עובדים עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים בעקבות חילופי מעסיקים במקום עבודתם
במקרים שיפורטו העובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים גם אם יתפטרו או ימשיכו לעבוד במקום העבודה אצל המעסיק החדש
בכל מקרה הזכאות לפיצויי פיטורים מותנית בכך שהעובד השלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
אם המעסיק הפריש את פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) במהלך תקופת העסקה לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני של העובדים, הם יהיו זכאים להשלמת החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו


במקום עבודה שהיו בו חילופי מעסיקים העובדים עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים.

 • בחלק מהמקרים העובדים זכאים לפיצויי פיטורים גם אם התפטרו או המשיכו לעבוד באותו מקום אצל המעסיק החדש.
 • עובדים שפוטרו בעת חילופי המעסיקים זכאים לפיצויי פיטורים כמו בכל מקרה שבו עובד מפוטר (ובתנאי שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה). למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שפוטר.
שימו לב
המעסיק חייב להפריש במהלך תקופת ההעסקה לפחות חלק מפיצוי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני (בחלק מהמקרים הוא מחויב להפריש באופן שוטף את כל הפיצויים). לכן העובדים יהיו זכאים רק לתשלום החלק היחסי שלא הופרש עבורם בתקופת ההעסקה.

עובדים שממשיכים לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים

 • קיימים הבדלים בזכאות בין עובדי קבלן (כוח אדם), עובדי קבלן (שירות) בתחום הניקיון, עובדי שמירה ואבטחה, ושאר העובדים במשק.

עובדי קבלן כוח אדם ועובדי חברות ניקיון ושמירה

 • עובדי קבלן כוח אדם, עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ועובדי חברות שמירה ואבטחה שהקבלן שמעסיק אותם התחלף והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם. זאת בתנאי שהם עבדו אצלו או באותו מקום עבודה לפחות שנה.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם בעת חילופי מעסיקים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סירב.
 • עובד שלא זכאי לפיצויי פיטורים מפני שלא השלים שנת עבודה אצל הקבלן הקודם או באותו מקום עבודה וממשיך לעבוד באותו מקום, עשוי להיות זכאי בעתיד לפיצויי פיטורים ממעסיקו השני על כל תקופת עבודתו באותו מקום, כולל התקופה שבה עבד אצל המעסיק (הקבלן) הראשון.
דוגמה
 • עובד קבלן שירותי שמירה עבד במקום העבודה חצי שנה ואז מעסיקו התחלף.
 • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל הקבלן החדש.
 • העובד לא זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, שכן עבד אצלו רק חצי שנה.
 • אם הוא יעבוד שנה נוספת ויפוטר, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק השני עבור כל תקופת עבודתו באותו מקום עבודה, שמסתכמת בשנה וחצי (חצי שנה אצל המעסיק הראשון ושנה נוספת אצל המעסיק השני).
 • קבלת פיצויי פיטורים לא פוגעת בזכויות שהעובדים צברו לפי ותק במקום העבודה כאשר הם ממשיכים לעבוד באותו מקום אחרי חילופי המעסיקים.
דוגמה
 • עובדת קבלן עבדה שנתיים אצל אותו מעסיק (קבלן) עד שהתחלף.
 • העובדת המשיכה לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש.
 • היא קיבלה פיצויי פיצויים מהמעסיק הקודם עבור 2 שנות עבודתה הראשונות.
 • עם תחילת עבודתה אצל קבלן החדש, העובדת תיחשב כבעלת ותק של 2 שנים, וכמי שמתחילה את שנת העבודה השלישית למרות שבפועל זו שנתה הראשונה אצל קבלן החדש:
  • העובדת זכאית לדמי הבראה לפי הוותק הכולל שלה באותו מקום עבודה (כולל תקופת עבודתה אצל המעסיק הראשון).
  • הוותק של העובדת לצורך קביעת זכאותה לדמי חופשה יחושב לפי מספר השנים הקלנדריות שבהן עבדה באותו מקום, כולל התקופה שעבדה אצל המעסיק הקודם.
  • ימי המחלה שצברה כאשר הועסקה אצל המעסיק הקודם ימשיכו לעמוד לזכותה.

שאר העובדים

 • ככלל, עובדים שממשיכים לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים לא זכאים לפיצויי פיטורים בעקבות החילופים.
 • אם בעתיד העובדים יפוטרו או יתפטרו בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, המעסיק החדש יהיה מחויב לשלם להם פיצויי פיטורים עבור כל תקופת העסקתם באותו מקום, כולל התקופה שבה הועסקו על-ידי המעסיק הקודם.
דוגמה
 • עובד הועסק 10 שנים במפעל.
 • כעבור 10 שנים הבעלים של המפעל התחלף והעובד המשיך לעבוד אצל הבעלים החדש.
 • כעבור 5 שנים נוספות העובד פוטר.
 • המעסיק החדש מחויב לשלם לעובד פיצויי פיטורים עבור 15 השנים שבהן עבד במפעל.
 • חשוב להדגיש - אם המעסיק הראשון הפריש את כספי הפיצויים לביטוח פנסיוני או לקופת גמל (לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), באופן שהעובד זכאי למשוך אותם, יתחשבו בהפרשות אלה בעת חישוב גובה הפיצויים שמגיעים לעובד מהמעסיק החדש. למידע נוסף ראו חישוב פיצויי פיטורים.
 • עובדים שעברו ממקום עבודתם למקום עבודה אחר אצל אותו מעסיק, ולאחר מכן המעסיק התחלף:
  • כאשר עובדים (לא כולל עובדי קבלן, ניקיון ושמירה) עוברים ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר אצל אותו מעסיק, ולאחר מכן מתחלפים המעסיקים במקום העבודה, העובדים זכאים לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הראשון על תקופת עבודתם אצלו כאילו פוטרו ביום חילופי המעסיקים.
  • עם זאת, המעסיק הקודם יהיה פטור מתשלום הפיצויים אם המעסיק החדש קיבל על עצמו (בהתחייבות בכתב כלפי העובד) את האחריות לפיצויי הפיטורים שהעובד היה זכאי לקבל מהמעסיק הקודם. במקרה זה אם בעתיד העובד יפוטר או יתפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, המעסיק החדש יהיה חייב לשלם לו פיצויי פיטורים עבור כל תקופת עבודתו אצל שני המעסיקים.

עובדים שמתפטרים בעקבות חילופי מעסיקים

 • עובדים שמתפטרים בעקבות חילופי מעסיקים עשויים להיחשב כמי שהתפטרו בנסיבות שבהן אין לדרוש מהם להמשיך בעבודתם, ולהיות זכאים לפיצויי פיטורים למרות שהתפטרו.
 • הנחת המוצא של בתי המשפט היא שבעת חילופי מעסיקים אין לדרוש מעובד להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה, בגלל הקשר ההדוק (הזיקה) שהיה בין העובד למקום עבודתו. שמירה על זיקה זו מביאה ליציבות במקום העבודה ובתנאי העסקתו של העובד.
 • עם זאת, כאשר חילופי המעסיקים לא פוגעים בזיקה בין העובד למקום עבודתו ולא נחשבים ל"הרעת תנאים", העובדים לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים רק בגלל חילופי המעסיקים.
דוגמה
 • עובד הועסק במפעל על-ידי חברה מסוימת.
 • כעבור מספר שנים הבעלות במפעל הועברה לחברה אחרת.
 • מנהל החברה החדשה היה אותו אדם שניהל את החברה הראשונה.
 • תנאי העבודה, כולל תנאי השכר של העובד, לא השתנו.
 • במקרה כזה גם אם חל שינוי באישיות המשפטית של המעסיק ופעילותה של החברה עברה לחברה אחרת, הנסיבות לא ייחשבו ככאלה שמזכות עובד שהתפטר בגללן בפיצויי פיטורים.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על אופן קבלת פיצויי הפיטורים (ישירות מהמעסיק וגם מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני) ראו בפורטל פיצויי פיטורים.

חשוב לדעת

 • אין לפטר עובדת בהיריון שעבדה לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אלא בהיתר ממשרד העבודה. המעסיק שמתחלף חייב לבקש היתר לפיטורי העובדת גם אם ברור שאין קשר בין הפיטורים להיריון, כמו במקרה של חילופי מעסיקים. למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובדת בהיריון.
 • בכל מקרה שבו המעסיק הפריש את כספי הפיצויים (כולם או חלקם) לקופת גמל על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או לביטוח הפנסיוני, כספים אלה יהיו שייכים לעובד, והוא יהיה זכאי לקבלם בתום העסקתו (גם אם התפטר וגם אם לא השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה).
 • בכל מקרה עובד שפוטר או התפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים אחרי שהשלים שנת עבודה אחת לפחות באותו מקום עבודה, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בעת פיטוריו או התפטרותו, גם אם במהלך תקופת עבודתו התחלפו המעסיקים וכל מעסיק העסיק אותו פחות משנה, אך במצטבר הוא עבד באותו מקום עבודה לפחות שנה אחת.
דוגמה
עובדת שהועסקה באותו מקום עבודה במשך שנה, מתוכה 3 חודשים הועסקה על-ידי חברת כוח אדם ו-9 חודשים הועסקה באופן ישיר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים