את מס השבח יש חובה לשלם בתוך 60 ימים ממועד העסקה
אם מתקיימים תנאים מסוימים, ניתן לדחות את תשלום מס השבח עד אשר אחד מהתנאים חדל להתקיים
לפרטים נוספים ראו סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין
טפסים
 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת ורכישת נכס מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין מחייב תשלום מס תוך 60 ימים ממועד עסקת המכירה, כאשר יום חתימת החוזה נחשב למועד העסקה. עם זאת, בנסיבות מסוימות, קיימת אפשרות לדחות את תשלום מס השבח למועד מאוחר מ-60 הימים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן לדחות את תשלום מס השבח מעבר ל-60 הימים לאחר מועד העסקה, וזאת אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הדירה עדיין לא נמסרה לרוכש והמוכר ממשיך להחזיק בה בפועל.
  • הרוכש עדיין לא שילם יותר מ-40% ממחיר הרכישה המוסכם.
  • המוכר עדיין לא העביר ייפוי כוח בלתי חוזר (לרוכש או למישהו מטעמו) לצורך רישום הזכות במקרקעין על שם הרוכש.
 • שימו לב: מרגע שאחד מהתנאים לא מתקיים יותר (הדירה נמסרה לרוכש או שהרוכש שילם יותר מ-40% או שהמוכר העביר ייפוי כוח), חלה חובה לשלם את מס השבח.

למי ואיך פונים

 • בעת הדיווח על ביצוע העסקה בטופס 7000, יש למלא בסעיף "הצהרת המוכר" את המועדים העתיידים בדבר מועד מסירת החזקה בדירה, מועד העברת מעל 40% מהתמורה ומועד מתן ייפוי הכוח.
 • לפרטים אודות הדיווח על ביצוע העסקה ראו הצהרה על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין.
 • שימו לב: אם חל שינוי באיזה מהמועדים העתידיים, יש לעדכן את מיסוי מקרקעין בתוך 14 יום מהיום שחל השינוי. אי הודעה במועד עלולה לגרור חיוב בקנס.

חשוב לדעת

 • חשוב לדעת כי דחייה של התשלום בהתאם לסעיף גוררת איתה צבירת הפרשי הצמדה וריבית מהתקופה של המכירה ועד למועד התשלום עצמו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים