הקדמה:

תלמידים הלומדים מקצוע נדרש בקורס להכשרה מקצועית עשויים להיות זכאים לתשלום דמי קיום בתקופת הקורס, בהתאם לתנאים
דמי הקיום הם בשיעור של עד 1,500 ש"ח לחודש, ועד 6,000 ש"ח לכל תקופת הקורס
למידע נוסף, ראו באתר זרוע העבודה

תלמידים הלומדים מקצוע נדרש בקורסים להכשרה מקצועית עשויים להיות זכאים לתשלום דמי קיום בתקופת הקורס, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן.

 • הסיוע ניתן עבור לימודים בקורסים להכשרה מקצועית במקצועות נדרשים המתקיימים במימון, בפיקוח ובאישור משרד זרוע העבודה.
 • דמי הקיום הם בשיעור של עד 1,500 ש"ח לחודש, ועד 6,000 ש"ח לכל תקופת הקורס.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא התקבל באותה שנה ללימודי הכשרה מקצועית במקצוע נדרש (לא כולל קורסים במסגרת תכנית השוברים).
  2. הוא אינו מועסק כשכיר ואינו בעל עסק עצמאי.
  3. הוא אינו חייל בשירות סדיר (מי שהחל את לימודיו בקורס בזמן היותו בשירות סדיר, רשאי להגיש בקשה לקבלת דמי קיום מיום סיום שירותו הצבאי ועד מועד סיום הקורס).
  4. הוא אינו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או לדמי אבטלה (מי שהתחיל את לימודיו בקורס בתקופת זכאותו להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה, רשאי להגיש בקשה לקבלת דמי קיום מיום סיום זכאותו לגמלה ועד מועד סיום הקורס).
 • בנוסף למילוי תנאי הזכאות שצויינו לעיל, קבלת התשלום מותנית בנוכחותו של המשתתף בקורס.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • את הבקשה לקבלת דמי קיום ניתן להגיש החל ממועד הקבלה לקורס (התאריך המוטבע על טופס הבקשה עם חותמת "נתקבל" של מוסד הלימודים), ולא יאוחר ממועד סיום הקורס.
 • יש להגיש את הבקשה בשני עותקים למוסד הלימודים שבו הפונה התקבל ללימודים או שהוא לומד בו.
 • את הבקשה מגישים על-גבי "טופס בקשה לתמיכה ללומדים בקורסי הכשרה מקצועית במקצועות נדרשים":
 • טופס הבקשה כולל, בין היתר, הצהרה על היעדר זכאות לגמלה לתקופה שבגינה מבוקשת התמיכה.
 • יש לצרף לבקשה צילום של תעודת הזהות, כולל הספח.
 • מי שהחל את לימודיו בזמן היותו בשירות סדיר, יצרף את תעודת השחרור.
 • אם הבקשה הוגשה לפני תחילת הלימודים, יש לצרף אישור ממוסד הלימודים על קבלה ללימודים בקורס.
 • אם הבקשה מוגשת לאחר תחילת הלימודים, תצורף על-ידי המחוז רשימת הלומדים בקורס.
 • כמו כן, יש לצרף טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב (נספח במבחני התמיכה) ממולא וחתום על-ידי מגיש הבקשה + אישור מקורי מהבנק על בעלות בחשבון.

בדיקה ואישור

 • בקשת התמיכה תועבר על ידי מוסד הלימודים לנציג משרד הכלכלה במחוז הרלוונטי.
 • במקרים שבהם לא צורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, תישלח לפונה בקשה להגשת מסמכים משלימים עד למועד מסויים. אי הגשת המסמכים המשלימים במועד תביא לדחייתה של בקשת התמיכה.
 • ועדת התמיכות תקבע אם התקיימו התנאים הנדרשים לאישור התמיכה. החלטת הוועדה תישלח למבקש ולנציג משרד הכלכלה במחוז הרלוונטי.
 • במקרה שוועדת התמיכות החליטה על אישור הבקשה, היא תועבר להמשך טיפול ובדיקת התנאים הנוספים הקשורים בנוכחות המשתתף בקורס.

תשלום התמיכה

 • תשלום התמיכה יועבר ישירות לחשבון הבנק של המבקש.
 • תשלום סכום התמיכה הראשון ישולם ביחס לתקופה הראשונה שאושרה.
 • סכומי התמיכה הבאים ישולמו מדי חודש עבור החודש שחלף, כל עוד תנאי הזכאות ממשיכים להתקיים לגבי מבקש התמיכה.
 • אם הקורס התחיל שלא ביום העבודה הראשון בחודש או הסתיים לפני סוף החודש, יופחתו מסכום התמיכה החודשי 65 ש"ח לכל יום עבודה שבו לא התקיים הקורס, או שיופחת הסכום היחסי עבור ימים אלה, כלומר סכום התמיכה החודשי חלקי ימי העבודה באותו חודש כפול ימי העבודה שבהם לא התקיים הקורס.
 • מי שביקש תמיכה לאחר סיום זכאותו להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה, יופחתו מסכום התמיכה שישולם לו 65 ש"ח בגין כל יום שבו היה עדיין זכאי לגמלה.

נוכחות המשתתף בקורס

 • יש להיות נוכח באופן מלא בלימודים בקורס.
 • מי שנעדר מלימודיו בנסיבות מוצדקות מעל 5 ימי לימוד באותו חודש קלנדרי, יופחת לו מסכום התמיכה החודשי סך של 65 ש"ח בגין כל יום היעדרות, בנסיבות מוצדקות, שמעבר לאותם 5 ימים.
 • מי שנעדר בשל שירות מילואים או חופשת לידה/אימוץ וזכאי לקבל מהביטוח הלאומי תשלום עבור אותם ימים (גם לתקופה הקצרה מ-5 ימי לימוד), לא יהיה זכאי לתשלום תמיכה בגין אותם ימים (במקרים אלה יופחת לו סכום של 65 ש"ח עבור כל אחד מהימים).
 • מי שנעדר מלימודיו שלא בנסיבות מוצדקות, ינוכה סכום של 65 ש"ח בגין כל אחד מימי היעדרות אלה.
 • מי שנעדר באותו חודש קלנדרי יותר מ-5 ימים בנסיבות שאינן מוצדקות, לא יהיה זכאי לתשלום תמיכה בגין כל אותו חודש.
 • מי שנשללה זכאותו לתמיכה יותר מפעמיים, (ברציפות או שלא ברציפות), לא יהיה זכאי להמשך תשלום התמיכה.

חשוב לדעת

 • מי שקיבל או זכאי לקבל ממקור ממשלתי כלשהו (באופן ישיר או עקיף), סיוע כלכלי נוסף בתקופת לימודיו בקורס, יופחת מדמי הקיום הסכום שקיבל או שהוא עתיד לקבל מהמקור הנוסף. תנאי זה אינו תקף לגבי מענקים המשולמים על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים.
 • מי שהגיש בקשה לתמיכה ובהמשך נקבע כי הוא זכאי להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה, או שהשתנו תנאים אחרים המשפיעים על זכאותו לתמיכה, נדרש ליידע באופן מיידי את מוסד הלימודים ולהגיש הודעה עדכנית בכתב לגבי זכאותו לגמלה ולגבי התקופה שבגינה הוא זכאי לגמלה על גבי טופס הודעה על שינוי בתנאי זכאות (נספח במבחני התמיכה).
 • מי שביקש תמיכה לאחר סיום זכאותו להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה, יופחתו מסכום התמיכה שישולם לו 65 ש"ח בגין כל יום שבו היה עדיין זכאי לגמלה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים