הקדמה:

המדינה מסייעת לאוכלוסיות הורים שונות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם, בהתאם לכללי הזכאות
הסיוע ניתן בהתאם למספר דרגות השתתפות
ניתן לחשב את דרגת ההשתתפות בהתאם לנתונים האישיים באמצעות סימולטור אגף עידוד תעסוקת הורים
למידע נוסף ראו הנחה בשכר הלימוד לפי דרגת זכאות באתר משרד הרווחה

כדי לסייע בשילובן של אוכלוסיות הורים שונות בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים עבור תינוקות ופעוטות.

 • קיימות מספר דרגות לתמיכה הממשלתית. ככלל, קביעת דרגת ההשתתפות מבוססת על רמת ההכנסה לנפש במשפחה ובנוסף עשויה להיות מושפעת ממספר שעות העבודה השבועיות של ההורה ומספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון.
 • במקרים מסוימים אין התניה במבחן ההכנסה (המקרים מפורטים בערכים העוסקים בתנאי הזכאות).
 • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • ניתן להיעזר בסימולטור אגף עידוד תעסוקת הורים המחשב איזו דרגת השתתפות מתקבלת בהתאם לנתוני השכר, שעות העבודה ומספר הילדים.
 • ראו פרטים על הליך הגשת הבקשה לסיוע.
 • לאחר שההרשמה למעון ובקשת הסיוע נקלטו במערכת, ניתן לברר מהי דרגת התמיכה שאושרה למשפחה באמצעות:
 • תקופת הזכאות: הזכאות במהלך שנת הלימודים מתקיימת כל עוד ממשיכים להתקיים התנאים שעל-פיהם נקבעה הזכאות ודרגת הזכאות של ההורה. אם חל שינוי בתנאים ההורים חייבים להודיע על כך בכתב לאגף למעונות יום, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.
 • במהלך שנת הלימודים עשויים לחול שינויים בגובה ההשתתפות הממשלתית (כלפי מעלה או מטה).
שימו לב
לילדים עם מוגבלות השוהים במעונות יום שיקומיים ההשתתפות בתשלום היא שונה. למידע נוסף ראו מעון יום שיקומי.

גובה שכר הלימוד

 • סכומי השתתפות המדינה והסכומים אותם משלימים ההורים עבור כל אחת מהדרגות, מפורטים בטבלאות שכר לימוד.
 • הטבלאות מחולקות לפי תעריפים לילדים ותעריפים לתינוקות:
  • תינוקות הם מי שגילם היה עד 15 חודשים ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו.
  • ילדים הם מי שב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל-33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • ראו טבלאות שכר לימוד במסגרות ילדים באתר משרד הרווחה (תחת "הנחה בשכר הלימוד לפי דרגת זכאות").
 • הדרגות המופיעות בטבלאות מותאמות לגובה ההכנסה לנפש במשפחה.
 • ככל שדרגת הזכאות (בטווח 12-3) נמוכה יותר, כך גדלה השתתפות המדינה בתשלום.
 • עבור רמות ההשתתפות המותאמות לגובה ההכנסות, יש להוסיף או להפחית דרגות, על-פי מספר שעות העבודה השבועיות ומספר הילדים השוהים במעון או במשפחתון -
  • ככל שההורה עובד/ת פחות שעות בשבוע, מ-36 שעות ומטה, תופחת רמת השתתפות המדינה (תיקבע דרגה גבוהה יותר בין הדרגות 12-3).
  • למשפחה עם כמה ילדים השוהים במעון או במשפחתון, תוגדל רמת השתתפות המדינה עבור כל אחד מהילדים (תיקבע דרגה נמוכה יותר בין הדרגות 12-3).

השפעת מספר שעות העבודה ושעות הלימודים השבועיות על דרגת ההשתתפות

 • שעות "משרת אם" או "משרת הורה" יחושבו כשעות עבודה בפועל, אם הן מוכרות על-ידי המעסיק ולא יותר משעת משרת אם/הורה ליום עבודה ("משרת אם" או "משרת הורה" מוגדרת בחלק ממקומות העבודה בחוזים או בהסכם קיבוציים ומאפשרת להורים לעבוד פחות שעות ביום, מבלי שייפגע שכרם).
 • לצורך קביעת דרגת ההשתתפות יובאו בחשבון שעות העבודה ושעות הלימודים השבועיות של ההורה עם שעות העבודה או הלימודים הרבות ביותר.
  • הורה שעונה על הגדרת הורה לומד יחשב כהורה העונה לדרישה של 36 שעות שבועיות בהן עובד ההורה, ויהיה זכאי לדרגת ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה.
  • הורים עובדים יהיו זכאים לדרגות ההשתתפות הבאות בהתאם למספר שעות העבודה שלהם:
מספר שעות העבודה השבועיות של ההורה גובה השתתפות המדינה
36 שעות ומעלה ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
32 - 35 שעות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + דרגה אחת
28 - 31 שעות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + שתי דרגות
24 - 27 שעות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + 3 דרגות
24 שעות ומעלה - להורים בחברה הערבית ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
20 שעות ומעלה - עם 3 ילדים או יותר במעון או במשפחתון ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה - עד לדרגה 5
20 שעות ומעלה - להורים עצמאיים (הורים יחידים)
 • ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
 • אם ההורים מוגדרים כ"מגבירי עבודה" (שהגדילו את היקף העבודה/הלימודים ב-10 שעות נוספות): להורים עם ילד אחד תיקבע דרגה 18 ולהורים עם שני ילדים תיקבע דרגה 21 לכל ילד
דוגמה
אם לתינוק השוהה במשפחתון, אשר לפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 4, עובדת 30 שעות בשבוע. הדרגה הסופית שעל פיה תשלם למשפחתון, תהיה דרגה 6.

השפעת מספר הילדים השוהים במעון/משפחתון על דרגת ההשתתפות

 • משפחה עם שני ילדים או יותר בגיל הזכאות, הרשומים במעון או במשפחתון (או בשניהם), זכאית להשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה פחות דרגה אחת (כלומר, השתתפות המדינה תגדל).
דוגמה
אם לתאומים הרשומים במעון אשר לפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 5, תשלם למעון על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 4 ביחס לכל אחד מהתאומים.
דוגמה
אם לתינוקת במשפחתון ופעוט במעון עובדת 25 שעות בשבוע ולפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 7. היא תשלם עבור כל אחד מילדיה על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 9: 7 פחות דרגה אחת בשל מספר הילדים ועוד 3 דרגות בשל מספר שעות העבודה השבועיות.

דרגות מיוחדות הנקבעות על-פי מספר הילדים הזכאים במשפחה:

דרגה בהתאם לרמת הכנסה

ומספר שעות עבודה

מספר הילדים

הזכאים במשפחה

הדרגה הסופית

המותאמת

3 2 14
3 3 ומעלה 15

השפעות נוספות על דרגת ההשתתפות

 • להורים המקבלים קצבת נכות:
  • אם להורה נקבעה נכות הגבוהה מ-50% והוא אינו עובד, תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסת ההורה השני וקצבת הנכות ללא תוספת דרגה.
  • אם להורה נקבעה נכות הנמוכה מ-50% והוא אינו עובד, תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסת ההורה השני וקצבת הנכות, בתוספת של דרגה אחת.
 • להורים בחופשת לידה - גובה דרגת הזכאות בתקופת חופשת הלידה עצמה ייקבע בהתאם לדרגה שנקבעה לפני היציאה לחופשת לידה. הורה חדש, שעדיין אין לו ילדים במסגרת ועדיין לא נקבעה לו דרגה לשנת הלימודים - הזכאות תיקבע בהתאם לכללים הרגילים.
 • להורים שהם עולים חדשים או תושבים חוזרים תקבע דרגה 3, בתנאי שהם עומדים בתנאי הזכאות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים.
 • להורים המתגוררים ביישובי עוטף עזה תיקבע דרגת סבסוד 3, מבלי לבדוק את שיעור ההכנסה לנפש. הטבה זו תינתן בכפוף לעמידת ההורים בכל יתר התנאים הקבועים במבחני התמיכה. על-פי החלטת הממשלה, דרגה זו תינתן עד לשנת הלימודים תשפ"ג (כולל).

שינוי בתנאי הזכאות

 • הזכאות נמשכת כל עוד מתקיימים התנאים המזכים.
 • במקרה שחל שינוי בתנאים - ההורים חייבים למסור על כך הודעה בכתב לאגף מעונות יום ומשפחתונים, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.
  • את העדכון יש לבצע באמצעות מערכת עדכונט באתר זרוע העבודה. ניתן גם להיעזר במוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, בטלפון *2969.
 • במהלך שנת לימודים, יתכן שיידרשו מההורים נתוני הכנסה מעודכנים כתנאי להמשך תשלום התמיכה.
 • גובה התמיכה יעודכן, כלפי מעלה או מטה, על בסיס הנתונים החדשים.

עדכון דרגת הזכאות

 • ניתן לעדכן נתוני הכנסה או שעות עבודה לדרגה שנקבעה פעם אחת בלבד במהלך כל שנת הלימודים.
 • למרות זאת, יתאפשר עידכון של דרגת הזכאות יותר מפעם אחת במקרים הבאים:
  • עדכונים שנובעים משינויים בסטטוס האישי של ההורים (נישואין, לידה, וכד').
  • הורים שנקבעה להם דרגת זכאות 12 מכיוון שלא השלימו את כל המסמכים הנדרשים לצורך קביעת דרגה - לאחר שישלימו את המסמכים ותקבע להם דרגה - יוכלו לעדכן את הדרגה פעם אחת נוספת.
 • הורים שכירים:
  • יצרפו 3 תלושי שכר עדכניים רצופים לחודשי עבודה מלאים או תלוש אחד בתוך שנת המס שכולל נתונים מצטברים על 3 חודשי עבודה רצופים לפחות.
  • על-פי התלושים העדכניים יחושב ממוצע ההכנסות ושעות העבודה.
  • דרגת הזכאות המעודכנת תחול מחודש התלוש הראשון מבין 3 התלושים העדכניים.
 • הורים עצמאים:
  • יצרפו מסמכים בהתאם לנדרש במבחני התמיכה.
  • הדרגה המעודכנת תחול מתחילת שנת הלימודים, מיום כניסת הילד למסגרת או מיום תחילת הזכאות - לפי המאוחר מביניהם.

תיקון דרגת השתתפות

 • הורה שלדעתו אושרה לו דרגת השתתפות נמוכה או גבוהה מזו שהוא זכאי לה, רשאי להגיש בקשה לתיקון דרגת ההשתתפות.
 • יש להגיש את הבקשה בכתב בצירוף נימוקים ומסמכים לביסוס הטענה, אל אגף עידוד תעסוקת הורים באמצעות מוקד המידע הטלפוני: *2969 או 12222-969.
 • אם הטענה תימצא מוצדקת, הדרגה תתוקן רטרואקטיבית עבור שנת הלימודים השוטפת בלבד.
 • במקרה שיתברר, שלא בעקבות הודעת ההורה, כי נקבעה דרגת השתתפות שגויה:
  • אם ההורה קיבל תמיכה גבוהה מזו שמגיעה לו, משרד הרווחה רשאי לקזז מהתשלומים הבאים המגיעים להורה את גובה התשלום שהועבר ביתר. אם לא קיימת יתרה לתשלום, ההורה יידרש להשיב באופן מיידי את הסכום הנדרש. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.
  • אם ההורה קיבל תמיכה נמוכה מזו שמגיעה לו, יועבר אליו ההפרש המגיע לו רטרואקטיבית מיום זכאותו לדרגת ההשתתפות. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.
 • תיקון דרגה יתבצע רק עד חודש מסיום שנת הלימודים (ה-31 באוגוסט בשנת הלימודים הרלוונטית), כלומר - עד ה-30 בספטמבר.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

חשוב לדעת

 • אם ההורים לא עונים על תנאי הזכאות לסיוע תיקבע להם דרגת זכאות 12 (ללא ההשתתפות מהמדינה).

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים