מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) (זכות)

עובדים שהכנסתם הממוצעת במהלך שנת 2012 היתה גבוהה מ- 2050 ש"ח ונמוכה מ-6109 ש"ח או 6717 ש"ח (על פי המדד הידוע ביום 01.06.2013) עשויים להיות זכאים למענק עבודה
גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע של העובדים והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם (אם ישנם)
על אף שהאפשרות להגיש תביעה למענק בגין שנת המס 2012 בהליך רגיל הסתיימה ביום 27.12.2013, ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד ליום 31.12.2014
למידע נוסף הכנסו לאתר מענק עבודה של רשות המסים

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע שהשתכרו מחודשי עבודתם בפועל ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (אם ישנם).
 • מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.

מי זכאי?

 • עובדים שכירים ועובדים עצמאיים, שהיתה להם הכנסה מעבודה, מעסק או מעסקה שביצעו במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, אשר מתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים.
   • ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2013 עבור שנת המס 2012 נדרש שעד ליום 31.12.2012 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • הורים לשני ילדים לכל היותר, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2050 ש"ח ונמוכה מ-6109 ש"ח.
   • הורים לשלושה ילדים או יותר, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2050 ש"ח ונמוכה מ-6717 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
דוגמה:

עובדת אשר:

 • מרוויחה בממוצע 5500 ש"ח ברוטו לחודש
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
תקבל עבור עבודה במהלך כל שנת 2012 מענק עבודה בגובה 2880 ש"ח לפי מחשבון רשות המיסים
דוגמה:

עובדת אשר:

 • מרוויחה בממוצע 4000 ש"ח ברוטו לחודש
 • אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19
 • נשואה לבן זוג המשתכר בממוצע 10000 ש"ח ברוטו לחודש
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
תקבל עבור עבודה במהלך כל שנת 2012 מענק עבודה בגובה 5856 ש"ח לפי מחשבון רשות המיסים
 • החישובים מבוססים על הסכומים המעודכנים על-פי המדד הידוע ביום 01.06.2013 (הסכומים לגבי שנת 2013 אמורים להתעדכן על-פי המדד הידוע ביום 01.06.2014).

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה מחברה, שהם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה בחברה.
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה וממעסיק שאינו קרוב משפחה, יהיו זכאים למענק עבודה רק עבור התקופה שקיבלו הכנסה מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה:
עובדת שהיתה לה הכנסה ממעסיק שהינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
דוגמה:
עובד שהיתה לו הכנסה ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, יהיה זכאי למענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

תהליך מימוש הזכות

חישוב גובה המענק

 • לפירוט מלא של אופן חישוב גובה המענק ראו חישוב גובה מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
 • עובדים שיש להם "הכנסה נוספת" או שלבן/בת הזוג יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", גובה המענק יופחת בהתאם לגובה הכנסות אלו.
 • הכנסה נוספת נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  • קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמה: פנסיה), למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  • גמלת נפגעי עבודה או נפגעי תאונות, המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • לצורך חישוב הכנסת עבודה יובאו בחשבון משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, וטובות הנאה שקיבל העובד מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).
 • המענק ניתן בסוף כל שנת מס, לאחר הגשת תביעה למענק עבודה. המענק יתקבל בשנה שאחרי שנת המס, במועדים קבועים, בהתאם למועד שבו הוגשה התביעה למענק.
דוגמה:
עבור שנת המס 2012 ניתן יהיה להגיש תביעה למענק עבודה בשנת 2013. המענק יתקבל במהלך שנת 2013, בהתאם למועד בו הוגשה התביעה.
 • במקרה שבו שני בני הזוג זכאים לקבלת מענק, כל אחד מהם צריך להגיש תביעה לקבלת מענק מס הכנסה שלילי.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות