תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) קובעת שהועדה הרפואית רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%
בית המשפט קבע כי בעת דיון בבקשה להכרה בהחמרה במצב רפואי של ניצולי שואה, צריכה הועדה הרפואית להתחשב בגילו של הניצול, במסגרת בחינת הצורך בהפעלת תקנה 12

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
שם התיק:ע"ו 32015-10-11
תאריך:9.1.2012
קישור:פסק הדין באתר נבו.

בהקשר זה על הועדה להתייחס גם למצבו הבריאותי הכללי של הניצול, המושפע ממחלות שהגיל גרם להן.

בית המשפט קבע כי ממצאי הוועדה, לפיהם המחלות של הניצול "מטופלות ומאוזנות", אינם מונעים את הפעלתה של תקנה 12, וכי את הבחינה לגבי הפעלת התקנה יש לערוך לגבי כל אחת מהפגימות מהן סובל הניצול.

בית המשפט הבהיר כי אין להפעיל את תקנה 12 באופן דווקני ומצמצם, אלא יש לשקול יישומה בכל מקרה על רקע תכליתו של חוק נכי רדיפת הנאצים, שמטרתו להיטיב עם נכים שבריאותם נפגעה בשל הרדיפות.

משמעות

  • כאשר הועדה הרפואית שוקלת הפעלת תקנה 12, עליה לשקול הוספת אחוזי נכות בשל מצבו הבריאותי הכללי של הניצול, המושפע ממחלות שהגיל גרם להן.
  • על הועדה הרפואית לשקול הפעלת תקנה 12 גם בנסיבות בהן מחלותיו של הניצול "מטופלות ומאוזנות".
  • על הועדה הרפואית לשקול הפעלת תקנה 12 לגבי כל אחת מהפגימות מהן סובל הניצול.
  • הועדה הרפואית אינה רשאית להפעיל את תקנה 12 באופן דווקני ומצמצם.

שימו לב! החמרה במצב הרפואי של ניצול עשויה להשפיע על זכויות נוספות, שתלויות באחוזי הנכות הקבועים לניצול. למשל: הכרה בזכאות לתגמול לפי הכנסה/ תגמול מוגדל לפי הכנסה.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אהוד מוזס מועדת התביעות.