חיילים בשירות חובה פטורים מתשלום ארנונה עבור 70 מ"ר משטח דירתם (הנחה בשיעור 100%)
אם מתגוררים בדירה 5 אנשים ומעלה הפטור ניתן עבור 90 מ"ר
חיילים משוחררים זכאים לפטור מארנונה עד 4 חודשים מיום שחרורם משירות חובה
למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים


חיילים בשירות חובה זכאים לפטור מתשלום ארנונה במהלך שירותם הצבאי, וכן עד 4 חודשים מיום שחרורם משירות חובה.

 • הפטור מתשלום ארנונה ניתן עבור 70 מ"ר משטח הדירה.
 • בדירות שמתגוררים בהן 5 אנשים או יותר (מעל 4 אנשים), ניתן פטור ל-90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

 • חיילים בשירות חובה או חיילים משוחררים עד 4 חודשים מיום שחרורם משירות חובה.
 • החייל רשום כשוכר או כבעל דירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • אל הטופס יש לצרף אישורים כגון הסכם שכירות או רכישה ואישור מצה"ל על השירות הסדיר/תעודת שחרור (יש לברר בכל רשות מקומית אילו מסמכים נדרשים).
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • ההטבה ניתנת במהלך חודשי שירות החובה וכן במשך 4 חודשים מיום השחרור. חיילים שהשתחררו משירות קבע ועברו יותר מ-4 חודשים מתום שירות החובה שלהם אינם זכאים להטבה.
 • מומלץ לבדוק הטבות נוספות ברשות המקומית ששייכים אליה.
שימו לב
אורך החוזה אינו רלוונטי לשם קבלת ההטבה
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים