הקדמה:

בשנת עבודה אחת ניתן לקרוא לחייל מילואים לשלוש תקופות של שירות מילואים, למעט למטרות ארגון וניהול כוח אדם
ניתן לקרוא לחייל מילואים ליותר משלוש תקופות, אם החייל הסכים לכך בכתב
  • פיצול שירות מילואים פעיל מתייחס למספר הפעמים בהם ניתן לקרוא לחייל מילואים לשירות מילואים פעיל בשנה אחת.
  • בשנת עבודה אחת ניתן לקרוא לחייל מילואים לשלוש תקופות שירות שנתי בלבד.
  • פיצול נוסף מחייב את הסכמת החייל.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים