מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים שכירים ועצמאים בני 23 ומעלה, שהכנסתם הממוצעת במהלך שנת 2015 היתה גבוהה מ- 2,059 ש"ח, ונמוכה מ-6,141 ש"ח (למי שיש להם עד שני ילדים, או שגילם 55 ומעלה) או נמוכה מ-6,750 ש"ח (להורים ל-3 ילדים או יותר), עשויים להיות זכאים למענק עבודה
גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע של העובדים והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם (אם ישנם)
את התביעה עבור שנת המס 2015 ניתן להגיש החל מיום 01.01.2016 עד יום 30.09.2016
על אף שהאפשרות להגיש תביעה למענק עבור שנת המס 2014 בהליך רגיל הסתיימה, ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד לסוף דצמבר 2016
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*
למידע נוסף, ראו באתר רשות המסים

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע שהשתכרו מחודשי עבודתם בפועל ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (אם ישנם).
 • עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר, ועובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, זכאים למענק מוגדל בשיעור של 150%.
 • לחישוב הזכאות האישית למענק ניתן להיעזר במחשבון רשות המסים (בדיקת זכאות לשנת 2015 תתאפשר החל מיום 15.06.2016).
 • כמו כן, ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב מענק עבודה.
 • מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.

מי זכאי?

 • עובדים שכירים שהיתה להם הכנסה מעבודה ועצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2016 עבור שנת המס 2015 נדרש שעד ליום 31.12.2015 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,059 ש"ח ונמוכה מ-6,141 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,059 ש"ח ונמוכה מ-6,750 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
  3. הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה במועד (אם הם מחויבים בהגשת דוח שנתי).
 • עובדים עם מוגבלויות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם הכנסתם המזכה נמוכה מ-2,059 ש"ח (בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הממוצע).
דוגמה:
 • עובדת בת 40 המרוויחה בממוצע 5500 ש"ח ברוטו לחודש (66000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
קיבלה עבור עבודה במהלך כל שנת 2014 מענק עבודה בגובה 3,012 ש"ח לפי מחשבון רשות המסים
דוגמה:
 • עובדת בת 32 שהרוויחה בממוצע 4000 ש"ח ברוטו לחודש (48000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19
 • היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע 10000 ש"ח ברוטו לחודש (120000 לכל 12 החודשים)
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
העובדת קיבלה עבור עבודה במהלך כל שנת 2014 מענק עבודה בגובה 6,144 ש"ח לפי מחשבון רשות המסים
 • החישובים מבוססים על הסכומים המעודכנים על-פי המדד הידוע ביום 01.06.2015.

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה מחברה, שהם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה בחברה.
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה וממעסיק שאינו קרוב משפחה, יהיו זכאים למענק עבודה רק עבור התקופה שקיבלו הכנסה מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה:
עובדת שהיתה לה הכנסה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
דוגמה:
עובד שהיתה לו הכנסה ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, יהיה זכאי למענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות למענק היא שנתית ולכן כדי ליהנות מהמענק, יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • במקרה שבו שני בני הזוג זכאים לקבלת מענק, כל אחד מהם צריך להגיש תביעה לקבלת מענק מס הכנסה שלילי.
 • יש לוודא כי הדוחות השנתיים למס הכנסה יוגשו במועד:
  • אם מבקש המענק הוא עצמאי או שכיר החייב בהגשת דוח למס הכנסה, או שבן זוגו חייב בהגשת הדוח, יש להגיש את הדוח השנתי באופן "מקוון" עד ליום 30.06.2016 (אם ניתנת אורכה להגשת הדוח, ניתן להגישו עד לתום מועד האורכה שנקבעה). למידע נוסף ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
  • אם מבקש המענק הוא שכיר שאינו חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, על המעסיק להעביר באופן מקוון דוח 856 / 126 לשנת המס 2015 עד ליום 30.04.2016.
 • לפירוט מלא של הליך הגשת התביעה, ראו הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).
 • ניתן להגיש תביעה לקבלת המענק באיחור (לאחר תום המועד הרשמי להגשתה) בהליך מורכב יותר מאשר הגשת תביעה במועד. לפירוט מלא של ההליך, ראו הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור.

חישוב גובה המענק

 • לצורך חישוב הכנסת עבודה (עבור שכירים) יובאו בחשבון משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, וטובות הנאה שקיבל העובד מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).
 • לצורך חישוב הכנסה מעסק או ממשלח יד (עבור עובדים עצמאים) יובאו בחשבון ההכנסות החייבות במס לאחר שהופחתו מהן כל ההוצאות והסכומים שהמותרים בניכוי או בקיזוז על פי פקודת מס הכנסה ולאחר שנוכו מהם הסכומים הפטורים ממס, אך מבלי להפחית את הניכויים האישיים המותרים (בגין תשלומים שאינם קשורים לעסק עצמו), כגון: הפרשות לביטוח פנסיוני, הפרשות לקרן השתלמות וכו'. (למידע נוסף ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים).
 • עובדים שיש להם "הכנסה נוספת" או שלבן/בת הזוג יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", גובה המענק יופחת בהתאם לגובה הכנסות אלו.
 • הכנסה נוספת נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  • קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמה: פנסיה), למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  • גמלת נפגעי עבודה או נפגעי תאונות, המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.
 • לפירוט מלא של אופן חישוב גובה המענק ראו חישוב גובה מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

קבלת מענק עבור שנת 2015

עובדים שכירים

 • עובדים שכירים יקבלו את המענק ישירות לחשבון הבנק שלהם.
 • המענק משולם במספר תשלומים שווים:
  • אם התביעה הוגשה עד יום 31.03.2016, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2016, 15.10.2016, 15.01.2017 ו- 15.04.2017.
  • אם התביעה הוגשה עד יום 30.06.2016, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2016, 15.01.2017 ו- 15.04.2017.
  • אם התביעה הוגשה עד יום 25.12.2016, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.01.2017 ו- 15.04.2017.
 • סכומי המענק נכונים לפי המדד הידוע ב-01.06.2015 ויעודכנו ב- 01.06.2016.

עובדים עצמאים

 • לעובדים עצמאים סכום המענק יקוזז כנגד המס שהעובד חייב בו בשל הכנסה מכל מקור שהוא, כולל מס שבח, בשנת המס הקודמת.
 • את יתרת המענק שלא נוצלה ניתן יהיה לקזז במשך 3 שנות המס העוקבות.
דוגמה:
יתרת מענק עבור שנת 2015 שלא נוצלה ניתנת לקיזוז במשך שנות המס 2016, 2017 ו-2018.
 • יתרת המענק שלא ניתן היה לקזזה ב-4 שנות המס האמורות, תשולם בשנה החמישית, בניכוי 25% מסכום היתרה.
דוגמה:

לעצמאי הזכאי למענק בשיעור 5,000 ש"ח, קוזזו במהלך 4 שנות המס 3,000 ש"ח.

מתוך היתרה שלא נוצלה (2.000 ש"ח) ינוכו 25%, ולחשבון הבנק שלו יועבר סכום בסך 1,500 ש"ח.


ערעור

 • ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק עבודה.
  • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
  • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
  • יש להגיש אותה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד.
 • אם העובד אינו שבע רצון מההחלטה שניתנה בהשגה, הוא יכול לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

מוקד מידע

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: mokedreshut@shaam.gov.il

חשוב לדעת

 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • מי שזכאי למענק עבודה ייתכן שזכאי גם לסיוע בשכר דירה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • מענק עבודה (מידע כללי, שאלות ותשובות, מדריכים בשפות שונות) באתר רשות המסים

מקורות