חיילים בשירות חובה פטורים מתשלום ארנונה עבור 70 מ"ר משטח דירתם (הנחה בשיעור 100%)
אם מתגוררים בדירה 5 אנשים ומעלה הפטור ניתן עבור 90 מ"ר
חיילים משוחררים זכאים לפטור מארנונה עד 4 חודשים מיום שחרורם משירות חובה
למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים


חיילים בשירות חובה זכאים לפטור מתשלום ארנונה במהלך שירותם הצבאי, וכן עד 4 חודשים מיום שחרורם משירות חובה.

 • הפטור מתשלום ארנונה ניתן עבור 70 מ"ר משטח הדירה.
 • בדירות שמתגוררים בהן 5 אנשים או יותר (מעל 4 אנשים), ניתן פטור ל-90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

 • חיילים בשירות חובה או חיילים משוחררים עד 4 חודשים מיום שחרורם משירות חובה.
 • החייל רשום כשוכר או כבעל דירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • אל הטופס יש לצרף אישורים כגון הסכם שכירות או רכישה ואישור מצה"ל על השירות הסדיר/תעודת שחרור (יש לברר בכל רשות מקומית אילו מסמכים נדרשים).
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • ההטבה ניתנת במהלך חודשי שירות החובה וכן במשך 4 חודשים מיום השחרור. חיילים שהשתחררו משירות קבע ועברו יותר מ-4 חודשים מתום שירות החובה שלהם אינם זכאים להטבה.
 • מומלץ לבדוק הטבות נוספות ברשות המקומית ששייכים אליה.
שימו לב
אורך החוזה אינו רלוונטי לשם קבלת ההטבה
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים