צריכת שירותי זנות היא עבירה מנהלית שהקנס בגינה יכול להגיע לסכום של עד 4,000 ₪
ניתן לבקש להחליף את תשלום הקנס בהשתתפות באמצעי חלופי שיקומי בדמות סדנה פסיכו-סוציאלית או מענה פרטני, לפי שיקול דעת קצין המבחן
מטרת האמצעי החלופי היא לסייע לאדם להימנע מצריכת שירותי זנות בעתיד
צריכת שירותי זנות מקטינים היא עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא מאסר ולא ניתן להמיר אותו באמצעי חלופי


צריכת שירותי זנות היא עבירה מנהלית שהקנס בגינה הוא 2,000 ₪, ובגין עבירה חוזרת של צריכת שירותי זנות בתוך 3 שנים - 4,000 ₪.

 • אדם שהוטל עליו קנס בשל צריכת שירותי זנות, יכול לבקש להחליף את הקנס באמצעי חלופי שיקומי, שיכול להיות אחד מהשניים הבאים:
  • סדנה קבוצתית פסיכו-חינוכית בהיקף של 6 עד 10 שעות.
  • מענה פרטני בהיקף של 10-6 שעות, שעשוי להינתן רק אם האדם לא יכול להשתתף בסדנה בשל מגבלת שפה, צורך ייחודי שאינו מאפשר השתתפות (כגון קושי פיזי, נפשי וכדומה), או משום שלא מתקיימת סדנה במרחק סביר ממקום מגוריו.
 • כאשר מדובר בעבירה ראשונה של צריכת שירותי זנות, האמצעי החלופי מחליף את הקנס במלואו.
 • כאשר מדובר בעבירה חוזרת (עבירה נוספת של צריכת שירותי זנות בתוך 3 שנים ממועד העבירה הקודמת), האמצעי החלופי מחליף רק מחצית מן הקנס, כך שהאדם עדיין יצטרך לשלם 2,000 ₪.
 • לא ניתן לבקש להשתתף באמצעי החלופי במקרה שהוחלט להעמיד את האדם לדין.
אזהרה
צריכת שירותי זנות מקטינים היא עבירה פלילית ולא מנהלית, שהעונש בגינה הוא מאסר של 5 שנים, ולא ניתן להמיר אותו באמצעי חלופי.

מי זכאי?

 • מי שהוטל עליו לשלם קנס בגין צריכת שירותי זנות, כולל מי שהוטל עליו קנס בשל עבירות חוזרות נוספות של צריכת שירותי זנות.

מי לא זכאי?

 • מי שהוחלט להעמידו לדין פלילי בשל צריכת זנות.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך המימוש כולל הגשת בקשה להשתתפות באמצעי חלופי, בחינת התאמת המבקש להליך, ואפשרות להגיש בקשה לבדיקת התאמה חוזרת אם הבקשה להשתתפות נדחתה.

הגשת בקשה להשתתפות באמצעי החלופי

 • על גבי הודעת הקנס יופיע פירוט הכולל את האפשרויות העומדות בפני האדם: הגשת בקשה לביטול הקנס, הגשת בקשה להישפט או הגשת בקשה להשתתפות באמצעי חלופי.
 • הבקשה תוגש באופן מקוון בהתאם לפרטים שיופיעו בהודעת הקנס, או באופן טלפוני לפי פרטי הקשר שיופיעו בהודעת הקנס.
 • הבקשה תוגש בתוך 30 ימים מיום שהאדם קיבל הודעה לתשלום הקנס, ואם הוא הגיש בקשה לביטול הקנס - בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה הודעה על דחיית הבקשה לביטול.
 • בקשה שלא הוגשה בזמן תיבדק רק אם הגורם המוסמך השתכנע כי העיכוב בהגשת הבקשה היה כתוצאה מסיבות שלא תלויות באדם שהגיש את הבקשה, ושהוא הגיש את הבקשה מיד כאשר התאפשר.
שימו לב
הגשת בקשה להשתתפות באמצעי חלופי תשפיע על האפשרות לממש דרכי פעולה אחרות בנוגע לקנס, באופן הבא:
 • בקשה לביטול קנס - ניתן להגיש בו-זמנית גם בקשה לביטול קנס וגם בקשה לאמצעי חלופי (שתידון לאחר ההחלטה בביטול הקנס), אך לא ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס לאחר שהוגשה בקשה לאמצעי חלופי.
 • בקשה להישפט - מי שהגיש בקשה להשתתפות באמצעי חלופי לא יכול להגיש בקשה להישפט, אלא באחד מהמקרים הבאים:
  1. אם לפני תחילת האמצעי החלופי הוא הודיע לקצין המבחן על חזרה מבקשתו להשתתף, או
  2. אם בקשתו להשתתף באמצעי החלופי נדחתה.

בדיקת התאמה להשתתפות באמצעי החלופי

 • בתוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה, או בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעה על דחיית הבקשה לביטול הקנס, לפי העניין, האדם יוזמן לפגישה עם קצין מבחן לצורך מתן מידע, בדיקת התאמה והפנייה למענים נוספים אם נדרש.
 • קצין המבחן רשאי לדחות בקשה להשתתפות אם לדעתו אין בהשתתפות תועלת מסיבות שונות, או בשל צורך אישי שאינו מאפשר לאדם להשתתף בסדנה או במענה פרטני.
 • החלטה בבקשה תתקבל מתוך 30 יום מיום בדיקת ההתאמה.

בקשה לבדיקת התאמה חוזרת

 • אם הבקשה להשתתפות נדחתה, ניתן להגיש בקשה לקצין מבחן ראשי בשירות המבחן למבוגרים לבדיקת התאמה חוזרת.
 • הבקשה תוגש בתוך 15 ימים מיום שהתקבלה הודעה על דחיית הבקשה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים