הגבלת שכר עורך דין בתביעות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים חלה הן על ההליכים בפני הרשות לזכויות ניצולי השואה והן בהליכי הערר והערעור
מותר לעורך הדין לגבות שכר טרחה גבוה יותר, אם שכר הטרחה נקוב בסכום גלובאלי קבוע וידוע מראש, שאינו מותנה בתוצאות ההליך

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום כפר סבא
תאריך:18.02.2014
קישור:פסק הדין באתר נבו

הגבלת שכר טירחת עורך דין בתביעה להכרת אדם כנכה רדיפות הנאצים

 • סעיף 22 לחוק נכי רדיפות הנאצים קבע ששר המשפטים רשאי לקבוע שיעורי מקסימום לשכר הטירחה שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בתביעה.
 • בשנת 1961 פורסם צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) אשר קבע כי "מקסימום שכר הטירחה המותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים...".
 • צו זה חל על הסכמי שכר טירחה שנחתמו עד ליום 09.01.2011.
 • על הסכמי שכר טירחה שנחתמו לאחר יום 09.01.2011, חל התיקון בצו שנערך בשנת 2010, אשר קבע כי שכר הטירחה המקסימלי שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים, הוא 7,013 ₪. (נכון לחודש ינואר 2014). צו זה קבע במפורש כי הגבלה זו חלה גם על הליכי ערר וערעור.

עובדות פסק הדין

 • התובע הוא עורך דין והנתבעת הנה ניצולת שואה ילידת לוב.
 • התובע הגיש כנגד הנתבעת שטר חוב לביצוע בהוצאה לפועל, בגין הוצאות שכר טירחה המגיעות לו לטענתו מהנתבעת בהתאם להסכם שכר טירחה שנחתם בניהם.
 • בשנת 2009 נחתם בין התובע לנתבעת הסכם שכר טירחה לפיו הנתבעת תשלם לתובע שכר טירחה בשיעור של 30% במקרה שהוא יצליח להביא לפסיקת תגמולים לטובתה בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים.
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה דחתה את תביעתה של הנתבעת והתובע הגיש בשם הנתבעת ערר לועדת העררים, ומשזה נדחה, הגיש בשמה ערעור לבית המשפט המחוזי. הערעור התקבל והנתבעת קיבלה תגמולים בסך 200,000 ₪.
 • התובע דרש מהנתבעת שכר טירחה בסך 30%, כקבוע בהסכם שכר הטירחה, אך הנתבעת שילמה לו רק 8% מהסכום שנפסק ל-5 שנים בסך של 10,000 ₪.
 • מאחר ושכר הטירחה בין הצדדים נחתם בשנת 2009, אין מחלוקת כי על הצדדים חל צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) הישן, כנוסחו לפני התיקון שנערך בשנת 2010, שקבע כאמור שמכסימום שכר הטירחה המותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים, מבלי שצויין בזמנו במפורש בלשון הצו כי תביעה כוללת גם הליכי ערר וערעור.
 • נשאלת השאלה האם הגבלת שכר טירחה "בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת", חלה גם על הליכי ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי הושאה בפני ועדת העררים, ועל הליכי ערעור בפני בית המשפט המחוזי?

פסיקת כב' הרשם צוריאל לרנר בבית המשפט השלום בכפר סבא

 • כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר פסק שצו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) הישן, טרם התיקון בשנת 2010, החל על הסכמי שכר טירחה שנחתמו עד ליום 09.01.2011, מגביל את שכר הטירחה שמותר לעורך דין לגבות גם בהליכי ערר וערעור:
  • כב' הרשם קבע כי את המלים "לפני רשות מוסמכת" אין לפרש כאילו באו להגביל את הטיפול בתביעה רק בפני הרשות לזכויות ניצולי שואה, אלה הכוונה גם להליכי הערר בפני וועדת העררים והליכי הערעור בפני בית המשפט.
  • כב' הרשם קבע שהצו החדש, לאחר תיקונו בשנת 2010, בו נקבע במפורש כי הגבלת שכר טירחת עורך הדין חלה גם על ערר וערעור, בא להבהיר את הדין שקדם לו ולא לשנותו.
 • לאור האמור לעיל קבע כב' הרשם כי הנתבעת הייתה צריכה לשלם לתובע עבור הערעור שהגיש בשמה לבית המשפט המחוזי, שכר טירחה בגובה 8% מהתגמולים ל 5 שנים.

משמעות

 • גובה שכר הטירחה של עורכי דין, שנחתם בהסכמי שכר טירחה עד ליום 09.01.2011, לייצוג אדם בתביעה להכרה כנכה רדיפות הנאצים, מוגבל ל-8% מהתגמולים למשך 5 שנים.
 • הגבלת שכר זה חלה גם על הליכי ערר בפני וועדת העררים וגם בהליכי ערעור בפני בית המשפט המחוזי ובמידת הצורך גם בית המשפט העליון.
 • גובה שכר הטירחה של עורך דין, שנחתם בהסכמי שכר טירחה אחרי יום 09.01.2011, לייצוג אדם בתביעה להכרה כנכה רדיפות הנאצים מוגבל לתקרה של עד 7,013 ₪ (נכון לינואר 2014). הגבלת שכר טירחה זה חלה אף היא על הליכי ערר וערעור.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.