הקדמה:

תקנות אלו אוסרות על גרימת פליטת עשן שחור מחצרות בתים

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות למניעת מפגעים(זיהום אויר מחצרים), תשכ"ב-1962
נוסח החוק:
שר אחראי:
השר לאיכות הסביבה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים