חברת הביטוח רשאית לבטל חוזה ביטוח אם המבוטח הפר את חובתו לשלם דמי ביטוח
במקרה של ביטול החוזה, המבוטח עשוי להיות זכאי להשבת דמי הביטוח ששילם
אם קרה מקרה ביטוח לפני שהחוזה בוטל בפועל, המבוטח עשוי להיות זכאי לתגמולי ביטוח מלאים או חלקיים


חברת ביטוח רשאית לבטל את חוזה הביטוח אם המבוטח לא שילם את דמי הביטוח (פרמיה).

 • כאשר חברת הביטוח מבטלת את חוזה הביטוח, המבוטח זכאי לקבל על כך הודעה בכתב, והוא עשוי להיות זכאי להשבת דמי הביטוח ששילם.
 • במקרים מסוימים המבוטח עשוי להיות זכאי לתשלום תגמולי הביטוח, אם חוזה הביטוח לא בוטל לפני שאירע המקרה בגינו המבוטח תובע את תשלום תגמולי הביטוח (מקרה ביטוח).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדמיים

 • מבוטחים שרכשו פוליסת ביטוח ואינם משלמים או הפסיקו לשלם את דמי הביטוח.

שלבי ההליך

 • חברת ביטוח המבקשת לבטל את חוזה הביטוח חייבת לשלוח למבוטח לפחות 2 הודעות בכתב:
  • הודעה ראשונה על דבר החוב, המאפשרת למבוטח לשלם את החוב בתוך 15 ימים.
  • אם החוב לא שולם בתוך 15 ימים, על חברת הביטוח לשלוח הודעה נוספת המאפשרת למבוטח לשלם את החוב בתוך 21 ימים נוספים, שלאחריהם יתבטל חוזה הביטוח.
 • אם האדם הזכאי לתגמולי ביטוח הוא אדם אחר שאינו המבוטח, על המבטח לשלוח הודעה לאותו אדם המאפשרת לו להסדיר את החוב בתוך 15 ימים, ולאחריהם תהיה חברת הביטוח רשאית לבטל את החוזה.
דוגמה
 • מבוטח אשר לא שילם את דמי הביטוח שלו, קיבל ביום 01.01.2018 הודעה מחברת הביטוח על דבר החוב, ועל האפשרות לשלם אותו בתוך 15 ימים, כלומר עד ליום 16.01.2018.
 • המבוטח לא שילם את החוב, וביום 20.01.2018 קיבל הודעה נוספת מחברת הביטוח, המאפשרת לו להסדיר את החוב בתוך 21 ימים נוספים, כלומר עד ליום 10.02.2018.
 • מכיוון שהוא לא שילם את חובו גם הפעם, ביטלה חברת הביטוח את חוזה הביטוח ללא צורך בהודעה נוספת.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים