המדינה מסייעת לאוכלוסיות הורים שונות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם, בהתאם לכללי הזכאות
הסיוע ניתן בהתאם למספר דרגות השתתפות
ניתן לחשב את דרגת ההשתתפות בהתאם לנתונים האישיים באמצעות סימולטור אגף עידוד תעסוקת הורים
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

כדי לסייע בשילובן של אוכלוסיות הורים שונות בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים עבור תינוקות ופעוטות.

 • קיימות מספר דרגות לתמיכה הממשלתית. ככלל, קביעת דרגת ההשתתפות מבוססת על רמת ההכנסה לנפש במשפחה ובנוסף עשויה להיות מושפעת ממספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון.
 • במקרים מסוימים אין התניה במבחן ההכנסה (המקרים מפורטים בערכים העוסקים בתנאי הזכאות).
 • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • ניתן להיעזר בסימולטור אגף עידוד תעסוקת הורים המחשב איזו דרגת השתתפות מתקבלת בהתאם לנתוני השכר ומספר הילדים.
 • ראו פרטים על הליך הגשת הבקשה לסיוע.
 • לאחר שההרשמה למעון ובקשת הסיוע נקלטו במערכת, ניתן לברר מהי דרגת התמיכה שאושרה למשפחה באמצעות:
 • תקופת הזכאות: הזכאות במהלך שנת הלימודים מתקיימת כל עוד ממשיכים להתקיים התנאים שעל-פיהם נקבעה הזכאות ודרגת הזכאות של ההורה. אם חל שינוי בתנאים ההורים חייבים להודיע על כך בכתב לאגף למעונות יום, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.
 • במהלך שנת הלימודים עשויים לחול שינויים בגובה ההשתתפות הממשלתית (כלפי מעלה או מטה).
שימו לב
לילדים עם מוגבלות השוהים במעונות יום שיקומיים ההשתתפות בתשלום היא שונה. למידע נוסף ראו מעון יום שיקומי.

גובה שכר הלימוד

 • סכומי השתתפות המדינה והסכומים אותם משלימים ההורים עבור כל אחת מהדרגות, מפורטים בטבלאות שכר לימוד.
 • הטבלאות מחולקות לפי תעריפים לילדים ותעריפים לתינוקות:
  • תינוקות הם מי שגילם היה עד 15 חודשים ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו.
  • ילדים הם מי שב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל-33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • גובה שכר הלימוד בהתאם לדרגות השונות מפורטת בטבלאות שכר לימוד במסגרות ילדים באתר משרד העבודה.
 • הדרגות המופיעות בטבלאות מותאמות לגובה ההכנסה לנפש במשפחה.
 • ככל שדרגת הזכאות (בטווח 12-3) נמוכה יותר, כך גדלה השתתפות המדינה בתשלום.
 • עבור רמות ההשתתפות המותאמות לגובה ההכנסות, יש להוסיף או להפחית דרגות, על-פי מספר מספר הילדים השוהים במעון או במשפחתון - למשפחה עם כמה ילדים השוהים במעון או במשפחתון, תוגדל רמת השתתפות המדינה עבור כל אחד מהילדים (תיקבע דרגה נמוכה יותר בין הדרגות 12-3).

השפעת מספר הילדים השוהים במעון/משפחתון על דרגת ההשתתפות

 • משפחה עם שני ילדים או יותר בגיל הזכאות, הרשומים במעון או במשפחתון (או בשניהם), זכאית להשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה פחות דרגה אחת (כלומר, השתתפות המדינה תגדל).
דוגמה
אם לתאומים הרשומים במעון אשר לפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 5, תשלם למעון על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 4 ביחס לכל אחד מהתאומים.

דרגות מיוחדות הנקבעות על-פי מספר הילדים הזכאים במשפחה:

דרגה בהתאם לרמת הכנסה מספר הילדים

הזכאים במשפחה

הדרגה הסופית

המותאמת

3 2 14
3 3 ומעלה 15

השפעות נוספות על דרגת ההשתתפות

 • להורים המקבלים קצבת נכות: בחישוב הכנסתם לא יילקח בחשבון גובה קצבת הנכות.
 • להורים בחופשת לידה - גובה דרגת הזכאות בתקופת חופשת הלידה עצמה ייקבע בהתאם לדרגה שנקבעה לפני היציאה לחופשת לידה. הורה חדש, שעדיין אין לו ילדים במסגרת ועדיין לא נקבעה לו דרגה לשנת הלימודים - הזכאות תיקבע בהתאם לכללים הרגילים.
 • להורים שהם עולים חדשים או תושבים חוזרים תקבע דרגה 3, בתנאי שהם עומדים בתנאי הזכאות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים.
 • להורים המתגוררים ביישובי עוטף עזה תיקבע דרגת סבסוד 3, מבלי לבדוק את שיעור ההכנסה לנפש. הטבה זו תינתן בכפוף לעמידת ההורים בכל יתר התנאים הקבועים במבחני התמיכה. על-פי החלטת הממשלה, דרגה זו תינתן עד לשנת הלימודים תשפ"ה (כולל).

שינוי בתנאי הזכאות

 • הזכאות נמשכת כל עוד מתקיימים התנאים המזכים.
 • במקרה שחל שינוי בתנאים - ההורים חייבים למסור על כך הודעה בכתב לאגף מעונות יום ומשפחתונים, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.
  • את העדכון יש לבצע באמצעות מערכת עדכונט באתר משרד העבודה. ניתן גם להיעזר במוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, בטלפון *2969.
 • במהלך שנת לימודים, יתכן שיידרשו מההורים נתוני הכנסה מעודכנים כתנאי להמשך תשלום התמיכה.
 • גובה התמיכה יעודכן, כלפי מעלה או מטה, על בסיס הנתונים החדשים.

עדכון דרגת הזכאות

 • לצורך עדכון דרגת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • הורים שכירים:
  • יצרפו 3 תלושי שכר עדכניים רצופים לחודשי עבודה מלאים או תלוש אחד בתוך שנת המס שכולל נתונים מצטברים על 3 חודשי עבודה רצופים לפחות.
  • על-פי התלושים העדכניים יחושב ממוצע ההכנסות.
  • דרגת הזכאות המעודכנת תחול מחודש התלוש הראשון מבין 3 התלושים העדכניים.
 • הורים שמנהלים עסק עצמאי:
  • יצרפו מסמכים בהתאם לנדרש במבחני התמיכה.
  • הדרגה המעודכנת תחול מתחילת שנת הלימודים, מיום כניסת הילד למסגרת או מיום תחילת הזכאות - לפי המאוחר מביניהם.

תיקון דרגת השתתפות

 • הורה שלדעתו אושרה לו דרגת השתתפות נמוכה או גבוהה מזו שהוא זכאי לה, רשאי להגיש בקשה לתיקון דרגת ההשתתפות.
 • יש להגיש את הבקשה בכתב בצירוף נימוקים ומסמכים לביסוס הטענה, אל אגף עידוד תעסוקת הורים באמצעות מוקד המידע הטלפוני: *2969 או 12222-969.
 • את הבקשה לתיקון דרגת הזכאות ניתן להגיש עד ה-31 באוגוסט בשנת הלימודים הרלוונטית (לדוגמה, עבור שנת תשפ"ד ניתן להגיש את הבקשה עד ל-31.08.2024).
 • אם הטענה תימצא מוצדקת, הדרגה תתוקן רטרואקטיבית עבור שנת הלימודים השוטפת בלבד.
 • אם הבקשה תוגש לאחר המועד האחרון להגשה, דרגת הזכאות לא תתוקן, גם אם קיימים נימוקים חריגים שמצדיקים את תיקון הדרגה.
 • במקרה שיתברר, שלא בעקבות הודעת ההורה, כי נקבעה דרגת השתתפות שגויה:
  • אם ההורה קיבל תמיכה גבוהה מזו שמגיעה לו, משרד הרווחה רשאי לקזז מהתשלומים הבאים המגיעים להורה את גובה התשלום שהועבר ביתר. אם לא קיימת יתרה לתשלום, ההורה יידרש להשיב באופן מיידי את הסכום הנדרש. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.
  • אם ההורה קיבל תמיכה נמוכה מזו שמגיעה לו, יועבר אליו ההפרש המגיע לו רטרואקטיבית מיום זכאותו לדרגת ההשתתפות. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.
  • בכל אחד מהמקרים האלו, הקיזוז או העברת ההפרשים יבוצעו לגבי שנת הלימודים שבה בוצע העדכון, וכן בשנות לימודים נוספות שבהן ההורה קיבל תמיכה עבור ילדו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

חשוב לדעת

 • אם ההורים לא עונים על תנאי הזכאות לסיוע תיקבע להם דרגת זכאות 12 (ללא ההשתתפות מהמדינה).

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים