הקדמה:

קטין המוחזק במעון או מעון נעול לקטינים, או בן משפחתו, רשאים להגיש תלונה על תנאי ההחזקה של הקטין במעון למרכז פניות החוסים ומשפחותיהם
משך בדיקת התלונה על ידי מרכז פניות החוסים ומשפחותיהם לא יארך יותר מ-6 שבועות


תקנה 10 לתקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון או במעון נעול), תשע"ד-2014 קובעת כי קטין או בן משפחתו רשאים להגיש תלונה על תנאי החזקתו של הקטין ועל השירותים הניתנים לו במעון או מעון נעול לקטינים למרכז פניות החוסים ומשפחותיהם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • הקטין ובן משפחתו יקבלו עם כניסתו של הקטין למעון או למעון הנעול דף תקנון עם דרכי הפניה למרכז פניות החוסים ומשפחותיהם.
  • בכל מעון או מעון נעול תוצב תיבת פניות באמצעותה ניתן להפנות תלונה ישירה למרכז פניות החוסים ומשפחותיהם.
  • אם התלונה אינה בתחום סמכותו של מרכז פניות החוסים, יפנה המרכז את המתלונן למקום המתאים להגשת התלונה.
  • מרכז פניות החוסים ומשפחותיהם צריך לאשר את קבלת התלונה בתוך שבועיים.
  • משך בדיקת התלונה על ידי המרכז לא יארך יותר מ-6 שבועות.
  • תוצאות הבדיקה יימסרו למתלונן, לממונה על המעונות, למפקח הארצי ולמנהל המעון.

הרחבות ופרסומים