הקדמה:

כל אדם המוכר או רוכש זכות במקרקעין מחוייב במתן הצהרה לגבי העסקה
יש למסור את ההצהרות בתוך 30 ימים מיום ביצוע העסקה
החל מה-01.12.2017 ניתן להגיש את ההצהרות רק באופן מקוון (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך)

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קובע כי כל המוכר או רוכש זכות במקרקעין מחוייב במתן הצהרה לגבי העסקה.

 • יש למסור את ההצהרות בתוך 30 ימים מיום ביצוע העסקה. איחור במועד הגשת ההצהרה של מוכר זכות במקרקעין יגרור חיוב בקנס.
 • בהתאם לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), החל מה-01.12.2017, ההצהרות יוגשו באופן מקוון בלבד (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך).
 • אם המוכר/הרוכש מיוצג על-ידי עורך דין, ההצהרה תוגש באמצעות עורך הדין המייצג אותו (במערכת שבח.נט).

הגשת ההצהרה למי שאינו מיוצג על-ידי עורך דין

 • מוכרים או רוכשים של זכות במקרקעין שאינם מיוצגים על-ידי עורך דין, יגישו את ההצהרה באמצעות המחשבים הייעודיים לכך, הממוקמים במשרדי מיסוי מקרקעין.
 • רק המוכר/הרוכש עצמו יכול להגיש את ההצהרה.
 • יש להגיע אל החוליה המרכזית במשרד האזורי של מיסוי המקרקעין האזורי, בהתאם לשעות קבלת הקהל בחוליה.
 • לשם קיצור וייעול הליך הגשת ההצהרה המקוונת רצוי להגיע עם טיוטת טופס הצהרה שמולא באופן ידני לפני כן - להורדת הטופס מאתר רשות המסים.
 • בנוסף לטופס הטיוטה, יש להגיע עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות
  • צילום חוזה המכר
  • מסמכים נלווים (כגון נסח טאבו ומסמכים הרשומים בטיוטת טופס ההצהרה)
 • עובד החוליה המרכזית ילווה וינחה את מגיש ההצהרה בכל הקשור להפעלה הטכנית של ההצהרה המקוונת.

פרטי ההצהרה

 • הצהרה על רכישה או מכירה של זכות במקרקעין תכלול את הפרטים הבאים:
  • פרטי הזכות.
  • פרטי העסקה.
  • התמורה שניתנה עבור רכישת הזכות ותאריך רכישתה.
  • התמורה שניתנה עבור מכירת הזכות ותאריך מכירתה (אם מדובר במכירה).
  • הניכויים והתוספות שתובעים לעניין חישוב השבח (אם מדובר במכירה).
  • סכום המס שיש לשלם ודרך חישובו.
  • זכאות לפטור או להנחה מתשלום המס.

מקרים שבהם ניתן להגיש הצהרה לא מקוונת

 • המנהל שהוסמך לנושא רשאי לאשר כי תוגש הצהרה לא מקוונת, על גבי טופס מודפס, במקרים הבאים:
  • הרוכש/המוכר אינו מיוצג על-ידי עורך דין, והוכח כי הוא אינו יכול להגיע למשרד האזורי של מיסוי מקרקעין בשל מגבלות פיזיות או בשל שהותו בחו"ל.
  • הגשת ההצהרה המקוונת אינה מתאפשרת בשל סיבות טכנולוגיות. במקרה זה תפורסם באתר רשות המסים הודעה על כך שהדיווח ייעשה שלא באופן מקוון למשך התקופה שתצוין בהודעה.
 • בנוסף, עורך דין שגילו 66 ומעלה המייצג רוכש/מוכר, רשאי להגיש את ההצהרה עבור האדם שהוא מייצג באופן לא מקוון.

תשלום המס

 • בסיום הליך הגשת ההצהרה ניתן לפנות למחלקת הגבייה במשרד מיסוי המקרקעין ולשלם את סכום המס לפי השומה העצמית - בכרטיס אשראי או בשובר תשלום בבנק.
 • ניתן גם לשלם את המס באמצעות שרת התשלומים באתר רשות המסים - בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.
 • ראו מידע נוסף בנושא תשלום מס רכישה (במקרים שבהם מדובר על רכישת זכות במקרקעין).

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
 • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.


חשוב לדעת

 • חובת ההצהרה חלה גם במקרים שבהם מבקשים פטור מתשלום המס.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים