הקדמה:

זכאי סל תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה בני 18 ומעלה זכאים לתשלום דמי תקשורת חודשיים

זכאי סל תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה בני 18 ומעלה זכאים לתשלום דמי תקשורת חודשיים.

 • החל ממרץ 2018, מי שהגיעו לגיל פרישה זכאים לדמי תקשורת בשיעור זהה למי שטרם הגיעו לגיל הפרישה.
 • מי שעובדים לפחות 20 שעות בשבוע (כעצמאים או כשכירים) זכאים לדמי תקשורת בסכום גבוה יותר ממי שאינם עובדים.

שיעורי דמי התקשורת (החל מפברואר 2018)

 • מי שעובד זכאי ל-415 ש"ח.
 • מי שאינו עובד זכאי ל- 379 ש"ח.

מי זכאי?

 • בני 18 ומעלה, עם ירידה בשמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה, שאירעה לפני גיל 3.
  • במקרה שהופיע ליקוי שמיעה על רקע תורשתי אחרי גיל 3, ניתן לבדוק את הזכאות תוך ציון הרקע התורשתי על-ידי רופא אף, אוזן גרון בטופס המתאים.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך מימוש הזכאות (הזהה לתהליך קבלת סל תקשורת), מפורט בהמשך.
 • בנוסף לאישורים שיפורטו יש לצרף 3 תלושי שכר אחרונים (למי שעובד) ואת פרטי חשבון הבנק.
 • דמי התקשורת יועברו ישירות בכל חודש לחשבון הבנק של מי שאושרה להם הזכאות.

בדיקות נדרשות

 • יש להצטייד בטופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת ולפנות עם הטופס לבדיקה אצל רופא אף, אוזן גרון.
 • הרופא ימלא על גבי הטופס את החלק הרלוונטי לבדיקה, וייתן הפניה לבדיקת שמיעה.
 • יש לעבור בדיקת שמיעה, שבסיומה ימולאו הפרטים הרלוונטיים בטופס על-ידי האודיאולוג. בדיקת השמיעה המצורפת לבקשה חייבת להיות עדכנית לשנתיים האחרונות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה את טופס הבקשה המלא.
 • אם קיים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על לקות השמיעה, מומלץ לצרף אותו.
 • הטפסים יועברו לקלינאית תקשורת ארצית לצורך בדיקת זכאות.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה אם אושרה הזכאות, בתוך 3 חודשים.

בדיקה חוזרת

 • קיימת אפשרות לבקש בדיקה חוזרת לגבי החלטת קלינאית התקשורת הארצית, בתנאי שלפונה ישנם נתונים חדשים שעשויים לשנות את ההחלטה.
 • ניתן לבקש את הבדיקה החוזרת בתוך חצי שנה מהמועד שניתנה ההחלטה בעניינו של הפונה. במקרים מיוחדים, קלינאית התקשורת הארצית רשאית לחרוג מהתקופה שנקבעה לכך.
 • לצורך הבדיקה החוזרת יש למלא מחדש את טופס הבקשה, כפח שפורט למעלה.
 • כמו כן, קלינאית התקשורת הארצית רשאית ליזום בכל עת בדיקה חוזרת למי שכבר אושרה לו הזכאות, ולבקש מידע ובדיקות נוספות.

ערעור

 • מי שמעוניין לערער על ההחלטה בעניינו יכול להגיש ערעור (השגה) לוועדה המקצועית העליונה לשירותי תמיכה בתקשורת באגף השיקום של משרד הרווחה.
 • מגישים את הערעור (ההשגה) על גבי "טופס הגשת השגה לוועדה מקצועית עליונה שירותי תמיכה בתקשורת" (נספח ב' בהוראת התע"ס).
 • יש לשלוח את הטופס, בצירוף מסמכים רלוונטיים, אל:
תחום לקויי שמיעה באגף השיקום של משרד הרווחה
ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים
 • מגיש הערעור יקבל הודעה והזמנה לדיון בתוך 15 יום מהיום שהתקבלו מסמכי הערעור.
 • הדיון בוועדה יתקיים בתוך 45 יום מקבלת מסמכי הערעור. מהלך הדיון יירשם בפרוטוקול.
 • הוועדה רשאית לבקש כי יוצגו לה מסמכים שונים הרלוונטיים לערעור.
 • החלטת הוועדה לגבי הערעור תיקבע בתוך 30 יום ממועד הדיון.
 • ההודעה על החלטת הוועדה ונימוקיה תישלח למערער בתוך 10 ימים מהיום שהתקבלה ההחלטה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

 • הוראה 5.7 לתע"ס - שירותי תמיכה בתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה
 • נספח 5.7 לתע"ס - תעריפים לשירותי תמיכה בתקשורת לאנשים עם לקות שמיעה


תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.