הקדמה:

אמצעי המשמעת במעון או מעון נעול לקטינים יהיו אמצעי משמעת חינוכיים-טיפוליים בלבד
אסור לתת לקטין עונש גופני, אסור לכבול קטין, אסור להענישו בבידוד ואסור לשלול ממנו מזון או קשר עם בני משפחתו כאמצעי משמעת
האמצעים יופעלו רק לאחר שניתנה לקטין הזדמנות להתייחס לסיבה ולאמצעי המשמעת שיינקט
במקרים מסוימים ניתן להשתמש באמצעי ריסון כנגד קטין השוהה במעון או במעון נעול


ניתן להפעיל על קטין השוהה במעון או מעון נעול לקטינים אמצעי משמעת, ובמקרים מסוימים גם אמצעי ריסון, במגבלות הקבועות בחוק.

אוכלוסיית יעד

הפעלת אמצעי משמעת

 • מותר להפעיל אך ורק אמצעי משמעת חינוכים-טיפוליים.
 • אמצעי המשמעת יהיו מותאמים להפרת המשמעת בתוכנם ובחומרתם ומוגבלים בזמן.
 • לפני נקיטת אמצעי משמעת יש לערוך שיחה עם הקטין שבמסגרתה יש להסביר לו את הסיבה לנקיטת אמצעי המשמעת ולתת לו הזדמנות להביע את עמדתו לסיבה ולאמצעי המשמעת שיינקט.
 • בכל מקרה, אסור לנקוט כלפי הקטין באמצעי המשמעת הבאים:
  • עונשים גופניים כלפי הקטין.
  • שלילת מזון כאמצעי משמעת.
  • הגבלה או שלילה של הקשר בין הקטין להוריו או לבני משפחה אחרים.
  • הענשתו בעונש העלול לפגוע בשלומו הנפשי או הגופני.
  • בידוד הקטין כאמצעי משמעת.

שימוש באמצעי ריסון

 • עובד במעון או מעון נעול לקטינים רשאי לנקוט במקרים מסוימים אמצעי ריסון כלפי קטין השוהה במעון, הכולל תפיסה והחזקה של הקטין.
 • השימוש באמצעי הריסון יהיה בסמוך לזמן ולמקום האירוע שהביא לצורך בנקיטת אמצעי הריסון ובמקרה שאינה עולה על הנדרש.
 • עובד צוות שנקט באמצעי ריסון צריך לדווח על כך בכתב למנהל המעון.
 • במקרים מסויימים ניתן לנקוט אמצעי ריסון סבירים כלפי קטין המוחזק במעון או במעון נעול.
 • אסור לכבול את הקטין.

באילו מקרים ניתן להשתמש באמצעי ריסון?

 • ניתן להשתמש באמצעי ריסון כדי למנוע את המצבים הבאים:
  1. למנוע את בריחתו של הנער הקטין.
  2. למנוע מהקטין לפגוע בגופו או בגופו של אחר.
  3. למנוע פגיעה ממשית ברכוש.

מי רשאי להפעיל אמצעי ריסון

 • את אמצעי הריסון רשאי להפעיל רק אדם שהוא חבר בצוות המעון ואשר עומד בכל התנאים הבאים:
  1. הוא הוסמך להפעיל אמצעי ריסון על-ידי מנהל המעון.
  2. גילו 21 שנים לפחות.
  3. הוא בעל השכלה תיכונית לפחות.
  4. הוא קיבל הדרכה מתאימה לפי תוכנית שהכין הממונה על המעונות לעניין השימוש באמצעי ריסון, מטרותיהם ודרכי יישומם.

דיווח למנהל המעון

 • על עובד צוות במעון שהשתמש באמצעי ריסון להעביר דיווח בכתב, סמוך לנקיטת האמצעי, למנהל המעון.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות