בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמצב הביטחוני, כולל פיצוי למעסיק על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף
בענפים מסוימים הזכאות לפיצויים מותנית בהפסקת פעילות מלאה של העסק לתקופה מסוימת בעקבות הגבלה שהטיל פיקוד העורף
ניתן להיעזר בסימולטור של רשות המסים לבדיקת הזכאות לפיצוי בכל אחד ממסלולי הפיצוי הקיימים
למידע רשמי ראו אתר רשות המיסים


שימו לב
 • ערך זה עוסק במתווה הפיצויים על נזק עקיף שנגרם לעסקים ביישובי ספר כתוצאה ממבצע צבאי או מלחמה.
 • לעיון במתווי פיצויים נוספים לעסקים שנפגעו עקב מלחמת חרבות ברזל (עסקים בכל הארץ ועסקים באזור המיוחד), לחצו כאן.

בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר, כמפורט בסעיף 35 לחוק, זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמצב הביטחוני, לרבות פיצוי על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף (נזק עקיף).

 • תשלום פיצויים עבור נזק עקיף לבעלי עסקים הנמצאים בתחום יישוב ספר מכונה "המסלול האדום".
שימו לב
 • במקרים רבים, אחרי הכרזה על מצב חירום בעורף נקבעות תקנות ספציפיות כהוראת שעה, שמעניקות פיצויים על נזק עקיף לבעלי עסקים שנפגעו בגלל המצב הביטחוני.
 • בדרך כלל בעלי עסקים ביישובי הספר רשאים לבחור בין הפיצויים במסלול האדום לבין הפיצויים בהוראת השעה.

מי זכאי?

 • בעלי עסקים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. העסק מצוי ביישוב ספר כמפורט בסעיף 35 לחוק.
   שימו לב
   בתקופת מלחמת חרבות ברזל הישובים: אשקלון, מבקיעים, בני נצרים, ברור חיל ,דורות, נווה וצוחר הוכרו כיישובי ספר.
  2. בעלי העסקים הוכיחו את הקשר הסיבתי בין הנזק שנגרם להם לבין פעולות המלחמה או האיבה וכן את היקף הנזק.
  3. בענפים מסוימים הזכאות לפיצויים מותנית בהפסקת פעילות מלאה של העסק עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף לתקופות הבאות:
   • בתעשייה - קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת ייצור של לפחות 24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שמקורו בחומרים שהתקלקלו).
   • במסחר ושירותים - קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה משבוע.
   • במסעדות, בתי קפה, פאבים ושירותי קייטרינג - קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שמקורו בחומרי גלם שהתקלקלו).
   • באולמי שמחות, גני אירועים או מוסדות תרבות ופנאי (כגון: אולמות קולנוע, קונצרטים, הופעות) - קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שנגרם עקב ביטול של אירוע בגלל הגבלות שהטיל פיקוד העורף).
שימו לב
הפסקת פעילות למשך 24 שעות או שבוע לא חייבת להיות ברצף. די בכך שב-30 הימים שקדמו להגשת התביעה לפיצויים היו במצטבר הפסקות פעילות של 24 שעות או שבוע, לפי הנדרש.

מי לא זכאי

 • אם הנזק נגרם כתוצאה מכך שבעל העסק נהג ברשלנות או בניגוד לחוק, בעל העסק לא יהיה זכאי לפיצוי.

גובה הפיצוי

 • אם הנזק נגרם למעסיק (למעט המדינה וגוף מתוקצב) בגלל תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בעקבות הוראות פיקוד העורף, הפיצוי יהיה בגובה עלות השכר היומי ששילם המעסיק לעובד עבור יום ההיעדרות, עד לתקרה מסוימת:
  • עלות השכר היומי היא שכר העבודה הרגיל של העובד (ללא תוספות כמו שעות נוספות) לפי הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו נגרם הנזק, ולא פחות משכר המינימום. אם העובד החל לעבוד רק במהלך 3 החודשים שקדמו לחודש שבו אירע הנזק, שכר יום העבודה היומי יחושב לפי ממוצע השכר בחודש הקודם.
  • אם העובד נעדר מעבודתו רק בחלק מהיום בעקבות הוראות כוחות הביטחון, הפיצוי יהיה החלק היחסי מעלות השכר היומי של העובד בהתאם ליחס שבין השעות שעבד לשעות העבודה הרגילות.
 • בשאר המקרים הפיצוי יהיה בגובה הנזק שנגרם בפועל, כפי שהוכיח בעל העסק.
שימו לב
פיצויי ייעודי למגדלים בענף ההטלה (לולנים) שנפגעו עקב מלחמת חרבות ברזל
לולנים אשר נמצאים ביישובי ספר (עד 9 ק"מ מגבול הצפון או עד 4 ק"מ מגבול הדרום), אשר נפגעו כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, זכאים למתווה פיצויים ייעודי במסגרת המסלול האדום. למידע נוסף ראו הודעת רשות המסים.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
 • בעלי עסקים ביישובי ספר (בדרום ובצפון) שפונו לפי החלטות הממשלה בשל מלחמת חרבות ברזל והם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת פיצוי בגין נזק עקיף, כמפורט למעלה, זכאים לתשלום מקדמה טרם הגשת התביעה המלאה לפיצויים.
 • למידע נוסף לחצו כאן.
 • יש להודיע על הנזק לקרן הפיצויים ברשות המיסים בתוך שבועיים מהיום שהנזק נגרם.
 • הגשת ההודעה על הנזק לא מחליפה את הגשת התביעה (בנוסף להודעה יש להגיש תביעה לקבלת פיצויים).
 • את התביעה לפיצויים יש להגיש לרשות המיסים באמצעות טופס תביעה מקוון, בתוך 3 חודשים מיום הנזק.
 • לצורך הגשת התביעה יש להירשם למערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים באתר רשות המיסים.
 • יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  1. אופן חישוב הנזק הנטען, כולל התייחסות להוצאה הנחסכת בגיליון אקסל.
  2. דו"ח רווח והפסד לשנת הנזק ולשנה שקדמה.
  3. אישורים שתומכים בנזק הנטען.
  4. תיאור נסיבות גרימת הנזק וקיומו של קשר סיבתי בין הנזק למצב הביטחוני.
  5. מהות הנזק והיקפו.
דוגמה
המסמכים שיש לצרף לתביעה במסלול האדום במלחמת חרבות ברזל
 • הסבר כולל על העסק, והנזקים שנגרמו עקב המלחמה
 • דוח רווח והפסד מפורט (לפי חודשים), מתוך תוכנת הנהלת חשבונות בלבד לשנים 2021 ו-2022 ולגבי שנת 2023 עד למועד הגשת התביעה - מאושר בחתימתו של רואה חשבון או יועץ מס
 • דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022
 • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2021 עד 2023 (כל שנה בנפרד)
 • גיליון חישוב סכום הפיצוי
 • ההחלטה על הזכות לפיצויים וגובהם תישלח למבקש תוך 6 חודשים מיום הגשת התביעה.
  • אם התגלו עובדות חדשות או התגלתה טעות, רשות המיסים רשאית לתקן את ההחלטה בתוך 4 שנים מהיום שהיא ניתנה.
  • אם יתברר ששולמו לבעל העסק פיצויים גבוהים מאלה שהוא היה זכאי להם, יהיה עליו להחזיר את סכום היתר ששולם לו תוך 90 יום מהיום שנמסרה לו דרישה להחזר.
 • הפיצויים ישולמו למבקש תוך 30 ימים מיום ההחלטה ישירות לחשבון הבנק שצוין בטופס התביעה, לאחר שינוכו מהם מקדמה ששולמה (אם שולמה), מס הכנסה ועיקולים (אם יש).
שימו לב
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מערכת הפניות בנושא "נזק עקיף" או לפנות בטלפון *4954 או 02-5656400 בימים א' עד ה' בשעות 09:00 -15:00 וכן לקבל מידע נוסף בדואר אלקטרוני: .

ערר וערעור על החלטת רשות המיסים

 • ניתן להגיש ערר על גובה הפיצויים שאושרו בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה ההחלטה.
 • יש להגיש את הערר בכתב לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
 • באתר רשות המיסים פורסם טופס שעל גביו ניתן להגיש ערר (הטופס הוא דוגמה מוצעת בלבד).
 • את הערר יש להגיש ב-4 עותקים ולצרף את טופס התביעה לפיצויים ואת כל המסמכים הדרושים לשם בחינת הטענות שפורטו בערר.
 • מגיש הערר יכול לייצג את עצמו בהליך הערר או להיות מיוצג באמצעות עו"ד.
 • ועדת הערר רשאית לבטל, להפחית, לאשר או להגדיל את סכום הפיצויים שנקבע למגיש הערר.
 • ערעור על החלטת ועדת הערר, יהיה ערעור בזכות בשאלה משפטית בלבד ויוגש בתוך 30 יום לבית המשפט המחוזי.
 • ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למזכירות ועדת ערר

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים