הקדמה:

המבקשים לרכוש דירה בתכנית מחיר למשתכן במתכונת הישנה יקבלו ניקוד בהתאם לקריטריונים המפורטים בערך זה
על המבקשים לעמוד בניקוד המינימלי לזכאות בהתאם לסוג הפרויקט שבו הם מבקשים לרכוש דירה
נכים רתוקים לכיסא גלגלים יקבלו עדיפות בהקצאת הדירות
למידע על המסלול לציבור הכללי ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
למידע על המסלול לציבור הדתי ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

המבקשים לרכוש דירות בתכנית מחיר למשתכן במתכונת הישנה יקבלו ניקוד בהתאם לקריטריונים המפורטים בערך זה.

 • לאחר מכן יחולקו לקבוצות על פי הניקוד שקיבלו, ובתוך כל קבוצה תיערך הגרלה שלפיה יוקצו הדירות.
 • על כל מבקש לעמוד בתנאי הניקוד המינימליים (בהתאם לסוג הפרויקט).
 • קיימים הבדלים באופן חלוקת הניקוד ובתנאי הסף בין הפרויקטים המיועדים לציבור הכללי והפרויקטים המיועדים לציבור הדתי.

פרויקטים לציבור הכללי

הניקוד לציבור הכללי

 • כל מי שהגיש בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן בפרויקטים לציבור הכללי יקבל ניקוד בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה הבאה.
 • המבקשים יחולקו לקבוצות בהתאם לניקוד שצברו (ראו בהמשך) ולאחר מכן תיערך הגרלה בין המבקשים בכל אחת מהקבוצות.
 • הניקוד המינימלי להשתתפות בפרויקטים המיועדים לציבור הכללי הוא 11 נקודות זכות. מומלץ לחשב את הניקוד בטרם הגשת הבקשה והתשלום עבורה.
 • בנוסף, כל מי שמבקש לרכוש דירה במסלול "מחיר למשתכן" בפרויקטים המיועדים לציבור הכללי, חייב לעמוד בתנאי סף של מיצוי כושר השתכרות לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן.
קריטריון ניקוד הניקוד המקסימלי
מספר ילדים 10 נקודות עבור כל ילד עד 3 ילדים 30
שירות צבאי/לאומי/אזרחי
 • שירות לאומי או שירות אזרחי של 12 חודשים ומעלה, יזכו ב-10 נקודות.
 • אישה ששירתה בשירות צבאי של 12 חודשים ומעלה, תזכה ב-10 נקודות.
 • גבר ששירת שירות צבאי, יקבל 10 נקודות עבור 18 חודשים לפחות.
 • שירות מילואים – חייל שנמנה עם מערך מילואים של צה"ל ושירת 20 ימי מילואים לפחות בתקופה של שלוש שנים רצופות (כמפורט בהחלטת ממשלה מס' 4712 מיום 03.06.2012), יזכה ב-5 נקודות נוספות (לכל אחד מבני הזוג).
30
עולה חדש
 • המחזיק בתעודה תקפה של עולה חדש, יקבל בסעיף זה את מלוא הניקוד בגין הקריטריונים של שירות צבאי, לאומי או אזרחי (מקסימום 20 נקודות).
 • לא יינתן בסעיף זה ניקוד כפול בגין שירות צבאי/לאומי/אזרחי ובגין זכאות מתוקף מעמד של עולה חדש.
 • תינתן תוספת ניקוד של 5 נקודות נוספות עבור כל בן זוג, לעולה חדש ששירת 20 ימי מילואים לפחות בתקופה של שלוש שנים רצופות (כמפורט בהחלטת ממשלה מס' 4712 מיום 03.06.2012).
30
נכים שקיבלו פטור משירות צבאי יינתן ניקוד של 10 נקודות לזוג נכים שקיבלו פטור משירות צבאי. 10
ותק בזכאות 3 נקודות עבור כל הגשת בקשה לרכישת דירה על פי כללים אלה שנמצא זכאי ולא זכה, עד מקסימום 4 בקשות 12
הכנסת משק בית שאינה עולה על תקרת העשירון החמישי 8 נקודות למשק בית המוכיח הכנסה שאינו עולה על תקרת ההכנסה הקבועה לעשירון החמישי (כולל) כמפורט ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (11,007 ש"ח נכון לנובמבר 2013). 8
נכות (אחד מבני הזוג) בעלי 65% נכות רפואית ומעלה 15
נכות (אחד מבני הזוג) בעלי 75% אי כושר השתכרות ומעלה 5

הגרלה להקצאת הדירות בפרויקטים לציבור הכללי

 • הדירות יחולקו לפי שלוש קבוצות ניקוד ובתוך כל קבוצה תיערך הגרלה להקצאת הדירות:
 • 11–54 נקודות: 25% מהדירות בפרויקט.
 • 55– 64 נקודות: 50% מהדירות בפרויקט.
 • 65 נקודות ומעלה: 25% מהדירות בפרויקט.
 • נכים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 • מי שקיבלו 65 נקודות ויותר יוכלו להגיש את מועמדתם גם בקבוצת 55–64 נקודות, אם לא זכו בדירה בקבוצתם.

פרויקטים לציבור הדתי

הניקוד לציבור הדתי

 • כל מבקש רכישת דירה במסלול מחיר למשתכן בפרויקטים לציבור הדתי יקבל ניקוד בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה הבאה.
 • המבקשים יחולקו לקבוצות בהתאם לניקוד שצברו (ראו בהמשך) ולאחר מכן תיערך הגרלה בין המבקשים בכל אחת מהקבוצות.
 • הניקוד המינימלי להשתתפות בפרויקטים המיועדים לציבור הדתי הוא 21 נקודות זכות. מומלץ לחשב את הניקוד המגיע לכם בטרם הגשת הבקשה והתשלום עבורה.
קריטריון הניקוד ניקוד מקסימלי
מיצוי כושר השתכרות מי שמיצה את כושר ההשתכרות בהתאם לקריטריונים המפורטים במיצוי כושר השתכרות לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן יקבל 30 נקודות 30
ילדים 10 נקודות עבור כל ילד עד 3 ילדים 30
שירות צבאי/לאומי/אזרחי
 • שירות לאומי או שירות אזרחי של 12 חודשים ומעלה יזכו ב-10 נקודות.
 • אישה ששירתה בשירות צבאי של 12 חודשים ומעלה תזכה ב-10 נקודות.
 • גבר ששירת שירות צבאי, יקבל 10 נקודות עבור 18 חודשים לפחות.
 • שירות מילואים - חייל שנמנה עם מערך המילואים של צה"ל ושירת 20 ימי מילואים לפחות בתקופה של שלוש שנים רצופות (כמפורט בהחלטת ממשלה מס' 4712 מיום 03.06.2012), יזכה ב-5 נקודות נוספות עבור כל בן זוג.
30
עולה חדש
 • מחזיק בתעודה תקפה של עולה חדש יקבל בסעיף זה את מלוא הניקוד בגין הקריטריונים של שירות צבאי, לאומי או אזרחי (מקסימום 20 נקודות).
 • לא יינתן בסעיף זה ניקוד כפול בגין שירות צבאי/לאומי/אזרחי ובגין זכאות מתוקף מעמד של עולה חדש.
 • תינתן תוספת ניקוד של 5 נקודות נוספות עבור כל בן זוג, לעולה חדש ששירת 20 ימי מילואים לפחות בתקופה של שלוש שנים רצופות (כמפורט בהחלטת ממשלה מס' 4712 מיום 03.06.2012).
30
נכים שקיבלו פטור משירות צבאי יינתנו 10 נקודות לזוג נכים שקיבלו פטור משירות צבאי 10
נכים בעלי 65% נכות רפואית ומעלה 7
נכים בעלי 75% אי כושר השתכרות ומעלה 3

הגרלה להקצאת הדירות בפרויקטים לציבור הדתי

 • הדירות יחולקו לפי שלוש קבוצות ניקוד ובתוך כל קבוצה תיערך הגרלה להקצאת הדירות:
 • 21-40 נקודות: 25% מהדירות בפרויקט.
 • 59-41 נקודות: 50% מהדירות בפרויקט.
 • 60 נקודות ומעלה: 25% מהדירות בפרויקט.
 • נכים רתוקים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת מעבר למכסות האמורות בסעיף זה.
 • מי שקיבלו 60 נקודות ויותר יוכלו להגיש את מועמדתם גם בקבוצת 41–59 נקודות, אם לא זכו בדירה בקבוצתם.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים