הקדמה:

מבוטח שזומן לוועדה רפואית או לבדיקה רפואית לצורך קביעת אחוז נכותו הרפואית ולא יכול להתייצב במקום ובמועד שנקבעו, חייב להודיע על כך מראש ובכתב למוסד לביטוח לאומי
מי שלא הגיע לוועדה או לבדיקה, לא הודיע על כך מראש ולא נתן סיבה מתקבלת על הדעת להיעדרותו, יחוייב בתשלום קנס של 326 ₪ (נכון לשנת 2015), וייקבע לו מועד חדש לבדיקה
אם המבוטח לא שילם את הקנס או לא התייצב לבדיקה גם במועד החדש שנקבע לו מבלי שהודיע על היעדרותו מראש וללא סיבה מתקבלת על הדעת, לא ניתן יהיה לקבוע את נכותו, והמוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לשלול ממנו את הגמלה


מבוטח שזומן לוועדה רפואית או לבדיקה רפואית אחרת לצורך קביעת אחוז נכותו הרפואית, חייב להתייצב במועד ובמקום שנקבעו לשם כך.

 • מבוטח שלא יכול להתייצב במועד חייב להודיע על כך בכתב לפחות 4 ימים מראש או במועד המוקדם ביותר שבו הוא יכול להודיע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים שזומנו לוועדה רפואית או לבדיקה רפואית לצורך קביעת אחוזי נכותם הרפואית, ואינם יכולים להתייצב במועד ובמקום שנקבעו להם.

שלבי ההליך

 • מבוטח שיודע כי לא יוכל להתייצב במועד שנקבע לו, יודיע על כך בכתב בהקדם, ובכל מקרה לפחות 4 ימים לפני המועד.
 • את ההודעה יש לשלוח למזכיר הוועדה הרפואית, בהתאם לפרטים המופיעים במכתב הזימון לוועדה שנשלח למבוטח.
 • אם הסיבה לאי-התייצבותו נוצרה מאוחר יותר או שלא היה ביכולתו להודיע על כך קודם לכן, עליו להודיע בכתב בהזדמנות הראשונה ולנמק את הסיבות לאי-התייצבותו.
 • מי שלא התייצב לדיון בוועדה או לבדיקה הרפואית, לא הודיע על כך 4 ימים מראש לפני המועד ולא נתן סיבה מתקבלת על הדעת לאי-התייצבותו, יחויב בתשלום קנס בסך 326 ₪ (נכון לשנת 2015).
 • המבוטח יקבל זימון לבדיקה בוועדה במועד חדש, וייבדק במועד זה רק לאחר ששילם את הקנס.
 • במקרה שהמבוטח לא שילם את הקנס או שלא התייצב לבדיקה גם במועד החדש, מבלי שהודיע על כך בכתב למוסד לביטוח לאומי לפני המועד או מבלי שנתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד, ל* מבוטח שהוזמן לוועדה רפואית או לבדיקה רפואית לצורך קביעת אחוז נכותו הרפואית, ולא התייצב לבדיקה במועד ובמקום שנקבעו לכך, מבלי שהודיע על כך למוסד בכתב לפני המועד האמור או מבלי שנתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי-התייצבותו, יחויב בתשלום קנס בסך 326 ₪ (נכון לשנת 2015).
 • המבוטח יקבל זימון לבדיקה בוועדה במועד חדש, וייבדק במועד זה רק לאחר ששילם את הקנס.
 • אם המבוטח לא שילם את הקנס או לא התייצב לבדיקה גם במועד החדש, מבלי להודיע על כך בכתב למוסד לביטוח לאומי לפני המועד או מבלי לתת סיבה מתקבלת על דעת המוסד, יקבע רופא מוסמך במוסד לביטוח לאומי, כי לא ניתן לקבוע את אחוז נכותו הרפואית של המבוטח. במקרה כזה המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול מהמבוטח את הגמלה.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.