הקדמה:

עובד עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים במקום עבודתו
במקרים מסוימים, המפורטים בערך זה, זכאי העובד לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים גם אם התפטר וגם אם המשיך לעבוד במקום העבודה תחת המעסיק החדש
בכל מקרה הזכאות לפיצויי פיטורים מותנית בכך שהעובד השלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
אם המעסיק הפריש את פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) במהלך תקופת העסקה לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני של העובד, יהא העובד זכאי להשלמת החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו


בעת חילופי מעסיקים במקום העבודה עשוי עובד להיות זכאי לפיצויי פיטורים.

 • בחלק מן המקרים זכאי העובד לפיצויי פיטורים, אף אם התפטר ואף אם המשיך לעבוד באותו מקום תחת המעסיק החדש.
 • אם העובד מפוטר בעת חילופי המעסיקים, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (כמו כל מקרה רגיל שבו עובד מפוטר), בתנאי שעבד לפחות שנה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שפוטר.
טיפ
מכיוון שהמעסיק חייב להפריש במהלך תקופת העסקה לפחות חלק מפיצוי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני (בחלק מהמקרים הוא מחויב להפריש באופן שוטף את כל הפיצויים), הרי שהעובד יהיה זכאי רק לתשלום החלק היחסי שלא הופרש במהלך תקופת העסקה.

עובד שממשיך לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים

 • קיימים הבדלים בזכאות בין עובדי קבלן (כוח אדם), עובדי קבלן (שירות) בתחום הניקיון, עובדי שמירה ואבטחה, ושאר העובדים במשק.

עובדי קבלן כוח אדם ועובדי חברות ניקיון ושמירה

 • סעיף 9א' לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובדי קבלן כוח אדם, עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ועובדי חברות שמירה ואבטחה שהקבלן המעסיק אותם התחלף, והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם, בתנאי שעבדו אצלו או באותו מקום עבודה לפחות שנה.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם בעת חילופי מעסיקים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סירב.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים מפני שעוד לא השלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, וממשיך לעבוד באותו מקום, עשוי להיות זכאי בעתיד לפיצויי פיטורים ממעסיקו השני על כל תקופת עבודתו באותו מקום, כולל התקופה שבה עבד תחת המעסיק (הקבלן) הראשון.
דוגמה
 • עובד קבלן שירותי שמירה עבד במקום העבודה חצי שנה ואז מעסיקו התחלף.
 • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש.
 • העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, שכן עבד אצלו רק חצי שנה.
 • אם יפוטר העובד כעבור שנה נוספת, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק השני עבור כל תקופת עבודתו באותו מקום עבודה, המסתכמת בשנה וחצי (חצי שנה תחת המעסיק הראשון ושנה נוספת תחת המעסיק השני).
 • הזכאות לפיצויי פיטורים לעובד הממשיך לעבוד באתו מקום בעת חילופי המעסיקים, אינה פוגעת בזכויות שצבר בשל ותק.
דוגמה
 • מעסיקו של עובד קבלן התחלף לאחר שנתיים.
 • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש.
 • העובד קיבל פיצויי פיצויים ממעסיקו הקודם עבור 2 שנות עבודתו הראשונות.
 • עם תחילת עבודתו אצל קבלן החדש, ייחשב העובד כבעל וותק של 2 שנים, וכמי שמתחיל את שנת העבודה השלישית למרות שבפועל זו שנתו הראשונה אצל קבלן החדש.
 • העובד יהיה זכאי לדמי הבראה לפי הוותק הכולל שלו באותו מקום עבודה (כולל תקופת עבודתו אצל המעסיק הראשון).
 • הוותק של העובד לצורך קביעת זכאותו לדמי חופשה יחושב לפי מספר השנים הקלנדריות בהן עבד העובד באותו מקום, לרבות תקופת עבודתו אצל המעסיק הקודם.
 • מספר ימי המחלה שצבר במשך תקופת העסקתו אצל הקבלן הקודם ימשיכו לעמוד לזכותו.

שאר העובדים

 • ככלל, עובד הממשיך לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיקים.
 • אם בעתיד יפוטר העובד או יתפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, יהיה המעסיק החדש מחויב בתשלום פיצויי הפיטורים לעובד עבור כל תקופת העסקתו באותו מקום, כולל התקופה שבה הועסק ע"י מעסיקו הקודם.
דוגמה
 • עובד הועסק 10 שנים במפעל מסוים.
 • כעבור 10 שנים התחלף הבעלים של המפעל והעובד המשיך לעבוד תחת הבעלים החדש.
 • כעבור 5 שנים נוספות פוטר העובד.
 • המעסיק החדש מחויב בתשלום פיצויי פיטורים עבור 15 שנה שבהן עבד העובד במפעל.
 • חשוב להדגיש - אם המעסיק הראשון הפריש את כספי הפיצויים לביטוח פנסיוני או לקופת גמל (על פיסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), באופן שהעובד זכאי למשוך אותם, יתחשבו בהפרשות אלה בעת חישוב גובה הפיצויים שמגיעים לעובד מהמעסיק החדש. למידע נוסף ראו חישוב פיצויי פיטורים.
 • פיצויי פיטורים לעובד שעבר ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, ולאחר מכן התחלפו המעסיקים:
  • כאשר עובד (לא כולל עובדי קבלן, ניקיון ושמירה) עובר ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר אצל אותו מעסיק, ולאחר מכן מתחלפים המעסיקים במקום העבודה, זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הראשון בעד תקופת עבודתו אצלו כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים.
  • למרות זאת אם המעסיק החדש קיבל על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעסיק הקודם, יהיה המעסיק הקודם פטור מתשלום הפיצויים. (במקרה כזה אם בעתיד יפוטר העובד או יתפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, יהיה המעסיק החדש חייב בתשלום פיצויי פיטורים עבור כל תקופת עבודתו של העובד, הן אצל המעסיק הראשון והן אצל המעסיק השני).

עובד שמתפטר בעת חילופי מעסיקים

 • כאשר עובד מתפטר עקב חילופי מעסיקים הוא יכול להיחשב כמי שהתפטר בנסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים גם אם התפטר.
 • הנחת המוצא של בתי המשפט היא שחילופי מעסיקים הם נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד שימשיך לעבוד באותו מקום עבודה. הנחה זו מבוססת על הזיקה ההדוקה בין העובד למקום עבודתו, אשר הגנה עליה נועדה להביא ליציבות במקום העבודה ובתנאי העסקתו של העובד.
 • עם זאת, כאשר חילופי המעסיקים אינם גוררים פגיעה בזיקה בין העובד למקום עבודתו ואין בו משום "הרעת תנאים", לא יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים רק בשל חילופי המעסיקים.
דוגמה
 • עובד הועסק במפעל מסוים ע"י חברה מסוימת.
 • כעבור מספר שנים הועברה הבעלות במפעל לחברה אחרת.
 • מנהל החברה החדשה היה אותו אדם שניהל את החברה הראשונה.
 • תנאי העבודה, כולל תנאי השכר של העובד, לא השתנו.
 • במקרה כזה גם אם חל שינוי באישיות המשפטית של המעסיק, ופעילותה של החברה עברה לחברה אחרת, אין בכך כדי להוות נסיבות מיוחדות אשר מזכות עובד שהתפטר בגינן בפיצויי פיטורים.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על אופן קבלת פיצויי הפיטורים (הן ישירות מהמעסיק והן מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני) ראו בפורטל פיצויי פיטורים.

חשוב לדעת

 • אין לפטר עובדת בהיריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה. על המעסיק שמתחלף חלה חובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהיריון העובדת מעל 6 חודשים במקום העבודה, גם אם ברור שאין קשר בין הפיטורים להיריון, כמו במקרה של חילופי מעסיקים. למידע נוסף ראו: איסור פיטורי עובדת בהיריון.
 • בכל מקרה שבו הפריש המעסיק את כספי הפיצויים (כול או חלקם) לקופת גמל על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או לביטוח הפנסיוני, כספים אלה יהיו שייכים לעובד, והוא יהיה זכאי לקבלם בתום העסקתו (גם אם התפטר וגם אם לא השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה).
 • בכל מקרה עובד שפוטר או התפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים לאחר שהשלים שנת עבודה אחת לפחות באותו מקום עבודה, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בעת פיטוריו או התפטרותו, גם אם במהלך תקופת עבודתו התחלפו המעסיקים וכל מעסיק העסיק אותו פחות משנה, אך במצטבר הוא עבד באותו מקום עבודה לפחות שנה אחת.
דוגמה
עובד הועסק במשך שנה, שמתוכה 3 חודשים הועסק על-ידי חברת כוח אדם ו-9 חודשים הועסק באופן ישיר

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים