הקדמה:

אנשי מילואים הסבורים כי חל שינוי במצבם הרפואי או הנפשי יכולים לפנות לוועדה רפואית (וע"ר ישיר)
הוועדה הרפואית קובעת את הפרופיל ואת סעיפי הליקוי בלבד ואינה דנה בנושאי פטורים והקלות
הימצאות בתהליך וע"ר אינה פוטרת אוטומטית מביצוע שמ"פ, אלא אם כן התקבלה הנחייה להקפאתו על-ידי נציגי וע"ר ישיר


אנשי מילואים הסבורים כי חל שינוי במצבם הרפואי או הנפשי יכולים לפנות לוועדה רפואית (וע"ר ישיר) לצורך קביעת פרופיל חדש.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשי מילואים הסבורים כי יש מקום לשינוי הפרופיל שלהם בעקבות שינוי במצבם הרפואי או הנפשי.

שלבי ההליך

 • יש למלא בקשה לוועדה רפואית/קצין בריאות הנפש.
 • את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון מהאזור האישי, או באמצעות פנייה לקצינת הקישור.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • העתק של כל המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של חייל המילואים.
  • תמצית מידע רפואי עדכנית לגבי בעייתו הרפואית המדווחת של החייל מהרופא המטפל בבעיה הספציפית.

פנייה מקוונת

פנייה באמצעות קצינת הקישור

 • ניתן לפנות לקצינת הקישור בבקשה למלא טופס "בקשה לוועדה רפואית".
 • חייל המילואים (בלבד) יעביר אל הוועדה הרפואית את טופס הבקשה המלא והחתום בצירוף המסמכים הרפואיים, באחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר רשום, לכתובת: וע"ר מרכז, ד"צ: 03528. יש לציין על המעטפה: עבור וע"ר ישיר מרפ"א 8282.
  • בפקס: 03-9571778. יש לוודא שהפקס אכן הגיע בטלפון: 03-9571789.
 • אין לשלוח בדואר מסמכים מקוריים.

המשך הטיפול

 • הבקשה תועבר לרופא ועדות רפואיות, שיעבור על המסמכים ויקבע את אחת מהאפשרויות הבאות:
 1. יש לזמן את החייל לוועדה רפואית (וע"ר).
 2. נדרשת השלמת מסמכים על ידי החייל.
 3. יש להפנות את החייל לרופא (קב"ן).
 4. אין מקום לביצוע וע"ר.
 • בהתאם לקביעת הרופא הממיין, תישלח תשובה בכתב לביתו של החייל, עם הפעולות הנדרשות להמשך טיפול.

ועדה רפואית (וע"ר)

 • אם אושרה לחייל ועדה רפואית, יישלח לו מכתב עם התאריך שנקבע להתייצבותו בפני הוועדה ועם צו התייצבות בתוקף ליום זה.
 • ביום הוועדה, החייל יגיע עם המסמכים הבאים:
  • כל המסמכים הרפואיים המקוריים שאותם שלח כהעתק ושעל פיהם זומן לוועדה.
  • תעודה מזהה (תעודת מילואים/תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון/כל תעודה רשמית אחרת של מדינת ישראל הנושאת תמונה).
  • צו הקריאה שקיבל ליום הווע"ר.
 • חייל שיגיע ללא המסמכים שצויינו, לא יתקבל לוועדה הרפואית.
 • חייל אשר מבחינה רפואית לא כשיר להתייצב לוועדה, רשאי להגיש בקשה לוועדה ללא נוכחות.
 • דרכי ההתקשרות לוועדה הרפואית:
  • טלפון: 03-9571789
  • פקס: 03-9571778
 • לאחר קיום הוועדה, קצינת הקישור תהיה אחראית לדאוג לשיבוצו מחדש של החייל, אם נדרש, בהתאם לפרופיל הרפואי הנוכחי.

ועדות רפואיות - נפשיות

 • ישנם מקרים שבהם חייל מילואים מופנה על ידי וע"ר ישיר להערכת גורמי בריאות הנפש (ברה"ן).
 • במקרים אחרים, כאשר חייל מילואים סבור שחל שינוי במצבו הנפשי, עליו לפנות לקצינת הקישור של יחידתו, שתפנה אותו לגורמי בריאות הנפש.
 • לאחר הערכת קצין בריאות הנפש (קב"ן) ובמקרה שגורם ברה"ן יחליט כי יש מקום לשינוי פרופיל או לשינוי סעיף ליקוי, ייקבע לחייל תור לוועדה הרפואית.
 • קצינת הקישור של החייל תוודא מול החייל את הגעתו ליום הוועדה עם המלצה מקורית ותעודת זהות.
 • לחיילים שעברו הערכת קב"ן ונמצאו מועמדים לפרופיל 21, ייקבע ויתואם תור לוועדה רפואית ישירות דרך מרפאת ברה"ן מילואים.
 • ההמלצה תהיה תקפה לחצי שנה בלבד מיום קבלתה.

וע"ר רופאים ומקצועות פרא-רפואיים

 • חייל המעוניין לעבור ועדה רפואית, ישלח לוועדות מיוחדות בענף רת"ם את המסמכים הבאים:
 1. מכתב הכולל את פרטיו האישיים ופרטי קצינת הקישור של יחידתו.
 2. סיכום של כלל בעיותיו הרפואיות שהביאו לפנייתו.
 3. כל מסמך רפואי רלוונטי.
 • את המסמכים יש לשלוח לפקס: 03-7373666, יש לוודא את הגעת הפקס בטלפון: 03-7379542.
 • המסמכים ימוינו ע"י רופא וע"ר. בהתאם לקביעה, יתואם לפונה מועד לוע"ר רופאים (המתקיימת פעם בחודש) ויישלח לו זימון על ידי קצינת הקישור של יחידתו.

סגירת תיק בוועדה הרפואית

 • לאחר שנמצא כי ישנה אפשרות לשינוי במצבו הרפואי של חייל, החייל אינו יכול לסגור על דעת עצמו את התיק בוועדה.
 • במקרים הבאים, תיעשה סגירת תיקים בשל חוסר שיתוף פעולה מצד חייל המילואים:
 1. במקרה שהחייל לא משלים מסמכים עד שנה מיום ההחלטה על השלמת מסמכים.
 2. במקרה שהחייל לא מתייצב ל-3 תורים שנקבעו לו על ידי וע"ר.

הקפאות משירות מילואים פעיל (שמ"פ) בזמן תהליך וע"ר

 • הימצאות בתהליך וע"ר אינה פוטרת אוטומטית מביצוע שמ"פ, אלא אם כן התקבלה הנחייה להקפאתו על-ידי נציגי וע"ר ישיר.
 • במקרים מסויימים קיימת אפשרות לרופא וע"ר להקפיא ממילואים חייל. ההקפאה מתקבלת בעת ביצוע מיון המסמכים ואין צורך בנוכחותו של החייל.
 • ההקפאה היא מביצוע שמ"פ בשגרה ובחירום, והיא מסתיימת ביום הוועדה.
 • ישנם 2 סוגי הקפאות:
 1. הקפאה משמ"פ עד לוועדה.
 2. הקפאה כאשר החייל צריך להשלים מסמכים בפרק זמן מוגבל שנקבע על ידי הרופא הממיין. חייל שלא השלים מסמכים עד לתום ההקפאה, לא יקבל הארכה נוספת. במקרים מיוחדים ניתן לפנות למשרד הווע"ר.

חשוב לדעת

 • הוועדה הרפואית מיועדת להתאמת מצבו הרפואי של החייל לפרופיל וסעיפי ליקוי, ולכן אינה פוטרת התייצבות למילואים בתקופה זו.
 • חייל שזומן למילואים מחוייב להתייצב, אלא אם כן הוא סבור שמצבו הרפואי מגביל אותו. במקרה זה, עליו להיבדק על ידי רופא יחידה שיחליט לגבי כשירותו. לפרטים נוספים ראו דחיית שירות מילואים מסיבות רפואיות.

הרחבות ופרסומים