הקדמה:

גברים חרדים הלומדים בקורס להכשרה במקצוע נדרש עשויים להיות זכאים בתקופת הקורס לתשלום דמי קיום, בהתאם לתנאים
דמי הקיום הם בשיעור של עד 1,500 ש"ח לחודש, ועד 8,000 ש"ח לכל תקופת הקורס
למידע נוסף, ראו באתר זרוע העבודה

גברים חרדים הלומדים מקצוע נדרש בקורסים להכשרה מקצועית עשויים להיות זכאים לתשלום דמי קיום בתקופת הקורס, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן.

 • הסיוע ניתן עבור לימודים בקורסים להכשרה מקצועית במקצועות נדרשים המתקיימים במימון, בפיקוח ובאישור זרוע העבודה, או עבור לימודים בקורס במסגרת תוכנית השוברים.
 • דמי הקיום הם בשיעור של עד 1,500 ש"ח לחודש, ועד 8,000 ש"ח לכל תקופת הקורס.

מי זכאי?

 • גבר חרדי העונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא התקבל באותה שנה ללימודי הכשרה מקצועית במקצוע נדרש או קורס שניתן בגינו שובר.
  • הוא אינו מועסק כשכיר ואינו בעל עסק עצמאי.
  • הוא אינו חייל בשירות סדיר. מי שהחל את לימודיו בקורס בזמן היותו בשירות סדיר, רשאי להגיש בקשה לקבלת דמי קיום מיום סיום שירותו הצבאי ועד מועד סיום הקורס.
  • הוא אינו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או לדמי אבטלה. מי שהתחיל את לימודיו בקורס בתקופת זכאותו להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה, רשאי להגיש בקשה לקבלת דמי קיום מיום סיום זכאותו לגמלה ועד מועד סיום הקורס.
  • מתקיים לגביו לפחות אחד מאלה:
   • מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך.
   • הוא למד בישיבה קטנה.
   • הוא היה זכאי ב-5 השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (או בשמה הקודם "הבטחת הכנסה לאברכים"), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך.
   • הוא קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית.
   • למרות שיכל לקבל פטור משירות צבאי, הוא בחר לבצע שירות צבאי/אזרחי וטרם עברו 5 שנים ממועד סיום שירותו.
 • בנוסף למילוי תנאי הזכאות שצויינו לעיל, קבלת התשלום מותנית בנוכחותו של המשתתף בקורס.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • ניתן להגיש בקשה לקבלת דמי קיום ממועד הקבלה לקורס (התאריך המוטבע על טופס הבקשה עם חותמת "נתקבל" של מוסד הלימודים או מרכז ההכוון), ולא יאוחר ממועד סיום הקורס.
 • יש להגיש את הבקשה בשני עותקים למוסד הלימודים שבו הפונה התקבל ללימודים או לומד בו. במקרה של קורס שניתן עבורו שובר, יש להגיש את הבקשה למרכז הכוון תעסוקתי ייעודי למגזר החרדי.
 • את הבקשה מגישים על-גבי "טופס בקשה לתמיכה לגברים חרדים למתן דמי קיום":
 • טופס הבקשה כולל, בין היתר, הצהרה על היעדר זכאות לגמלה לתקופה שבגינה מבוקשת התמיכה.
 • יש לצרף לבקשה צילום של תעודת הזהות, כולל הספח. חייל משוחרר יצרף בנוסף את תעודת השחרור.
 • מי שלא הופנה לקורס ההכשרה על-ידי מרכז הכוון, יצרף אחד מהמסמכים הבאים:
  • אישור ממוסד הלימודים שבו לומדים ילדיו שהם עד גיל 18, המעיד כי הם לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על-ידי משרד החינוך.
  • מסמך רשמי ממשרד החינוך לפיו אושרה לפונה "מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" למשך שנה מלאה אחת לפחות ב-5 השנים האחרונות.
  • אישור לימודים של המבקש מהישיבה הקטנה שבה למד, בציון השנים שלמד בהן. במקרה שהישיבה הקטנה אינה קיימת עוד, יש לצרף אישור מהאגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך ללימודי המבקש בישיבה הקטנה, או לחלופין תצהיר חתום בפני הגורמים המורשים על פי חוק שבו יצהיר המבקש באילו שנים ובאילו גילים למד בישיבה הקטנה, ומתי נסגרה הישיבה, תוך צירוף, ככל הניתן, של מסמכים המעידים על נכונות הדברים.
  • אישור לפיו ניתן פטור משירות צבאי בשל השתייכות למגזר החרדי.
  • מסמך המעיד על שירות צבאי או אזרחי בהתאם למתווה "השוויון בנטל" או "מתווה חוק טל" שקדם לו.
 • אם הבקשה הוגשה לפני תחילת הלימודים יש לצרף אישור על קבלה ללימודים בקורס להכשרה מקצועית ממוסד הלימודים.
 • אם הבקשה מוגשת לאחר תחילת הלימודים, תצורף על ידי המחוז רשימת הלומדים בקורס. אם מדובר בקורס שניתן בגינו שובר, יש להביא אישור ממוסד הלימודים לפיו המבקש נמנה על רשימת הלומדים, נכון למועד הגשת הבקשה.
  • טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב (נספח במבחני התמיכה) ממולא וחתום על-ידי מגיש הבקשה + אישור מקורי מהבנק על בעלות בחשבון.

בדיקה ואישור

 • בקשת התמיכה תועבר על ידי מוסד הלימודים לנציג משרד הכלכלה במחוז הרלוונטי. במקרה של קורס שניתן בגינו שובר הבקשה תועבר לוועדת התמיכות על-ידי מרכז ההכוון.
 • במקרים שבהם לא צורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, תישלח לפונה בקשה להגשת מסמכים משלימים עד למועד מסויים. אי הגשת המסמכים המשלימים במועד תביא לדחייתה של בקשת התמיכה.
 • ועדת התמיכות תקבע אם התקיימו התנאים הנדרשים לאישור התמיכה. החלטת הוועדה תישלח למבקש ולנציג משרד הכלכלה במחוז הרלוונטי.
 • במקרה שוועדת התמיכות החליטה על אישור הבקשה, היא תועבר להמשך טיפול ובדיקת התנאים הנוספים הקשורים בנוכחות המשתתף בקורס.

תשלום התמיכה

 • תשלום התמיכה יועבר ישירות לחשבון הבנק של המבקש.
 • תשלום סכום התמיכה הראשון ישולם ביחס לתקופה הראשונה שאושרה.
 • סכומי התמיכה הבאים ישולמו מדי חודש עבור החודש שחלף, כל עוד תנאי הזכאות ממשיכים להתקיים לגבי מבקש התמיכה.
 • אם הקורס התחיל שלא ביום העבודה הראשון בחודש או הסתיים לפני סוף החודש, יופחתו מסכום התמיכה החודשי 65 ש"ח לכל יום עבודה שבו לא התקיים הקורס, או שיופחת הסכום היחסי עבור ימים אלה, כלומר סכום התמיכה החודשי חלקי ימי העבודה באותו חודש כפול ימי העבודה שבהם לא התקיים הקורס.
 • מי שביקש תמיכה לאחר סיום זכאותו להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה, יופחתו מסכום התמיכה שיאושר לו 65 ש"ח בגין כל יום שבו היה עדיין זכאי לגמלה.

נוכחות המשתתף בקורס

 • נוכחות בקורס להכשרה מקצועית:
  • יש להיות נוכח באופן מלא בלימודים בקורס.
  • מי שנעדר מלימודיו בנסיבות מוצדקות מעל 5 ימי לימוד באותו חודש קלנדרי, יופחת מסכום התמיכה החודשי סך של 65 ש"ח בגין כל יום היעדרות, בנסיבות מוצדקות, שמעבר לאותם 5 ימים.
  • מי שנעדר בשל שירות מילואים או חופשת לידה/אימוץ וזכאי לקבל מהביטוח הלאומי תשלום עבור אותם ימים (גם לתקופה הקצרה מ-5 ימי לימוד), לא יהיה זכאי לתשלום תמיכה בגין אותם ימים (יופחת לו סכום של 65 ש"ח עבור כל אחד מימים אלה).
  • מי שנעדר מלימודיו שלא בנסיבות מוצדקות, ינוכה סכום של 65 ש"ח בגין כל אחד מימי היעדרות אלה.
  • מי שנעדר באותו חודש קלנדרי יותר מ-5 ימים בנסיבות שאינן מוצדקות, לא יהיה זכאי לתשלום תמיכה בגין כל אותו חודש.
  • מי שנשללה זכאותו לתמיכה יותר מפעמיים, (ברציפות או שלא ברציפות), לא יהיה זכאי להמשך תשלום התמיכה.
 • נוכחות בקורס שאושר על-ידי צוות מקצועי:
  • יש להיות נוכח ב-85% לפחות משעות הלימוד החודשיות שיתקיימו בקורס.
  • תנאי זה ייבדק באמצעות טופס הצהרה חודשי (נספח במבחני התמיכה) שימולא על-ידי המבקש.

חשוב לדעת

 • מי שקיבל או זכאי לקבל ממקור ממשלתי כלשהו (באופן ישיר או עקיף), סיוע כלכלי נוסף בתקופת לימודיו בקורס, יופחת מדמי הקיום הסכום שקיבל או שהוא עתיד לקבל מהמקור הנוסף. תנאי זה אינו תקף לגבי מענקים המשולמים על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים.
 • מי שהגיש בקשה לתמיכה ובהמשך נקבע כי הוא זכאי להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה, או שהשתנו תנאים אחרים המשפיעים על זכאותו לתמיכה, נדרש ליידע באופן מיידי את מוסד הלימודים ולהגיש הודעה עדכנית בכתב לגבי זכאותו לגמלה ולגבי התקופה שבגינה הוא זכאי לגמלה. זאת בהתאם לטופס הודעה על שינוי בתנאי זכאות (נספח במבחני התמיכה).


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים