שכר מינימום (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל ממשכורת יולי 2016 (שתשולם בראשית אוגוסט 2016) שכר המינימום הועלה ל- 25.94 ש"ח לשעה ו- 4,825 ש"ח לחודש למשרה מלאה (במקצועות מסוימים שכר המינימום גבוה יותר)
שכר המינימום ברוטו עד וכולל משכורת יוני 2016 (שתשולם בראשית יולי 2016) היה 25 ש"ח לשעה, ו-4,650 ש"ח לחודש במשרה מלאה (במקצועות מסוימים שכר המינימום היה גבוה יותר)
עובד אינו יכול לוותר על הזכות לשכר מינימום, ולהסכמה של עובד על שכר נמוך משכר מינימום אין תוקף מחייב
במקרה שמעביד מפר את חובתו לשלם שכר מינימום או משלם באיחור, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה

עובדים זכאים לתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום המונהג במדינת ישראל ומתעדכן מעת לעת. שכר המינימום נקבע לפי שני פרמטרים:

 1. גיל העובדים (בני נוער, או מבוגרים מעל גיל 18).
 2. אופן העסקת העובדים (שכר חודשי, שכר יומי או שכר לפי שעה).
שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת יולי 2016
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,825 ש"ח 25.94 ש"ח 193 ש"ח (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ש"ח לשעה) 222.69 ש"ח (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ש"ח לשעה)
לקראת אפריל 2018: על פי הסכם בין ההסתדרות החדשה לנשיאות הארגונים העסקיים במגזר הפרטי החל מיום 01.04.2018 יעמוד שכר המינימום במגזר הפרטי בלבד על 52% מהשכר הממוצע, ולא פחות מ-5,000 ש"ח לחודש.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:42, 17 בנובמבר 2016 (IST)

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, מתוספות יוקר ומתוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • אינו כולל תוספות אשר נקבע בחוק שאסור לכלול אותן, כגון: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
 • החל מה-01.04.2015 נלקחות בחשבון לחישוב שכר המינימום גם תוספות שכר שנקבע לגביהן בחוזה עבודה, בהסכם קיבוצי או בהסדר (קיבוצי או אישי), כי הן לא תובאנה בחשבון בעת חישוב שכר המינימום (בחישוב שכר המינימום עד ל-31.03.2015, תוספות שכר אלה לא נלקחו בחשבון).
 • בשל העובדה שהחל מאפריל 2015, רכיבי שכר שבעבר לא הובאו בחשבון לצורך שכר המינימום, מובאים כעת בחשבון, ייתכן ששכרם של עובדים מסוימים באפריל 2015 ואילך לא יהיה גבוה משכרם הקודם, למרות העלאת גובה שכר המינימום.
 • לצפייה בדוגמאות לאופן חישוב רכיבי השכר לצורך שכר מינימום לחצו כאן.

שכר מינימום לנוער

 • שכר המינימום לנוער נמוך משכר המינימום למבוגרים. לפרטים נוספים ראו בערך שכר מינימום לנוער.


חישוב לעובדים חלקיים ושעתיים

 • על מנת לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה:
עובד בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,412.5 ש"ח (לפי החישוב: X 1/2‏ 4,825).
 • על מנת לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה:
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 3,372.2 ש"ח (לפי החישוב: X 130 ‏ 25.94).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרה, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה.
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה.

הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום

 • קיימות דרכים בלתי חוקיות שבאמצעותן עוקפים מעבידים את החובה לשלם שכר מינימום. דרכים אלה פוגעות בזכויות העובד לקבל את מלוא השכר ובנוסף פוגעות בזכויותיו העתידיות, כגון זכויות הפנסיה.
 • להרחבה ולמידע נוסף על האופן, שבו יכול העובד להתמודד מול הפרות אלה מצד המעביד, ראו הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.

חשוב לדעת

 • מספר השעות במשרה מלאה הינו עד 186 שעות חודשיות.
 • החובה לשלם שכר מינימום חלה על כל שעות העבודה של העובד, כולל:
 • הזכות לשכר מינימום היא זכות שהעובד לא רשאי לוותר עליה. לכן, עובד שנאלץ להסכים לשכר נמוך משכר מינימום, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב בבית משפט או בכלל, והמעסיק עדיין חייב לשלם לו לפחות שכר מינימום.
 • מומלץ לעובדים המשתכרים שכר מינימום (או שכר הקרוב לשכר המינימום) לבדוק את זכאותם למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).
 • לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, המעסיק חייב להציג מודעה, המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.
 • עובד זכאי לפחות לשכר מינימום גם בתקופת התלמדות/הכשרה/ניסיון.
 • עובד המקבל שכר על בסיס עמלות או בונוסים, זכאי לשכר מינימום. משמעות הדבר היא כי אם העמלות או הבונוסים שקיבל במהלך חודש מסוים נמוכים משכר המינימום, על המעסיק להשלים את השכר לפחות לגובה שכר מינימום.

העלאות של גובה שכר המינימום במשק

 • שכר המינימום עולה מדי פעם כתוצאה מהחלטות הכנסת או הממשלה.
 • העלאת שכר המינימום הכללי במשק אינה מעלה באופן אוטומטי את שכר המינימום של מגזרים שונים שבהם נקבע שכר מינימום גבוה יותר, למשל עובדי שמירה ואבטחה או עובדי אולמות וגני אירועים. עובדים אלה ימשיכו לקבל את שכר המינימום הקבוע בצווי ההרחבה החלים עליהם, כל עוד שכר זה אינו נמוך משכר המינימום הכללי במשק. (ברגע ששכר המינימום הכללי יעלה מעבר לשכר המינימום המיוחד שנקבע לכל אחד ממגזרים אלה, יהיו העובדים זכאים לשכר המינימום הכללי, שיהיה הגבוה יותר מבין שני הסכומים).
 • בדומה לכך, העלאת שכר המינימום אינה מעלה אוטומטית את שכרם של עובדים המשתכרים כל שכר הגבוה משכר המינימום (כל עוד שכרם אינו נמוך משכר המינימום).

הרחבות

ענף הרחבה
אולמות וגני אירועים שכר מינימום לעובדי אולמות וגני אירועים
עובדי שמירה ואבטחה שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי חברות ניקיון שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון

נתוני עבר חשובים

הכנתי פסקה (טקס מוסתר) לגבי השכר של עד ינואר 2017, לבטל את ההסתרה בחודש יניואר כשהשכר יתעדכן ל-5,000 ש"ח.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:29, 17 בנובמבר 2016 (IST)
שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,650 ש"ח 25 ש"ח 186 ש"ח (ובכל מקרה לא פחות מ-25 ש"ח לשעה) 214.62 ש"ח (ובכל מקרה לא פחות מ-25 ש"ח לשעה)


שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,300 ש"ח 23.12 ש"ח 172 ש"ח 198.46 ש"ח


שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,100 ש"ח 22.04 ש"ח 164 ש"ח 189.23 ש"ח


שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת אפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
3890.25 ש"ח 20.92 ש"ח 155.61 ש"ח 179.52 ש"ח


שכר מינימום למבוגר (החל מיולי 2008 עד וכולל משכורת מרץ 2011)
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
3850.18 ש"ח 20.7 ש"ח 154 ש"ח 177.7 ש"ח

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות