הקדמה:

תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לזכאים. ערך זה מפרט לגבי התכנית במתכונתה הקודמת
מי שברשותו אישור זכאות תקף שהונפק ל"מחיר למשתכן" במתכונת הישנה או ל"מחיר מטרה", יוכל להשתתף גם בהגרלות לפרויקטים של מחיר למשתכן במתכונתה הנוכחית. למידע לגבי תכנית זו, ראו מחיר למשתכן
למידע נוסף על "מחיר למשתכן" במתכונת הישנה, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת לחסרי דירה, בהתאם לתנאים.

 • במסגרת "מחיר למשתכן" נמכרות דירות בפרויקטים מוגדרים, באמצעות הגרלה שנערכת בין כל הנרשמים.
 • המידע בערך זה מתייחס לתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה הישנה, שנותרו בה פרויקטים בודדים.
 • מי שברשותו אישור זכאות תקף שהונפק ל"מחיר למשתכן" במתכונת הישנה או ל"מחיר מטרה", יוכל להשתתף גם בהגרלות לפרויקטים של מחיר למשתכן במתכונתה הנוכחית. למידע לגבי תכנית זו, ראו מחיר למשתכן.

מי זכאי?

 • הזכאות להגיש בקשה ולהירשם לרכישת דירה, במתכונת הישנה של התכנית, נקבעה למי שעונים על כל התנאים הבאים:
 1. הם משתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
 2. ההכנסה הכוללת ברוטו שלהם אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי ב"טבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (17,005 ש"ח נכון לינואר 2015).
 3. אם הדירה המבוקשת נמצאת בפרויקט המיועד לציבור הכללי, עליהם לעמוד גם בתנאי מיצוי כושר השתכרות (בפרויקטים לציבור הדתי מיצוי כושר השתכרות אינו מהווה תנאי סף, אלא מעניק תוספת ניקוד).

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את אישור השתתפות בתכנית, יש לעמוד בתנאי הזכאות שצויינו לעיל ולצבור ניקוד מינימלי בהתאם לסוג הפרויקט הנדרש.

למי ואיך פונים

המסמכים שיש לצרף לבקשה

קבלת אישורים

 • לאחר הגשת הבקשה יונפקו לזכאים שני מסמכים:
 1. תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית "עולים" על שם מבקש/י הסיוע.
 2. אישור השתתפות בפרויקטים במסגרת מחיר למשתכן, הכולל את הפרטים הבאים:
  • מיצוי כושר השתכרות.
  • היקף המשרה.
  • גובה ההכנסה בהשוואה לתקרות ההכנסה המזכה.
  • גובה הניקוד הנצבר.
 • הוצאת המסמכים אורכת עד 18 ימי עבודה.
 • התעודה והאישור תקפים לשנה מיום הנפקתם.

הרשמה לפרויקט

 • לאחר קבלת האישורים, יש לעקוב באתר השירותים והמידע הממשלתי ובעיתונות הכתובה אחר מועד פתיחת ההרשמה לפרויקטים של "מחיר למשתכן".
 • יש להירשם לפרויקט שבו מעוניינים אצל אחת מחברות הבנייה בהתאם להנחיות הרישום.
 • אם המבקשים הם בני זוג, קיימת חובת נוכחות של שניהם בעת ההרשמה.
 • יש למסור את כל המסמכים הבאים:
  • תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים (שניתנה על-ידי החברה שהוגשה לה הבקשה לרכישת הדירה).
  • אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
  • תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
  • המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה (תלוי בדרישת החברה הבונה). הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה כתשלום על חשבון הדירה, או יוחזר למי ששמו לא עלה בהקצאה.
 • הקצאת הדירות תיעשה באמצעות הגרלה בין כל הנרשמים בהתאם לקריטריונים ולניקוד שכל אחד מהם קיבל.
 • נכים המרותקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.

פנייה למינהלת הפרויקט

 • לפרטים בנושא תכנית "מחיר למשתכן" שאינם קשורים לקביעת הזכאות, ניתן לפנות למינהלת הפרויקט - חברת י.ת.ב בע"מ:
  • טלפון: 09-8943059, שעות המוקד הטלפוני הן 15:00-09:00
  • פקס: 09-8947448
  • דוא"ל:
 • בכל פנייה בדוא"ל יש לציין בנושא ההודעה את השם המלא של הפונה ואת מספר תעודת הזהות שלו.

מכירה או השכרת הדירה

 • החל מה- 21.5.2017 הושוו ההגבלות על מכירת הדירות והשכרתן שנקבעו בתכנית מחיר למשתכן החדשה, לאלו של זכאי מחיר למשתכן במתכונת הישנה.
 • המשמעות היא שרוכשי הדירות במתכונת הישנה רשאים כעת להשכיר את דירתם כבר מיום קבלת החזקה, או למכור אותה בתום 5 שנים בלבד מיום קבלת החזקה.
 • ראו פרטים באתר השירותים והמידע הממשלתי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים