חייל מילואים שסבור כי הוא אינו יכול להתייצב או לבצע שירות מילואים פעיל (שמ"פ) מסיבה בריאותית, צריך להיבדק על-ידי רופא שיקבע את כשירותו לשירות
שחרור חייל משירות מילואים או דחיית שירותו ייעשו על ידי מפקדו בלבד
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שאינו יכול להתייצב או לבצע שמ"פ מסיבות בריאותיות צריך להיבדק על-ידי רופא צבאי לצורך בדיקת כשירותו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילי מילואים שנקראו להתייצב לשירות מילואים וסבורים שאינם יכולים להתייצב או לבצע את השירות מסיבה בריאותית.

שלבי ההליך

 • במקרים שבהם החייל מסוגל להתייצב ביחידתו:
  • יש להתייצב במקום שאליו נקרא בצו ולבקש להשתחרר מהשירות או לדחותו.
  • החייל ייבדק בהקדם על-ידי רופא צבאי שיקבע אם החייל כשיר לשירות המילואים מבחינה רפואית.
 • במקרים שבהם החייל אינו מסוגל להתייצב ביחידתו לבדיקה רפואית:
  • על החייל לפעול באחת הדרכים הבאות:
   • לפנות לרופא האזרחי (במרפאת קופת החולים), כשהוא מצויד בספח האישור הרפואי המצורף לצו הקריאה לשירות מילואים (טופס 525).
   • להודיע ליחידה שאינו יכול להתייצב מסיבות בריאותיות ולציין את הכתובת שבה הוא נמצא ומספר הטלפון שבו ניתן להשיגו.
   • להעביר לרופא ביחידה את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, כולל ספח האישור שמילא רופאו (טופס 525), לא יאוחר מהשעה 16:00 ביום שנקבע להתייצב.
  • רופא היחידה יבחן את המסמכים הרפואיים שהעביר החייל ויקבע אם החייל כשיר לשירות המילואים מבחינה רפואית.
  • אם הרופא מצא כי לא ניתן לקבוע לגבי כשירותו של החייל לשירות המילואים על סמך המסמכים שהעביר, החייל יזומן לבדיקה ביחידה.
  • אם הרופא מצא כי החייל אינו כשיר לשירות המילואים מבחינה רפואית, הוא יורה למפקד היחידה על התקופה הנחוצה לחייל להחלמה, ואשר במהלכה לא יבצע שמ"פ.
  • מפקד היחידה ידחה לחייל את שירות המילואים, או ישחררו משירות המילואים, בהתאם להוראות הרופא.

חשוב לדעת

 • חייל אינו משוחרר משירות המילואים שאליו נקרא, ושירותו אינו נדחה, אלא אם כן מפקדו שיחרר אותו, או דחה את שירותו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים