הוראת שעה של שב"ס המגבילה את כמות המנויים לעיתונים וכתבי עת שאסיר רשאי לרכוש לאחד מכל סוג, אינה חלה באופן גורף על כל סוגי האסירים
אסירים מופרדים ואסירים באגף השמור זכאים לרכישה של מספר רב יותר של מנויים לעיתונים וכתבי עת בהשוואה לאסירים אחרים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בנצרת
שם התיק:עת"א 24507-12-13
תאריך:20.02.2014
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות

 • נציבות שב"ס הוציאה הוראת שעה אשר לפיה הוגבלה האפשרות של כל אסיר לרכוש מנוי מעבר לעיתון יומי אחד ולכתב עת אחד.
 • כמו כן נקבע באותה הוראת שעה כי התשלום ייעשה מראש ובמזומן, לתקופה שבין ארבעה עד שישה חודשים, דרך שב"ס ולא דרך מפיץ העיתון או כתב העת.
 • עוד נקבע כי פרק הזמן לאישור המנוי וקבלת העיתון הינו כשלושה שבועות.
 • האסיר, שעתר נגד הוראת השעה, הוחזק זמן מה בהפרדת יחיד, אולם בהמשך הוא הועבר לאגף שמור, ויחד עמו בתא נמצא אסיר נוסף.

טענות האסיר

 • הוראת השעה פוגעת באופן בלתי מידתי בזכותו לרכוש עיתונים שקבועה בתקנה 49 לתקנות בתי סוהר, תשל"ח – 1978 וכן לפקודת נציבות מס' 04.50.00 אשר התירה רכישת ספרים, עיתונים וכתבי עת כפוף לאישור מנהל בית הסוהר.
 • הצורך בתשלום מראש בניגוד לעבר שבו יכול היה אסיר לשלם מדי חודש בחודשו, מהווה מעמסה כלכלית על האסיר ובני משפחתו.
 • מכיוון שהוא שוהה באגף שמור, מספר האסירים השוהים יחד בתא אחד הינו מצומצם (במקרה שלו רק שני אסירים), ועל כן גם האפשרות להשתמש בעיתונים וכתבי עת של אסירים אחרים שבתא היא מטבעה מוגבלת.

טענות שב"ס

 • החזקת כמות כה גדולה של עיתונים וכתבי עת מקשה על אנשי הסגל בבתי הסוהר בבדיקות הפרטים, בחיפוש אחר חפצים מסוכנים ופוגעת בסדר ובמשמעת שהונהגו בבתי הסוהר.
 • היא גם מקשה על משימות של ניוד אסירים מתא לתא או מבית סוהר למשנהו נוכח הצורך בניוד ציוד רב באופן אחראי שאינו פוגע בציוד ואינו מביא לאובדנו.
 • דו"ח ביניים של נציב כבאות והצלה המציין כי אחזקת ציוד דליק רב בתאי אסירים מהווה מפגע בטיחותי ומכאן גם הצורך לצמצם ציוד דליק ובין היתר עיתונים וכתבי עת.
 • באשר לתנאי של תשלום מראש טענה - מדובר בתנאי של העיתון עצמו.
 • קיימת בבית הסוהר ספריה שגם דרכה יכול כל אסיר להעשיר את ידיעותיו וכמו כן מתירים בתי הסוהר הכנסת מכשירים שונים כגון טלוויזיה, די.וי.די, ספרי לימוד ועוד, כך שהניתוק הנטען עקב צמצום יכולת הרכישה של העיתונים וכתבי העת, אינו כה פוגעני.

החלטת בית המשפט

 • סעיף 1 לפקודת נציבות 04.50.00 קובע כי אסיר רשאי לרכוש על חשבונו באמצעות בית הסוהר ספרים, כתבי עת, חוברות ועיתונים, ובלבד שמנהל בית הסוהר אישר החזקתם בבית הסוהר. הסעיף גם מפרט את מטרת הרכישה הנ"ל והיא: "לאפשר לאסיר ניצול זמנו הפנוי באורח חיובי בבית הסוהר".
 • מנגד, נוכח הצורך לשלב עניין זה מול חובת שב"ס לקיום הסדר, המשמעת והביטחון בבית הסוהר, הוכפפה זכות זו של האסיר לקריאת ספרים וכתבי עת לצורך הנ"ל בשמירה על הסדר והביטחון והמשמעת.
 • הוראת השעה מהווה איזון אינטרסים בין שני השיקולים (זכות האסיר מחד והצורך בשמירת הסדר והבטחון מאידך).
 • יחד עם זאת ניתן היה למצוא דרך פוגענית פחות להשגת המטרה.
  • קביעת הוראת שעה גורפת לכל סוגי האסירים על פי אופן החזקתם, מהווה איזון בלתי מידתי.
  • אין עניינו של אסיר הנמצא בהפרדת יחיד, ואין לו אפשרות לבוא במגע יומיומי עם אסירים אחרים, דומה לעניינו של אסיר הנמצא באגף שמור ובתא עם אסיר אחד נוסף בלבד במשך שעות היום ועניינו של כל אחד מאסירים אלה בוודאי שונה מזה של אסיר שלא חלות לגביו מגבלות של אסיר באגף שמור או אסיר בהפרדת יחיד.
  • הפגיעה הנגרמת לאסירים באגף שמור כתוצאה מהוראת השעה היא פגיעה גדולה יותר מאשר לאסירים רגילים. לאסירים המוחזקים בהפרדת יחיד הפגיעה היא גדולה עוד יותר.
  • בשל בידודם היחסי, הצורך של אסירים המוחזקים בהפרדה או בהפרדת יחיד, להיות בקשר עם העולם החיצון הוא צורך גדול יותר מאשר של אסירים רגילים. מכאן שקביעה גורפת ואחידה לגבי כלל האסירים בעניין היכולת לרכוש עיתונים וכתבי עת ולהתעדכן באמצעותם בנעשה מחוץ לתאם, היא בלתי מידתית
  • האסיר שעתר לבית המשפט מצוי באגף שמור בתא עם אסיר אחד נוסף בלבד. הוא מוגבל במגעיו עם אסירים אחרים ומעבר לכך יכולתו ליהנות ולהפיק תועלת מעיתונים וכתבי עת של אסירים אחרים מוגבלת לאלה של שותפו לתא בלבד, שעה שאסירים רגילים, השוהים בתא עם מספר גדול יותר של אסירים, יכולים להפיק מעניין זה תועלת גדולה הרבה יותר.
 • יש לקבל את העתירה באופן חלקי ולהכפיל את כמות העיתונים וכתבי העת לאסיר באגף שמור ביחס לאסירים רגילים.
  • מדובר באיזון המשקף נכון יותר ובאופן פוגעני פחות, אשר אינו מעמיס את שב"ס עומס יתר, שכן מדובר במספר אסירים (באגפים שמורים שאינו גבוה ואינו כלל האסירים) שאינו גבוה, ומאידך מושגת הפחתה בפגיעה הגבוהה יחסית הנגרמת לאותם אסירים.
 • במובן זה מתקבלת העתירה, באופן שיותר לעותר כאסיר באגף שמור לרכוש שני עיתונים יומיים וכן שני כתבי עת על אף האמור בהוראת השעה.
 • בית המשפט לא התערב בהוראה הקובעת כי התשלום יהיה דרך שב"ס, וזאת לאור העובדה שמדובר בדרישה של העיתונים עצמם וכן לאור הצורך במניעת ניצול של הפרוצדורה לצרכים אסורים.

משמעות

 • אסיר באגף שמור או בהפרדה זכאי לרכוש מנויים למספר רב יותר של עתונים וכתבי עת בהשוואה לאסירים אחרים.
 • הוראות המגבילות את כמות העיתונים וכתבי העת אשר חלות באופן גורף על כל האסירים ללא הבחנה לא תחול בהכרח על אסירים בהפרדה או באגף השמור.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות