בעלי עסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה שנפגעו כלכלית עקב המצב הביטחוני במבצע "מגן וחץ" בתקופה שבין 09.05.2023 -13.05.2023 ולעסקים עד 7 ק"מ מהרצועה עד 15.5.2023, עשויים להיות זכאים לפיצויים
ניתן לבחור בפיצוי לפי אחד מ 3 המסלולים החלופיים: שכר עבודה, מחזורים וחקלאים. עסקים עד 7 ק"מ מהרצועה רשאים לבחור בפיצוי לפי המסלול האדום (נזק בפועל), שכר או מחזורים, ללא הגבלת סכום הפיצויים
תנאי לתשלום הפיצויים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני במבצע "מגן וחץ"
את התביעה לפיצויים ניתן להגיש עד ליום 31.12.2023
למידע רשמי ראו באתר רשות המיסים

בעלי עסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה שנפגעו כלכלית עקב המצב הביטחוני במבצע "מגן וחץ" בתקופה שבין 09.05.2023 -13.05.2023 ואם הם בטווח של עד 7 ק"מ מהרצועה בתקופה שעד 15.05.2023, עשויים להיות זכאים לפיצויים.

 • התנאי המקדמי לתשלום הפיצויים לעסקים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו בימי המבצע בשל המצב הביטחוני.
 • את התביעה לפיצויים ניתן להגיש עד ליום 31.12.2023.

מי זכאי?

 • בעלי עסקים העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. עסקם נמצא בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה המצוינים בתוספת הראשונה לתקנות
   • מעסיקים שעסקם בטווח של 7 עד 40 ק"מ מרצועת עזה רשאים לבחור באחד ממסלולי הפיצוי הבאים: מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים או במסלול חקלאות (בתנאי שהנזק נגרם בשטחים חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מהרצועה).
   • מעסיקים שעסקם ביישוב ספר או בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה רשאים לבחור במסלול שכר עבודה או מסלול מחזורים או פיצויים לפי המסלול האדום, המאפשר פיצוי על מלוא הנזק .
  2. הם שילמו משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם במהלך תקופה זו בשל המצב הביטחוני.
  3. הם עומדים בשאר תנאי הזכאות של אחד מהמסלולים כמפורט בהמשך.
 • עובד עצמאי -שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני ומחזורו נפגע בשל היעדרות זו.

תביעה במסלול שכר עבודה

זכאות מעסיקים לקבלת הפיצוי במסלול שכר עבודה

 • מעסיק יהיה זכאי לפיצוי בשל היעדרותו של עובד מהעבודה עקב המצב הביטחוני ששרר במהלך מבצע "מגן וחץ" בתנאי שהוא שילם לעובד שכר בגין היעדרות זו.
  • מעסיק אינו זכאי לפיצוי אם העובד נעדר מהעבודה בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים או מנוחה שבועית (אלא אם העובד נוהג לעבוד בימי המנוחה השבועית).
 • עבור עובד המתגורר באזור שבין 0 ל-7 ק"מ מרצועת עזה, המעסיק יהיה זכאי לפיצוי עבור היעדרותם של שני בני הזוג ובלבד שהיעדרותם הייתה עקב המצב הביטחוני.
 • מעסיק יהיה זכאי לפיצוי בשל היעדרותו של עובד המתגורר בטווח שבין 7 ל-40 ק"מ מרצועת עזה אם בנוסף לאמור למעלה, מתקיים אחד התנאים הבאים:
  1. העובד נעדר מעבודתו עקב סגירת מוסד החינוך שבו הוא מועסק או בשל איסור על התקהלות וזאת בהתאם להוראות פיקוד העורף ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.
  2. העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים כיוון שמוסד החינוך בו שוהה הילד נסגר בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מאלה:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד- הוא אינו יכול להשגיח על הילד.
   • אם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, הורהו של הילד לא קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות.
  3. העובד הוא אדם עם מוגבלות או שהוא הורה של אדם עם מוגבלות (ללא הגבלת גיל) שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו, ובלבד שמוגבלותו של העובד או של ילדו ידועה למעסיק והעובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו או מוגבלות ילדו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף ובנוסף שמתקיים אחד מאלה:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד - הוא אינו יכול להשגיח על הילד.
   • אם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, הורהו של הילד לא קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות.
 • העסקים הבאים אינם זכאים להגיש תביעה פיצויים במסלול שכר: המדינה, גוף הנתמך או מתוקצב ע"י המדינה, חברה ממשלתית, מוסד ציבורי, מלכ"ר שאינו זכאי, קופת חולים, מעסיק שלא הגיש 2 מתוך 3 הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מע"מ בתקופה שלפני תחילת המבצע, מעסיק שלא הגיש דין וחשבון בטופס 102 בשל החודשים מאי או יוני 2023 .
שימו לב
מעסיק שעסקו מצוי מחוץ "לאזור המיוחד" (כ40 ק"מ מרצועת עזה), יהיה זכאי להגיש תביעה במסלול השכר, ובלבד שיצהיר על כך שעובדו היה תושב ה"אזור המיוחד" ביום היעדרותו, והיעדרותו נגרמה בשל השגחה על ילדו כאמור בסעיף 2 או בשל מוגבלות, כאמור בסעיף 3.

גובה הפיצוי במסלול שכר עבודה

 • גובה הפיצוי למעסיק עבור עובד שכיר שנעדר מעבודתו בשל מבצע "מגן וחץ" ושל עצמאי שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני ומחזורו נפגע בשל כך הוא 500 ₪ ליום עבודה מלא.
  • סכום הפיצוי עבור כל עובד או עצמאי יוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד בתקופה הרלוונטית, בשל המצב הביטחוני.
  • אם העובד או העצמאי נעדרו רק בחלק מהיום אז בחישוב "מספר ימי ההיעדרות" יחושב רק החלק היחסי מיום העבודה בו נעדר העובד או העצמאי ,ובתנאי שהעובד או העצמאי נעדרו לפחות שעה.
  • לגבי עובד או עצמאי המועסק במשרה חלקית, גובה הפיצוי יהיה יחסי לאחוז המשרה.
 • למידע אודות חישוב גובה הפיצוי לקיבוצים ולמוסד ציבורי מוכר ראו סעיף 3.3 להוראות הביצוע.

תהליך מימוש הזכות

תביעה במסלול מחזורים

 • הפיצוי במסלול זה הנו על הירידה במחזור העסקאות של בעל העסק, תוך התחשבות בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.

תנאים לקבלת פיצוי במסלול מחזורים

 • בעל עסק זכאי לפיצוי במסלול זה, אם הוא עומד בכל תנאי הזכאות הבאים:
  1. עסקו נמצא בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה .
   • בעלי עסקים הנמצאים בטווח של 7 -40 זכאים לפיצוי במסלול זה אם עסקם הוא באחד מהענפים הבאים: בענף החקלאות, בתי מלון (פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה), אתר תיירות, תעשייה, אולמות שמחה, גן אירועים, מוסד תרבות ופנאי ובתי אוכל.
  2. הוא שלם שכר לעובדיו שנעדרו מעבודתם בתקופה זו בשל המצב הביטחוני.
  3. ירידת המחזורים נובעת כתוצאה מהמצב הביטחוני ולא כתוצאה מכל גורם אחר.
  4. ירידה בין מחזור עסקאותיו במאי 2022 (או מאי ויוני 2022 לגבי עסק המדווח בשיטה הדו חודשית) לבין מחזור עסקאותיו בחודש מאי 2023 כתוצאה מהמצב הביטחוני .
   • אם בעל העסק פתח את עסקו אחרי יום 02.05.2022 הירידה במחזור העסקאות תבחן בתקופה שמיום תחילת הפעילות עד סוף חודש אפריל 2023, לבין מחזור העסקאות בחודש מאי 2023.
 • לרשימת העסקים אשר אינם רשאים להגיש תביעת פיצויים במסלול מחזורים ראו סעיף 4.9 להוראות הביצוע.
שימו לב
עסקים מענף המסחר והשירותים שעסקם מ-7 עד 40 ק"מ מהרצועה לא יוכלו להגיש תביעה במסלול זה כי לא הייתה להם הפסקת פעילות של יותר מ-7 ימים.

גובה הפיצוי במסלול מחזורים

 • חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס על הפרשי מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות כמצוין למעלה , וזאת עד תקרה מסוימת ובניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה שבה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני. למידע נוסף ראו סעיף 4.7 להוראות הביצוע.
 • במסלול זה גובה הפיצוי לא יעלה על 625,000 ₪.
  • עסקים הנמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מהרצועה שבחרו לקבל פיצויים לפי מסלול זה, זכאים לפיצויי ללא הגבלת סכום הפיצויים.

תהליך מימוש הזכות

תביעה במסלול חקלאות

 • הפיצוי במסלול זה מיועד למי שיש לו גידולים בשטחים חקלאים ונגרם לו נזק בשל אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב המבצע.

תנאים לקבלת פיצוי במסלול חקלאות

 • מי שיש לו גידולים בשטחים חקלאים זכאי לפיצוי במסלול זה, אם הוא עומד בכל תנאי הזכאות הבאים:
  1. הגידולים בשטחים חקלאיים המצויים בטווח של עד20 ק"מ מרצועת עזה המצוינים בתוספת הראשונה לתקנות באזור ב',
  2. הוא שלם שכר לעובדיו שנעדרו מעבודתם בתקופה זו בשל המצב הביטחוני.
 • לרשימת החריגים אשר אינם זכאים להגיש בקשה לפיצוי במסלול חקלאות ראו סעיף 5.4.3 להוראות הביצוע.

גובה הפיצוי במסלול חקלאות

 • גובה הפיצוי הנו סכום קבוע בהתאם לאזור בו נמצאים השטחים החקלאיים, כשהוא מוכפל במספר העובדים של בעל העסק המועסקים בשטחים אלו:
  • לגבי בעל עסק שיש לו גידולים בשטחים חקלאים בטווח של עד 7 ק"מ מהרצועה או ביישוב ספר- סכום של 4,400 ש"ח לכל עובד כפול מספר העובדים המועסקים בשטחים אלו.
  • לגבי בעל עסק שיש לו גידולים בשטחים חקלאים בטווח של 7- 20 ק"מ מהרצועה- סכום של 2,000 ש"ח לכל עובד מוכפל במספק העובדים המועסקים בשטחים אלו.

תהליך מימוש הזכות

תביעה במסלול האדום לבעלי עסקים שעסקם בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה

 • בעלי עסקים ביישוב ספר או בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה, המצוינים בתוספת הראשונה לתקנות רשאים לבחור בין מסלול שכר עבודה או מסלול מחזורים לבין פיצויים במסלול האדום הקבוע בתקנות העיקריות.
 • הבחירה במסלול האדום מאפשרת פיצוי על מלוא הנזק שנגרם, ובלבד שהניזוק הגיש את התביעה לרשות המיסים תוך שבועיים מיום שארע לו הנזק.

תהליך מימוש הזכות

 • עסקים ביישוב ספר ובטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה, אשר בחרו להגיש תביעה במסלול האדום, צריכים למלא את טופס התביעה, המופיע באתר רשות המיסים ולצרף לתביעה מסמכים המעידים על זכאותם לפיצויים לפי מסלול זה, לרבות המסמכים הבאים:
  • הסבר כולל על העסק, והנזקים שנגרמו בעקבות מבצע "מגן וחץ".
  • דוח רווח והפסד מפורט (לפי חודשים), מתוך תוכנת הנהלת חשבונות בלבד לשנים 2021 ו-2022 ולגבי שנת 2023 עד למועד הגשת התביעה - מאושר בחתימתו של רואה החשבון או יועץ המס.
  • דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2022
  • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2021 עד 2023 (כל שנה בנפרד).
  • גיליון חישוב סכום הפיצוי.

קבלת הפיצויים ותשלום מקדמה

 • הפיצויים ישולמו ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה לאחר שינוכו מהם מקדמה ששולמה, מס הכנסה ועיקולים (במידה ויש).
 • בהתקיים התנאים הבאים, תשולם למגיש התביעה מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים שדרש:
  • התביעה הוגשה במלואה כנדרש ונמצאה תקינה.
  • מנהל קרן פיצויים לא הודיע על החלטתו בתוך 14 יום מהמועד שבו התביעה הוגשה במלואה.
 • לסכום התביעה שיאושר יתווספו הפרשי ריבית והצמדה החל מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום.
שימו לב
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מערכת הפניות בנושא "נזק עקיף" או לפנות בטלפון שמספרו *4954 או הטלפון 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות: 09:00 -15:00 וכן לקבל מידע נוסף בדואר אלקטרוני: .

ערר וערעור החלטת רשות המיסים

 • על ההחלטה בדבר גובה הפיצויים ניתן להגיש ערר בתוך 30 יום לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
 • את הערר יש להגיש בכתב. באתר רשות המיסים פורסם טופס אשר על גביו ניתן להגיש ערר, אך טופס זה מהווה דוגמה מוצעת בלבד.
 • את הערר יש להגיש ב- 4 עותקים ולצרף את טופס התביעה לפיצויים ואת כל המסמכים הדרושים לשם בחינת הטענות שפורטו בערר.
 • מגיש הערר יכול לייצג את עצמו בהליך הערר או להיות מיוצג באמצעות עו"ד.
 • ועדת הערר רשאית לבטל, להפחית, לאשר או להגדיל את סכום הפיצויים שנקבע למבקש הערר.
 • ערעור על החלטת ועדת הערר, יהיה ערעור בזכות בשאלה משפטית בלבד ויוגש בתוך 30 יום לבית המשפט המחוזי, על המערער להמציא העתק מהערעור, עם הגשתו, לפרקליטות המחוז.
 • ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות:
  • למזכירות ועדת ערר ירושלים בטלפון: 03-7400703.
  • למזכירות ועדת ערר באר שבע בטלפון: 08-6293626.
  • מזכירות ועדת ערר חיפה בטלפון 03-7400703.
  • דואר אלקטרוני: .
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים