הקדמה:

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
גובה התגמול נגזר מאחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה).
שווי אחוז נכות הנו 59.19 ש"ח, התגמול המינימלי הנו 2,357 ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו 5,919.72 ש"ח עבור100% נכות
אחת לחצי שנה (או לפני, במקרה של שינוי הנסיבות) ניתן להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לדון בהחמרה במחלות המוכרות. במקרה שיועלו אחוזי הנכות יתכן ותהיו זכאים לתגמול גבוה יותר
מקבלי תגמול זה זכאים להטבות נוספות

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר.

מי זכאי?

 • כדי להיות זכאי לתגמול, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953.
  2. אזרחות ותושבות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 -
   • ככלל, החוק דורש אזרחות ותושבות רציפה החל מיום 01.04.1957.
   • במקרים פרטניים בלבד, שייבדקו לגופם, ייתכן שיוכרו תובעים אשר אין באפשרותם להציג רצף תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, וזאת, לאחר שימציאו מסמכים המעידים על זיקתם לארץ (כגון: שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים בארץ, משפחה, רכוש וכדומה).
  3. קיום עילת נרדפות, כגון -
   • שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד והגבלת חירות בשטח כבוש.
   • אירועי עוצר במדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי ישיר, אך היו נתונות להשפעה גרמנית כגון רומניה ובולגריה.
   • בריחה מחמת הפחד מפני הגרמנים בלוב (בעקבות החלטה מנהלית שהתקבלה על ידי משרד האוצר ב- 2010.
   • גם מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.
  4. נכות עקב רדיפות הנאצים, בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים.
  5. אינם מקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), או קצבה ממדינת חוץ אחרת.
 • חשוב: אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה, ועומד בכל התנאים, להגישה בהקדם האפשרי. זאת מכיוון שמועד התשלום של התגמול הנו החל ממועד השלמת כל המסמכים שיש להגיש במסגרת התביעה.

אוכלוסיות מיוחדות

מי אינו זכאי?

 • ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.

גובה הגמלה

התשלום בפועל מחושב לפי הגבוהה מבין "שיטת המדרגות" או "השיטה הלינארית":

תשלום לפי השיטה הליניארית

 • לפי שיטה זו, כל אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, והתגמול החודשי מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לכל ניצול.
 • בחודש אפריל 2019 עלה גובה התגמול רטרואקטיבית, החל מיום 01.06.2018 , והוא עומד על שווי אחוז נכות הנו 59.19 ש"ח, התגמול המינימלי הנו 2,357 ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו 5,919.72 ש"ח עבור100% נכות.
 • ההפרשים בין התשלומים ששולמו מיום 01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019, ישולמו במהלך חודש אפריל 2019.
ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול רטרואקטיבי החל מיום 01.06.2018 (כפי שנקבע באפריל 2019) 59.1972 ש"ח 2,357 ש"ח 5,919.72 ש"ח
גובה התגמול מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 57.9635ש"ח 2,308 ש"ח 5,796.35 ש"ח
דוגמה
החל מיום 01.06.2018 ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה 3,255.846 ₪ (55 *59.1972 ₪)

עדכון גובה התשלום לפי השיטה הלינארית

 • בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניול שואה בעל 100% נכות
 • בין יום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 עמד גובה התגמול ל על 57.2234 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,722.34 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 • בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017 עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.

תשלום לפי שיטת המדרגות

 • החל משנת 2008 נוספה שיטת תשלום נוספת הקרויה " שיטת המדרגות".
 • החל מיום 01.01.2008, התגמול החודשי הבסיסי מוצמד ל- 75% מגובה הרנטה הגרמנית, המשולמת בהתאם לשער היורו.
 • נקבעו מדרגות לאחוזי נכות וגובה הגמלה נקבע בהתאם למדרגות אחוזי הנכות שנקבעה לניצול השואה.
 • * בחודש אפריל עלה גובה התגמול המינימלי רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018 והוא עומד על מינימום 2,357 ש"ח ההפרשים בין התשלומים ששולמו מיום 01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019, ישולמו במהלך חודש אפריל 2019.
 • להלן טבלה המתארת את גובה הגמלה לפי שיטת המדרגות, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה:
גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (עדכון אחרון -אפריל 2019)
מדרגה אחוזי נכות גובה התגמול בש"ח
1 25%-39% 2,357 ש"ח
2 40%-49% 2,357 ש"ח
3 50%-59% 2,711 ש"ח
4 60%-69% 3,164 ש"ח
5 70%-79% 3,609 ש"ח
6 100%-80% 4,502 ש"ח

עדכונים בגובה התשלום לפי שיטת המדרגות בעבר

 • מחודש אוקטובר 2017 ועד לחודש יוני 2018, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה והשנייה ( 25%-40%) היה 2,308 ש"ח.
 • מחודש מרץ 2017 ועד לחודש אוקטובר 2017, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה (25%-39%), היה 2,279 ש"ח . בחודש ינואר 2018 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.10.2017.
 • בין חודש אפריל 2016 ועד חודש מרץ 2017 גובה הקצבה המינימלית במדרגה הראשונה (25%-39%), היה 2,248 ש"ח. בחודש דצמבר 2017 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.03.2017.

תשלום התגמול לפי השיטה שמעניקה תגמול גבוה יותר

 • בהתאם לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) (תיקון), התשע"ג-2013, במקרים שבהם נקבעה לניצולי שואה דרגת נכות והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם, יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה. לפרטים נוספים ראו עיגול כלפי מעלה של דרגת הנכות לניצולי שואה.
 • חשוב: התגמול בפועל ישולם לפי השיטה שמעניקה תגמול גבוה יותר - לפי מדרגות בהתאם לטבלה שלמעלה, או לפי שיטת התשלום הלינארית בהתאם לאחוזי הנכות. (מסיבה זו, לעתים גובה התגמול שיקבל הניצול יהיה גבוה מהרשום בטבלה המפרטת את שיטת המדרגות).
דוגמה
לניצול שואה הוכרו 55% נכות.
 • על פי שיטת המדרגות זכאי ניצול השואה לגמלה בגובה 2,711 ₪ ש"ח לחודש .
 • עפ"י השיטה הלינארית זכאי ניצול השואה (החל מיוני 2018) לגמלה חודשית בגובה 3,255.846 ₪ (55 *59.1972 ₪)
 • מאחר וגובה הגמלה לפי השיטה הלינארית הינו גבוהה יותר, תשולם הגמלה ישולם לפי החישוב בשיטה הלינארית.}}
 • תהליך מימוש הזכות

  הגשת התביעה

  • למילוי טופס התביעה לקצבה לנכי רדיפות הנאצים, יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
  • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
   • צילום קריא של תעודת הזהות.
   • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
   • אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חרות" (FSB), ככל שיש.
   • עדויות כתובות, ככל שהוגש על ידכם וקיים ברשותכם.
   • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
   • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
  • לאחר שהתקבל טופס התביעה לקבלת התגמול (כולל ההצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים) ברשות לזכויות ניצולי השואה יישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו מכתב אישור, ובו ציון של מספר התיק ברשות. יש לשים לב שבכל פנייה לרשות צריך לציין את מספר התיק.
  • טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
  • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.

  עדכון פרטים

  • יש להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי מבקש התגמול:
   • שינוי כתובת מגורים
   • שינוי מען למכתבים
   • שינוי מצב אישי
   • מינוי אפוטרופוס לניצול
  • עדכון פרטי חשבון בנק - על מבקש תגמול המשנה את פרטי חשבון בנק להודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.
  • הכתובת לשליחת עדכון בדואר:
  הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
  רח' יצחק שדה 17
  ת"ד 57380
  תל אביב 6157302

  ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

  • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
  • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
  • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

  חשוב לדעת

  פסקי דין


  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.


  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים