הקדמה:

כל מבוטח בביטוח בריאות פרטי רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה שברשותו
בפוליסות מסוימות, למשל פוליסת ביטוח טיפולי שיניים ביטול טרם תום תקופת הביטוח עשוי המבוטח להיות חייב בתשלום החזר כספי מסוים לחברת הביטוח בשל הביטול המוקדם
קיימות פוליסות המזכות את המבוטח בתגמולי ביטוח מופחתים עבור מקרה ביטוח שאירע לאחר הביטול
למידע נוסף ראו סעיף 45 לחוק חוזה הביטוח

כל מבוטח בביטוח בריאות בחברות הביטוח רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה שברשותו

  • בפוליסות מסוימות, למשל פוליסת ביטוח טיפולי שיניים ביטול טרם תום תקופת הביטוח עשוי המבוטח להיות חייב בתשלום החזר כספי מסוים לחברת הביטוח בשל הביטול המוקדם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • מבוטח המעוניין לבטל את פוליסת הביטוח שברשותו, ישלח הודעה בכתב לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח עמו הוא התקשר לצורך רכישת הפוליסה.
  • ניתן לשלוח את ההודעה בדואר אלקטרוני, באיזור האישי באתר האינטרנט של חברת הביטוח, בשיחת טלפון, בפקס ובדרכים נוספות שהגדירה חברת הביטוח.

שלבי ההליך

  • פוליסת הביטוח תתבטל בתוך 3 ימים מהיום בו נמסרה הודעת הביטול.
  • על חברת הביטוח לשלוח אישור מיידי על קבלת הודעת הביטול.
  • במקרה שנדרשים תיקונים להודעה, על חברת הביטוח להודיע על כך למבוטח בתוך 3 ימים מיום שקיבלה את ההודעה לביטול.

חשוב לדעת

  • במקרים מסויימים ביטול מוקדם של פוליסת ביטוח בריאות עלול להיות כרוך בתשלום החזר כספי מצד המבוטח על תגמולי ביטוח שניתנו מאת חברת הביטוח, למשל במקרה של ביטוח טיפולי שיניים במסגרת ביטוח בריאות פרטי.
  • לעומת זאת, קיימות פוליסות ביטוח בריאות המזכות את המבוטח בתגמולי ביטוח מופחתים לאחר ביטול הפוליסה, כלומר עם קרות מקרה הביטוח, המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח כלשהם מחברת הביטוח, גם אם מקרה הביטוח אירע לאחר שכבר ביטל את הפוליסה.
  • לכן, טרם הביטול, מומלץ לבדוק בפוליסה מהן הזכויות והחובות של המבוטח עקב הביטול.

חקיקה ונהלים