הקדמה:

חוק צ'קים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון
במקרים שבהם צ'ק חזר בשל נסיבות של שעת חירום, בעל החשבון רשאי לערער לבית משפט השלום כדי שהצ'ק יוסר מרשימת הצ'קים שחזרו
צ'ק שסורב בתקופה שבין 04.03.2020 ועד 10.08.2020 לא ייספר ברשימת הצ'קים החוזרים. אם חשבון בנק הוגבל בשל צ'קים שחזרו בתקופה זו - ההגבלה תבוטל.


חשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חדשים סורבו (חזרו) עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. זאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

  • החוק מפרט מצבים שונים שבגינם ניתן לבטל את ההגבלה של חשבון הבנק.

בקשה להוצאת צ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו

  • החוק קובע את המקרים שבהם לקוח מוגבל יכול לבקש להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו. מקרים אלו כוללים, בין היתר, נסיבות של מצב חירום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כדי להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים החוזרים יש להגיש בקשה (ערעור) לבית משפט השלום.
  • בית המשפט רשאי, בהתאם לבקשת המערער, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה.

אי הגבלת חשבון בנק בתקופה של הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת

אזהרה
השהיית ההגבלות על חשבונות הבנק הינה זמנית בלבד
  • צ'קים שחזרו מסיבה של היעדר כיסוי מספיק החל מה-11.08.2020 יתווספו לצורך הטלת הגבלות.
  • צ'קים מבוטלים שמועד פרעונם הוא 11.08.2020 או מאוחר יותר, חשופים להגבלת חשבונות.

אי הגבלת חשבון בנק ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף

  • סעיף 2(א2) לחוק קובע כי אם הוכרזה שעת חירום, המפקח על הבנקים רשאי לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל צ'קים שסורבו בתקופה שיקבע.
  • בהתאם לסעיף זה, ועל-פי הוראת המפקח על הבנקים, ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף בתקופת מבצע "צוק איתן" אין להגביל חשבון בנק או בעל חשבון בשל צ'קים שחזרו.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים