בעת חילופי מעסיקים, המעסיק הראשון חייב לתת לעובדים הודעה מוקדמת על כוונתו לפטר אותם ולהעביר את מקום העבודה למעסיק אחר, גם אם העובדים ממשיכים לעבוד באותו מקום
מעסיק שלא נתן לעובד הודעה מוקדמת, שמר לעצמו את המידע על כוונתו להעביר את המקום לבעלות אחרת ומנע בכך את חופש הבחירה של העובד, יחויב לשלם לו תשלום בגובה השכר שהיה מקבל בתקופת ההודעה המוקדמת
אם המעסיק החדש יפטר את העובד בהמשך, הוא יחויב לתת לו הודעה מוקדמת בהתאם לתקופה שעבד אצלו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה בירושלים
שם התיק:עע 28597-03-11‏ ‏
תאריך:11.02.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובדים שהועסקו על ידי חברה תקופות שונות עד שפוטרו לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת על כוונת המעסיק לפטרם ולהעביר את המפעל לאחרים, בעקבות מכירת פעילות החברה למעסיק חדש.
 • העובדים המשיכו לעבוד באותו מפעל אצל המעסיק החדש.
 • החברה שילמה לעובדים פיצויי פיטורים אולם לא שילמה להם תמורת הודעה מוקדמת.
 • העובדים הגישו תביעה לבית הדין האזורי לתשלום תמורת הודעת מוקדמת, אך בית הדין דחה את תביעתם בטענה שיש לראות את המפעל כמקום עבודה אחד השומר על רציפות הזכויות וזאת גם לעניין חובת מתן ההודעה המוקדמת.
 • על פסיקה זו של בית הדין האזורי לעבודה העובדים הגישו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. הערעור עסק בשאלה אם במקרה שהעובדים ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה אצל המעסיק החדש, המעסיק הקודם חייב לשלם להם דמי הודעה מוקדמת.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

בית הדין הארצי פסק כי בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מוקדמת על כוונתו לפטרם ולהעביר את המפעל לידי אחרים, גם אם הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה.

 • העובדה כי בעת חילופי מעסיקים, מקום העבודה מוסיף להתקיים והמעסיק החדש מוכן לקלוט את העובד ולהמשיך את העסקתו ברציפות, לא פוטרת את המעסיק הראשון ממילוי חובתו על פי דין לתת לעובד הודעה מוקדמת, וזאת משתי סיבות:
  • הוראות חוק הודעה מוקדמת קובעות ללא כל הסתייגות את חובת המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים.
  • אין להתייחס לעובד כ"כלי על לוח השחמט" ולא ניתן להסיק שקיימת הסכמה מראש בין המעסיק לבין עובדיו כי עם העברת הבעלות במפעל יעברו כל זכויותיהם וחובותיהם של העובדים למעסיק החדש. לעובד עומדת הזכות לבחור האם להמשיך באותו מקום עבודה או לחפש מקום עבודה אחר. מעסיק שנמנע מלשתף את העובדים על כוונתו להעביר את המפעל לידי אחר ולא נתן לעובדים הודעה מוקדמת פוגע בזכות הבחירה של העובדים.
 • העובדה כי בסופו של דבר בחר עובד להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה או בכל מקום אחר, אין בה כדי להשפיע על עצם חובת מתן ההודעה המוקדמת.
 • על המעסיק הראשון לתת לעובד הודעה מוקדמת על הכוונה לפטרו ולהעביר את הבעלות בעסק לאחר, ולהשאיר לעובד את הבחירה החופשית אם להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל המעסיק החדש או לא.
 • מעסיק שבוחר לשמור לעצמו את המידע על כוונתו להעביר את המפעל לבעלות אחרת ולמנוע בכך את חופש הבחירה של העובד, צריך לשאת בתשלום על הפרה זו, ולשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת, בגובה השכר שהעובד היה מקבל בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • אם המעסיק החדש יבחר לפטר את העובד אחרי מספר חודשי עבודה, הוא יהיה חייב בתשלום דמי הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת העבודה של העובד אצלו.
 • לאור כל אלה, קיבל בית הדין הארצי את הערעור של העובדים ופסק שהם זכאים לתמורת הודעה מוקדמת מהחברה שפיטרה אותם בעת חילופי המעסיקים.

משמעות פסק הדין

 • בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מוקדמת על כוונתו לפטרם ולהעביר את המפעל לידי אחרים, גם אם הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה.
 • מעסיק שנמנע מלתת לעובד הודעה מוקדמת ובחר לשמור לעצמו את המידע על כוונתו להעביר את המפעל לבעלות אחרת ולמנוע בכך את חופש הבחירה של העובד, צריך לשאת בתשלום על הפרה זו, ולשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת, בגובה השכר שעל העובד היה לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • אם המעסיק החדש יפטר את העובד, הוא יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת העבודה של העובד אצלו.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים