשה באמצעות פנייה לחברה המאכלסת


משרד הבינוי והשיכון קובע לכל שוכר בשיכון הציבורי את שכר הדירה שעליו לשלם בהתאם להרכב משפחתו והכנסותיה, מיקומה הגיאוגרפי של הדירה וגודל הדירה. כאשר חל שינוי במצבם המשפחתי או ברמת הכנסתם, שוכרי הדירה יכולים לפנות בבקשה לעדכון שכר הדירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • שוכרי דירה בדיור הציבורי רשאים לפנות בבקשה לעדכון שכר דירה מדורג במקרים הבאים:
  • דייר שוכר חדש או ותיק הסבור כי הוא זכאי להנחה בשכר הדירה.
  • דייר שחל לגביו שינוי כלשהו בקריטריונים הבאים:
   • שינוי בגובה הכנסותיו.
   • שינוי בהרכב משפחתו.

דייר ממשיך

 • דייר ממשיך שאושר עד ליום 01.08.2009, ישלם במשך שנתיים מיום פטירת הדייר החוזי (מי שחתום על חוזה השכירות עם החברה המאכלסת) או מיום כניסתו של הדייר החוזי למוסד סיעודי, כפי ששילם הדייר החוזי.
  • במקרה שהכנסתו של הדייר הממשיך נמוכה מהכנסת הדייר החוזי, הוא יהיה זכאי להגיש בקשה להנחה בשכר דירה במהלך השנתיים הראשונות לאחר פטירת הדייר החוזי או כניסתו למוסד סיעודי, ולאחר חתימת החוזה בלבד. בתום שנתיים ייחשב לחישוב המדרוג כ"דייר חדש למדרוג" ובתנאי שחתם על חוזה.
 • דייר ממשיך שאושר החל מיום 01.08.2009 יחוייב מיום חתימת החוזה כדייר חדש למדרוג.

שלבי ההליך

 • הבקשה לעדכון שכר דירה בדיור הציבורי תוגש בהתאם לכל מקרה:
  • שוכר חדש בדיור הציבורי יגיש את הבקשה בעת החתימה על חוזה שכירות עם החברה המאכלסת.
  • דייר ממשיך יגיש את הבקשה בתום השנתיים הראשונות שבהן חוייב בהתאם לחיוב הדייר החוזי ולאחר חתימת חוזה.
  • דייר ממשיך בטרם עברו שנתיים מיום פטירת הדייר החוזי, יגיש את הבקשה במקרה שהוא סבור כי לפי הכנסתו יהיה זכאי להנחה גבוהה יותר מההנחה שקיבל הדייר החוזי, וכל זמן שחתם על חוזה.
  • כאשר השוכר פונה מיוזמתו לצורך עדכון גובה שכר הדירה, ובטופס קודם נמצאו הפקדות חריגות בעו"ש, לא תתאפשר בקשה מחודשת, אלא כעבור 6 חודשים.
  • בפנייה של שוכר לוועדת החריגים, אלא אם הגיש טופס בקשה או בוצעה חקירה ב-3 החודשים שקדמו לוועדה.
  • בפנייה מטעם החברה המנהלת אל השוכר, לפי הכללים.
  • בפנייה מטעם החברה המאכלסת ו/או וועדת החריגים באמצעות החברה המאכלסת אל השוכר.

עדכון שוטף

 • מערכת המדרוג מעודכנת באופן שוטף.
  • החברה המנהלת תעדכן באופן שוטף את מאגרי המידע האמורים ואת נתוני השוכרים באמצעות ממשק ממוחשב או באופן ידני ובתאום עם אגף אכלוס במשרד הבינוי והשיכון.
  • עדכון מאגר המידע יתבצע באחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • אכלוס שוכרים חדשים בדיור הציבורי עמם נחתם חוזה שכירות. שוכרים שהחליפו את דירתם בדירה אחרת בשיכון הציבורי, לרבות עדכון במידת הצורך של שינוי באזור המגורים.
   • עזיבת שוכרים בעקבות הפסקת חוזה השכירות.
   • שינויים בנתוני השוכרים המשפיעים על גובה שכר הדירה.
 • שינוי בגובה שכר הדירה:
  • במקרה בו חל שינוי בגובה שכר הדירה, החברה המנהלת:
   • תשלח הודעה בכתב לשוכר כי חל שינוי בגובה שכר הדירה שבו הוא מחויב בשיכון הציבורי וכן את גובה שכר הדירה המעודכן.
   • תעביר לחברות המאכלסות את רשימת השוכרים שגובה שכר הדירה שבו מחויבים השתנה, בצירוף שכר הדירה המעודכן כפי שחושב במערכת המדרוג לצורכי הגביה וכן תעביר את פירוט הסיבה לשינוי בשכר הדירה.
   • ההעברה תתבצע על גבי מדיה מגנטית או על ידי תקשורת מקוונת ONLINE.

עדכון שכר דירה חופשי ושכר דירה מסובסד

 • עדכון שכר דירה חופשי (שד"ח) מבוצע באופן שונה לדיירים עם חוזה שכר דירה חופשי ובאופן שונה לדיירים עם חוזה סוציאלי (מסובסד).

חישוב שכר דירה לדיירים עם חוזה שד"ח

 • בדירות בהן היה עדכון שד"ח ע"י שמאויות, יש לבדוק מה היה השד"ח הישן שלהם (לפני העדכון) צמוד למדד ליום החישוב, ולבדוק מהו השד"ח לפי השיטה החדשה כלומר לפי ישובים ואזורים חדשים שנקבעו לאחר עדכוני השד"ח צמוד למדד ליום החישוב.
 • מחשבים את אחוזי התוספת/הפחתה: לדירה קיימים מאפיינים המשפיעים על גובה שכר הדירה כמו צורת מבנה, מס' קומה, סוג בניה ועוד. אלו מאפיינים המייקרים את שכר הדירה במקרים מסוימים או מוזילים את שכר הדירה בהתאם לטבלאות המתפרסמות ע"י אגף נכסים ודיור.
 • מחשבים הפרש בין השד"ח הישן לשד"ח לפי השיטה החדשה.
  • אם ההפרש נמוך מ-250 ₪ - שכ"ד מחושב לפי השיטה החדשה וייקרא שד"ח סופי.
  • אם ההפרש גבוה מ-250 ₪ יש לבדוק את שטח הדירה:
   • אם שטח הדירה נמוך מ-72 מ"ר - השד"ח הסופי יהיה שכה"ד לפי השיטה הישנה בתוספת ההפרש או 250 ₪, הנמוך מבין השניים.
   • אם שטח הדירה גבוה מ 72 מ"ר - השד"ח הסופי יהיה שכה"ד לפי השיטה הישנה בתוספת ההפרש או 350 ₪, הנמוך מבין השניים.
  • דיירים וותיקים לשד"ח, יגיעו לשד"ח הסופי שלהם בפעימות של 50 ₪ מהשד"ח הישן.
  • דיירים חדשים לשד"ח, המתגוררים בדירה ששטחה נמוך מ 72 מ"ר - השד"ח הסופי שלהם יהיה השד"ח הישן בתוספת 250 ₪.
 • דיירים חדשים לשד"ח המתגוררים בדירה ששטחה גבוה מ-72 מ"ר ולפי השמאות, השד"ח הישן שלהם צריך לעלות ביותר מ-250 ₪ יחויבו בשכר הדירה לפי 9 רמות + 250 ₪.
  • אל ההפרש או אל התוספת של ה-100 ₪, יגיעו בפעימות של 50 ₪ לשנה.

חישוב שכר דירה לדיירים עם חוזה סוציאלי

 • מדובר לרוב בדיירים וותיקים למדרוג, דיירים אלה שילמו את שכר הדירה ערב המדרוג כשהוא צמוד למדד הנכון ליום החישוב פלוס 350 ₪ יהיה השד"ח הסופי.
 • שכר הדירה ערב המדרוג יגיע לתוספת של ה-350 ₪ בפעימות של 50 ₪ לשנה (שאינן צמודות למדד) במשך 7 שנים.
 • עד לשמאות החדשה יבחר הנמוך מבין השניים בלי התחשבות בגודל הדירה. הפעימות לדיירים אלו יחלו מיום 01.11.2005 ולא מתאריך השמאות החדשה.
 • אם השמאות החדשה נמוכה מגובה שכר הדירה ששילמו דיירים אלה בערב המדרוג, שכה"ד השד"ח הסופי יהיה השמאות החדשה.
 • לדיירים בחוזה סוציאלי או מסובסד אחוזי ההפחתה והתוספת מגולמים בשכר הדירה ערב המדרוג.
 • לדיירים עם חוזה סוציאלי או מסובסד, תבוצע הצמדה למדד רק על ערב המדרוג.
 • בתום תקופת 7 השנים תבחן השיטה מחדש מול משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון והבינוי, ותתקבל החלטה לגבי המשך ואופן ההעלאה.

חשוב לדעת

 • עדכון גובה שכר דירה חופשי כתוצאה מהערכות שמאים שהוסמכו לכך, יהיה בהתאם לממוצע מחירי הדירות בכל עיר ושכונותיה בהן ישנן דירות במסגרת השיכון הציבורי.
 • במקרה של פניה של השוכר ביוזמתו שלו לצורך עדכון גובה שכר הדירה, כאשר בטופס קודם נמצאו הפקדות חריגות בעו"ש לא יוכלו למלא טופס בקשה מחודש עליו להמתין תקופה של 6 חודשים.
 • שינוי כלשהו בנתוני ההכנסה יכול להביא לעדכון מאגר המידע על ידי החברה המנהלת בהתאם לממצאי החוקר ולקביעת הזכאות או אי הזכאות ו/או לקביעת גובה שכר הדירה המדורג ע"פ הנתונים החדשים ויבוטלו נתוני טופס הבקשה להנחה הקיים במערכת וכן ממצאי הממשק האחרון עם הביטוח לאומי. במקרים אלה תישלח לשוכר הודעה על שינוי גובה שכר הדירה בו הוא מחויב.
 • שינוי עקב מעבר מדירה אחת לאחרת:
  • בדיקת סוג שכר הדירה ששולם ע"י הדייר עבור הדירה הישנה וזכאותו להנחה בה ערב המדרוג.
  • שכר הדירה שישולם בדירה החדשה ייקבע לפי סוג שכר הדירה ששולם בדירה הישנה, ועליו יחולו ההנחות להם היה זכאי הדייר בדירה הישנה והצמדות בהתאם.
  • התוצאה תהיה גובה שכר דירה ערב המדרוג לדירה החדשה, באחריות החברה המאכלסת לעדכן את החברה המנהלת בשינוי שכר הדירה ערב המדרוג לדיירים אלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים