אסור לפטר חיילת בקבע העוברת הפריה חוץ גופית או חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות, בימי היעדרם עקב הטיפולים או במשך 150 יום לאחר ההיעדרות, בתנאי שהם המציאו אישור רפואי ולא חלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם
אסור לפטר חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות במשך 150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות, גם אם לא נעדרו מהשירות, בתנאי שהודיעו למפקדם על הטיפולים תוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הפיטורים ומסרו אישור רפואי
האיסור על פיטורים כאמור חל על חייל/ת העוברים טיפולי פוריות לקראת שתי לידות או עד שתי לידות מבן/בת הזוג הנוכחי/ת
למרות זאת, ניתן לפטר חיילת או חייל בשירות קבע העובר/ת טיפולי פוריות בתקופה המוגנת מפני פיטורים, אם ניתן היתר משר הביטחון או ממי מטעמו


אסור לפטר חיילת בקבע העוברת הפריה חוץ גופית או חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות, בימי העדרם עקב הטיפולים או במשך 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, בתנאי שהם המציאו אישור רפואי למפקדם על העדרם עקב טיפולים כאמור ולא חלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם.

 • אסור לפטר חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות במשך 150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות, גם אם לא נעדרו מהשירות, בתנאי שהודיעו למפקדם על הטיפולים תוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הפיטורים ומסרו אישור רפואי תוך 14 יום.
 • האיסור על פיטורים כאמור חל על חייל/ת העוברים טיפולי פוריות לקראת שתי לידות או עד שתי לידות מבן/בת הזוג הנוכחי/ת.
 • למרות זאת, ניתן לפטר חיילת או חייל בשירות קבע העובר/ת טיפולי פוריות בתקופה המוגנת מפני פיטורים, אם ניתן היתר משר הביטחון או ממי מטעמו.
 • בטרם ההחלטה על מתן היתר כאמור, חייב השר לתת לחיילת או לחייל הזדמנות להשמיע את טענותיהם, והוא לא ייתן היתר כאמור אם לדעתו השחרור משירות הקבע קשור לטיפולי הפוריות או ההיעדרות בגינם.
 • במקרה שניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי.

מי זכאי?

מתי אסור לפטר חיילת או חייל בשירות קבע שנעדר/ה מהשירות בגין טיפולי פוריות?

 • אסור לפטר חיילת בקבע העוברת הפריה חוץ גופית או חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות, בימי העדרם עקב הטיפולים או במשך 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אם הם עומדים בשלושת התנאים הבאים:
 1. הם המציאו מראש למפקדם אישור רפואי על העדרם עקב טיפולים.
 2. מדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.
 3. טרם חלפו שנתיים מאז היום הראשון להיעדרות עקב טיפולים.

מתי אסור לפטר חיילת או חייל בשירות קבע שעובר/ת טיפולי פוריות, אך לא נעדר/ה מהשירות?

 • אסור לפטר חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות במשך 150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות, גם אם לא נעדרו מהשירות, אם הוא /היא עונה על כל התנאים הבאים:
 1. הוא/היא הודיע/ה למפקד על הטיפולים לא יאוחר מ-7 ימים ממועד מתן ההודעה על פיטורים.
 2. הוא/היא מסר/ה למפקד אישור רפואי אודות טיפולי הפוריות בתוך 14 יום ממועד מתן ההודעה על הפיטורים.
 3. מדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שחייל/ת בשירות קבע נאלץ/ת להיעדר מהשירות לצורך טיפולי הפוריות, עליו/ה להודיע מראש למפקד על ההיעדרות הצפויה ולהציג בפניו אישור רפואי על הטיפול.
 • במקרה שהחייל/ת לא נעדר/ה מהשירות והוא/היא קיבל/ה הודעת פיטורים משירות הקבע במהלך טיפולי הפוריות, עליו/ה להודיע למפקד על הטיפולים לכל המאוחר תוך 7 ימי עבודה ממועד מתן ההודעה על הפיטורים ובנוסף עליו/ה למסור למפקד אישור רופא תוך 14 ימים ממועד ההודעה על הפיטורים.
 • למרות זאת, ניתן לפטר חייל/ת בשירות קבע העובר/ת טיפולי פוריות, אם ניתן היתר משר הביטחון או ממי מטעמו.
 • בטרם ההחלטה על מתן היתר כאמור, חייב השר לתת לחיילת או לחייל הזדמנות להשמיע את טענותיהם, והוא לא ייתן היתר כאמור אם לדעתו השחרור משירות הקבע קשור לטיפולי הפוריות או להיעדרות עקב טיפולי הפוריות
 • אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים