הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה, ויש לבדוק את פרטי הזכאות מול הרשות המקומית
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים

בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה. הנחה לפי מבחן הכנסה איננה הנחת חובה, הרשות המקומית רשאית שלא להעניקה או להעניקה באופן חלקי ו/או בתנאים שתקבע. יש לברר את הזכאות ופרטיה מול הרשות המקומית.

מי זכאי?

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת (בש"ח) בשנת הכספים 2016 שיעור הנחה
1 3,689 - 3,263 עד 40%
3,263 - 2,838 עד 60%
עד 2,838 עד 80%
2 5,533 - 4,895 עד 40%
4,895 - 4,256 עד 60%
עד 4,256 עד 80%
3 6,419 - 5,678 עד 40%
5,678 - 4,938 עד 60%
עד 4,938 עד 80%
4 7,304 - 6,462 עד 40%
6,462 - 5,619 עד 60%
עד 5,619 עד 80%
5 8,994 - 7,957 עד 40%
7,957 - 6,919 עד 60%
עד 6,919 עד 80%
6 10,684 - 9,451 עד 40%
9,451 - 8,219 עד 60%
עד 8,219 עד 80%
7 12,374 - 10,946 עד 50%
10,946 - 9,519 עד 70%
עד 9,519 עד 90%
8 14,064 - 12,441 עד 50%
12,441 - 10,818 עד 70%
עד 10,818 עד 90%
9 15,754 - 13,963 עד 50%
13,963 - 12,118 עד 70%
עד 12,118 עד 90%
10 ומעלה עד 1,750 לנפש עד 50%
עד 1,548 לנפש עד 70%
עד 1,346 לנפש עד 90%


חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

 • לשכירים - בבקשה שתוגש בשנת 2017, החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית ב- 3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של שנת 2016 (שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה).
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית ב- 12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה (החל משנת 2018 הממוצע יחושב רק באופן זה).
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס בקשה לקבלת ההנחה. ניתן לראות את מבנה הטופס מתוך התוספת המקושרת לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (טופס 1).
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב.
 • בטופס יש לפרט לגבי ההכנסות ממקום העבודה או העיסוק ולגבי הכנסות, אם ישנן, ממקורות הכנסה נוספים.
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים המפורטים בטופס (כגון תלושי משכורת רלוונטיים ואישורים על הכנסות נוספות).
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.
 • לפרטים על גובה ההכנסות בשנים הקודמות, ראו טבלאות הכנסות לצורך הנחה בארנונה.

ערעור

 • במקרים חריגים ולאחר קבלת תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים