הקדמה:

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה בשנת 2000 מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והיא הממונה על יישומו של חוק זה.

 • הנציבות פועלת למניעת אפלייתם של אנשים עם מוגבלות ולקידום השתלבותם בחברה הישראלית בכלל תחומי החיים, כגון: תעסוקה, דיור, חינוך, כשרות משפטית ואפוטרופסות, ביטחון סוציאלי, תרבות ופנאי.
 • 3 היחידות המרכזיות של הנציבות הן: נגישות, לשכה משפטית ושילוב בקהילה.
 • היחידה לפניות הציבור נותנת מענה לפניות בנושאים הנוגעים ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונהלים אחרים העוסקים בשוויון ושילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה, לרבות נושאי נגישות.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רח' ירמיהו 37, "מגדלי הבירה", ירושלים (לא למשלוח דואר).
למשלוח דואר: משרד המשפטים, עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רח' צלאח א-דין 29, ירושלים
טלפון:
6763*
פקס:
073-3925888

תפקידים

תחום התעסוקה

 • הגשת תובענות אזרחיות.
 • ייעוץ לשר העבודה, אם נדרש, לגבי הוראות משלימות בנושא ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, ותקנות בתחום התעסוקה לאנשים עם מוגבלות.
 • ייעוץ וליווי בתחום התעסוקה, כולל ייצוג (מול מעסיק פרטי וגם מול מעסיק ציבורי ומשרדי ממשלה), הצטרפות לתביעה, מתן חוות דעת, וכן פרסום מידע לציבור על חובות וזכויות בתחום התעסוקה.
 • אכיפה ופיקוח, ובכלל זה: הגשת צווים, למשל: צו למסירת מידע וצו ייצוג הולם, חקירה בתחום התעסוקה ועוד.

תחום הנגישות

 • תפקידי אכיפה, פיקוח ותביעה ותפקידים מנהליים.
 • הנציבות רשאית להגיש צווי נגישות למי שחייב בביצוע התאמות נגישות, ולהורות לו לנקוט פעולות לשם ביצוע ההתאמות.
 • ביצוע חקירות בנוגע להפרה או חשד להפרה של צו נגישות, או בשל אפליית אדם עם מוגבלות במקום ציבורי או שירות ציבורי.
 • הגשת תביעות פליליות ואזרחיות בנושאים אלה.
 • מתן תשובות לשאילתות מהציבור בנושאי נגישות.
 • פירסום מידע לציבור על חובות וזכויות בנושאי נגישות ואפליה במקום ציבורי ושירות ציבורי.
 • דיווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אחת לשנה על פעולותיה של הנציבות לקידום הוראות הנגישות ואיסור אפליית אנשים עם מוגבלות, כולל תלונות וכתבי אישום פליליים שהוגשו.
 • ייעוץ לשרי הממשלה שמונו על פי החוק להתקין תקנות בתחום הנגישות.

יישום אמנת האו"ם

כתובות ויצירת קשר

נושאים וזכויות