הקדמה:

ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר או מקרן סעיף 2 או קצבה ליוצאי מחנות וגטאות זכאים להשלמת הכנסה חודשית
התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה, עד לגובה תקרת התגמול (המשתנה בהתאם לדרגת הנכות)
ניצולי שואה הזכאים לתגמול זה, יהיו זכאים בנוסף למענק שנתי בסך 2,008 ש"ח אשר ישולם עד ליום 10 בפברואר של כל שנה

ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחני הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה עד לגובה תקרה המפורטת בהמשך, וכן למענק שנתי בסך 2,008 ש"ח לשנה (מעודכן לחודש ינואר 2019).

 • תיקון 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים שינה את לשון ההגדרה לזכאים להשלמת ההכנסה:
  • ניצול שהוגדר בעבר כ"נזקק", דהיינו ניצול שהוכרה לו נכות בשיעור של 49%-25%, יוגדר עתה כ- זכאי לתגמול לפי הכנסה.
  • ניצול שהוגדר בעבר כ"נצרך", דהיינו ניצול שהוכרה לו נכות בשיעור של 50% ומעלה, יוגדר עתה כ- זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה.
  • השינוי הוא לשוני בלבד, ואין שינוי בזכאות המהותית להשלמת ההכנסה או בשיעורי הנכות לצורך הזכאות.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. מקבלים את אחת הקצבאות הבאות -
  2. בעלי אחוזי נכות בהתאם לאחת מהמדרגות הבאות:
   • זכאי לתגמול לפי הכנסה - בעל אחוזי נכות בשיעור של 49%-25%.
   • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה - בעל אחוזי נכות בשיעור של 50% ומעלה.
  3. בעלי הכנסה נמוכה - ניצולי שואה שהכנסתם לא עולה על תקרת ההכנסה המפורטת בהמשך בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם.
   • "תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לניצול תגמול.
   • ניצול שהכנסותין עולות מלכתחילה על "תקרת ההכנסה" לא יהיה זכאי לתגמול.
   • אם הכנסותין של הניצול נמוכות מהתקרה, אזי ישולם לו תגמול בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין הכנסותיו. ( התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה")
   • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
    • יילקחו בחשבון הכנסותיו של ניצול השואה כולל קצבת זקנה, קצבאות מהביטוח הלאומי, תגמולים מהאוצר וכל הכנסה אחרת מכל מקור שהוא (למשל, ריבית על חסכונות).
    • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.

תקרת ההכנסה

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש אפריל 2019 רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018.
 • ההפרשים בין התשלומים ששולמו מיום 01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019, ישולמו במהלך חודש אפריל 2019.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) כפי שנקבע באפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018 5,820.81 ש"ח 6,352.70 ש"ח 9,645.09 ש"ח
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 5,699.51 ש"ח 6,229.32 ש"ח 9,444.09 ש"ח
דוגמה
בהתאם לתיקון מחודש אפריל 2019 ניצול שואה בעל 50% נכות , זכאי לקבל רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, תגמול חודשי רגיל בסך 2,959.86 ש"ח (50 * 59.1972 ₪).
 • במקרה שהניצול זכאי לתגמול לפי הכנסה וסך הכנסותיו האישיות הם מתחת ל- 9,645.09 ש"ח בחודש, הוא זכאי להשלמת הקצבה החודשית עד לתקרה זו.
 • אם הכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 6,000 ש"ח בחודש, כולל התגמול החודשי הרגיל, יהיה ניצול השואה זכאי להשלמת הכנסה בסכום של 3,645.09 ש"ח לחודש.
 • למידע לגבי גובה תקרת ההכנסה בעבר לחצו כאן.
 • ניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60%

  *גובה התגמול יהיה ההפרש בין גובה הכנסותיו של ניצול השואה לתקרת התגמול (השלמה עד לסכום זה).

  דוגמה
  תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לניצול שואה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על 9,645.09 ש"ח בתוספת 5% מהתגמול הרגיל:
  • החל מיום 01.06.2018, כפי שנקבע רטרואקטיבית באפריל 2019, התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך 59.1972 ש"ח ובסה"כ 3,847.81 ש"ח= 65X 59.1972.
  • 5% מהתגמול הרגיל הינם 192.39( 5% מתוך 3847.81)
  • תקרה ההשלמה לתגמול הנה 9,837.48 "שח= 9,645.09+ 192.39
  ניצול שואה שהכנסתו החודשית הנה 6,000 ש"ח(כולל התגמול החודשי מהאוצר או קרן סעיף 2 ) יהיה זכאי להשלמת הקצבה החודשית בסכום של 3,837.48 ש"ח (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך 9,837.48 ש"ח והכנסתו החודשית בסך 6,000 ש"ח.)

  תהליך מימוש הזכות

  • ניצולי שורה העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס בקשה מקוון- יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
  • או באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת.ד. 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו :03-5682691 , 03-5682665
  • לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
   • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
   • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
   • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
   • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
   • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.

  מענק שנתי

  • בהתאם לתיקוני חקיקה מיום 09.06.2014, ניצולי שואה הזכאים לתגמול זה, יהיו זכאים בנוסף למענק שנתי אשר ישולם על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה.
  • המענק ישולם באופן אוטומטי לכל ניצולי השואה המוכרים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה, עד ליום 10 בפברואר של כל שנה.
  • החל מחודש ינואר 2019 גובה המענק עומד על 2,008 ש"ח (העבר עמד המענק על 2,000 ש"ח)

  חשוב לדעת

  עדכונים בגובה תקרת ההכנסה

  פסקי דין

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


  חקיקה ונהלים