משרד העבודה פועל לקידום התעסוקה במשק באמצעות רגולציה על שוק התעסוקה, גיבוש מדיניות ממשלתית בתחום התעסוקה, פיתוח וניהול של תוכניות תעסוקה להגברת ההשתתפות של אוכלוסיות ייחודיות בשוק העבודה, הסדרה ואכיפה של חוקי העבודה, הכשרות מקצועיות, פיקוח על מעונות יום לילדים, ריכוז ידע מחקרי בתחום ועוד.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 קרית הממשלה, ירושלים 9195021
טלפון:*6680
לרשימת הממונים האזוריים על יחסי עבודה

במשרד פועלות, בין היתר, היחידות הבאות:

נושאים וזכויות