כל אדם יכול לבקש לעיין בתיק בית משפט גם אם אינו צד לו
לא ניתן לעיין בתיק בית משפט שהעיון בו אסור על פי דין (למשל תיקים המתנהלים בדלתיים סגורות)
בית המשפט ישקול בבקשה את עניינו של המבקש אל מול האינטרס של הצדדים לתיק וצדדים שלישיים העלולים להיפגע ממתן זכות העיון
למידע נוסף ראו בקשת עיון בתיק בית משפט באתר הרשות השופטת

אדם שהיה צד לתיק בבית המשפט, יכול לעיין בחומר הנמצא בתיק בכל עת. אדם שאינו צד להליך, אך יש לו עניין בתיק, יכול לבקש לעיין בתיק בית משפט, כל עוד העיון בו אינו אסור על פי דין (למשל תיק שהעיון בו אסור מטעמים ביטחוניים, או תיק המתנהל בדלתיים סגורות).

דוגמה
עניין בתיק יכול להיות, בין היתר, עורך דין המבקש ללמוד מן המסמכים בתיק ולהסתייע בהם לסוגיה הרלוונטית לתיק אחר בו הוא מטפל, או אדם המבקש לנהל הליך משפטי שיש לו קשר לתיק בו הוא מבקש לעיין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שאינו צד להליך ואשר יש לו עניין בעיון בתיק רשאי להגיש בקשה לעיון.
 • העיון לא יינתן בתיקים בהם הוא אסור על פי דין (למשל תיקים המתנהלים בדלתיים סגורות).

נפגעי עבירה

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • מזכירות בית המשפט תעביר את הבקשה לשופט או הרשם הדנים בתיק.
 • אם אין אפשרות להעביר את הבקשה אל מי שדן בתיק, היא תועבר לשופט או רשם שימונה על ידי בית המשפט לצורך הדיון בבקשה.
 • בית המשפט ישקול את האינטרס של המבקש, של בעלי הדין ושל מי שעשוי להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן את העלויות הכרוכות בהיענות וקיום הבקשה.
 • בית המשפט רשאי להעביר את הבקשה לתגובה בעלי הדין בתיק או לתגובתו של צד שלישי אם הוא סבור שהעיון עלול לפגוע במי מהם, וכן רשאי להעביר את הבקשה לתגובתו של היועץ המשפטי לממשלה, אם העיון עלול לדעתו לפגוע באינטרס ציבורי.
 • תגובות לבקשה יוגשו בתוך 30 ימים מיום שהוחלט על מתן זכות תגובה, או בתוך מועד אחר אם בית המשפט קבע.

היענות לבקשה ועיון

 • אם בית משפט נענה לבקשה, הוא רשאי לנקוט צעדים הנדרשים כדי לאזן בין זכות העיון לבין הפגיעה שעלולה להיגרם לצדדים להליך או לצד שלישי, למשל השמטת פרטים מזהים, הגבלת מספר המעיינים, הגבלת היקף העיון ועוד.
 • המבקש ימלא הודעת עיון וימסור אותה למזכירות בית המשפט, טרם העיון בפועל.
 • הוצאות עיון בתיקי בית משפט יחולו על המעיין.
 • נשיא בית המשפט יקבע את סדרי העיון ומועדי העיון בתיקי בית המשפט שבו הוא מכהן.
 • מנהל בתי המשפט רשאי להתיר עיון בתיקי בית המשפט באמצעות האינטרנט או בדרך ממוחשבת אחרת.

ערעור

 • על החלטה בעניין בקשה לעיון בתיק בית משפט ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה, או במועד אחר אם נקבע בהחלטה.

חשוב לדעת

 • אם קיים עניין ציבורי בעיון בתיק, ניתן להגיש בקשה להיתר כללי לעיון בתיק בית משפט (למשל כאשר מדובר בגוף ציבורי).
 • הבקשה תוגש בכתב למנהל בתי המשפט, באמצעות הממונה על חוק חופש המידע בהנהלת בתי המשפט.
 • מנהל בתי המשפט יתן היתר כללי לעיון בתיקי בית משפט אם ראה שיש בכך עניין ציבורי, והוא רשאי גם לסרב לבקשה.
 • מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע בהיתר כל תנאי או הסדר כדי לאזן בין הצורך בעיון בתיק ובין פגיעה אפשרית בבעל דין או בצד שלישי.
 • מנהל בתי המשפט ייתן החלטתו בבקשה בכתב באמצעות הממונה לפי חוק חופש המידע.
 • לפרטים נוספים ראו מדריך להגשת בקשת חופש מידע באתר משרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • רע"א 1675/21 - בית המשפט העליון אישר לנפגעת עבירה זכות עיון בתיק בית המשפט של נאשם שזוכה, לצורך בחינת הגשת תביעה אזרחית נגדו.

חקיקה ונהלים